Zadnja številka / Current Issue

2016 / Številka 4


RAZPRAVE / ARTICLES

Andrejka Žejn
Jezik Poljanskega rokopisa – jezik rokopisa na prehodu iz 18. v 19. stoletje / The Poljane Manuscript: A Slovene Text at the Transition from the 18th to the 19th Century


Strani / Pages: 407–425
  

Danijela Radojević
O upotrebi prezenta u crnogorskoj međuratnoj pripovjedačkoj prozi / On the Use of Present Tense in Montenegrin Interwar Narrative Prose


Strani / Pages: 427–441
  

Tamara Mikolič Južnič
Prikaz nominalizacije v razpoložljivih korpusih slovenščine / An Overview of Nominalization in the Available Slovene Corpora


Strani / Pages: 443–462
  

Blaženka Filipan-Žignić, Marija Turk Sakač
Utjecaj novih medija na jezik mladih u pisanim radovima / The Influence of New Media on the Language of Youth Used in Writing


Strani / Pages: 463–474
  

Nataša Cigoj Krstulović
Odkritje Linhartovega prevoda italijanskega opernega besedila La frascatana (1782) / A Discovery of Linhart’s Translation of the Italian Libretto La frascatana (1782)


Strani / Pages: 475–488
  

Vilma Purič
Sodobna slovenska poezija v Italiji / Contemporary Slovene Poetry in Italy


Strani / Pages: 489–501
  

Юлия Коварская
Античный экфрасис на службе идеям модернизма: магия искусства и мистика преображения героя в рассказе Леонида Андреева «Ангелочек» / Ancient Ekphrasis Serving the Ideas of Modernism: The Magic of Experience and the Mystery of Transformation of a Hero in the Story Little Angel by Leonid Andreyev


Strani / Pages: 503–512
  

Dragana Francisković
Medkulturne identitete Italijanov v romanih Travniška kronika (Travnička hronika) Iva Andrića in Turško ogledalo (Török tükör) Viktorja Horvata / Intercultural Identities of Italians in the Novels Bosnian Chronicle (Travnička hronika) by Ivo Andrić and Turkish Mirror (Török tükör) by Viktor Horváth


Strani / Pages: 513–523
  

Eva Premk Bogataj
Vuk Stefanović Karadžić v slovenskem tisku / The Reception of Vuk Stefanović Karadžić in Slovenia


Strani / Pages: 525–538
  

OCENE – POROČILA – ZAPISKI – GRADIVO / REVIEWS – REPORTS – NOTES – MATERIAL

Janko Trupej
Marija Zlatnar Moe, Tanja Žigon, Tamara Mikoli Južnič: Center in periferija: Razmerja moči v svetu prevajanja / Marija Zlatnar Moe, Tanja Žigon, Tamara Mikoli Južnič: Center in periferija: Razmerja moči v svetu prevajanja


Strani / Pages: 539–541
  

http://srl.si/
Spremenjeno / Changed: 5. 9. 2014, 12:27