Legan Ravnikar, A. (2023). Med termini in determinologiziranimi leksemi v splošnem razlagalnem Slovarju slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja (SSKJ16). Slavistična Revija, 71(4), 519–531. https://doi.org/10.57589/srl.v71i4.4139