Kolofon / Impressum

Slavistična revija

ČASOPIS ZA JEZIKOSLOVJE IN LITERARNE VEDE

JOURNAL FOR LINGUISTICS AND LITERARY STUDIES

 

UDK 811.16+821.16.09(05)

 

Creative Commons licenca
Slavistična revija (http://www.srl.si) je ponujena pod licenco
Creative Commons, priznanje avtorstva 4.0 international.

 

Slavistična revija objavlja po načelih odprtega dostopa, kar pomeni, da so vsi članki takoj po objavi dostopni na spletu vsem uporabnikom. Prosta raba in distribucija v različnih medijih sta dovoljeni pod pogojem, da sta avtor in revija ustrezno navedena. Revija avtorjem ne zaračunava ne uredniških stroškov ne stroškov objave in hranjenja na spletu.

 

Slavistična revija is fully open access journal. All articles are available on the internet to all readers immediately upon publication. Free use and distribution in any medium is permitted, provided the author and the journal are properly credited. No fee is charged to the author or his institution for the editorial expenses and for the publication.

 

Izdajatelj – Issued by: Slavistično društvo Slovenije

Uredništvo – Editorial board: Aleksandra Derganc, Miran Hladnik (glavni urednik za literarno vedo in odgovorni urednik – editor in chief for literary studies and executive editor), Miha Javornik, Nina Mečkovska, Irena Orel, Urška Perenič (tudi tehnična urednica – technical editor), Blaž Podlesnik (tudi spletni urednik – web editor), Timothy Pogačar, Ivo Pospíšil, Đurđa Strsoglavec, Ada Vidovič Muha (glavna urednica za jezikoslovje – editor in chief for linguistics), Andreja Žele.

Časopisni svet – Advisory Council: Marko Jesenšek (Univerza v Mariboru), Janko Kos

Naslov uredništva – Address: Slavistična revija, Aškerčeva 2/II, 1000 Ljubljana, Slovenija.

Račun pri Slavističnem društvu Slovenije: 02083-018125980 (za SR). Naročnina velja do odpovedi. Odpovedi le ob koncu leta. Cena letnika za posameznike 22 €, za člane Slavističnega društva Slovenije 15,50 €, za študente 8,50 €, za inštitucije in knjigarne 33 €, za tujino 35 €.

Annual subscription price: individuals 22 €; members of Slavistično društvo Slovenije 15,50 €; students 8,50 €; institutions and bookstores 33 €; outside of Slovenia 35 €.

Natisnil – Printed by: Birografika Bori, Ljubljana.

Naklada – Circulation: 550 izvodov – 550 copies.

Vključenost Slavistične revije v podatkovne baze – Slavistična revija is indexed/abstracted in: Digitalna knjižnica Slovenije (dLib), DOAJ, Scopus (Elsevier), EBSCO, Cabell’s Directories of Publishing Opportunities, Bibliographie Lin- guistique (BL), European Reference Index for the Humanities (ERIH PLUS), Modern Language Association of America (MLA) Directory of Periodicals (New York), Cambridge Scientific Abstracts (CSA), Linguistic Abstracts (Uni Arizona), ProQuest Online Information Service.

 

Izhaja s pomočjo subvencije ARRS. / Supported by Slovene Research Agency.

 

https://srl.si:443/index.php?id=kolofon
Spremenjeno / Changed: 28. 1. 2018, 8:12