Košuta, N. (2024). Metaforičke kolokacije u hrvatskome jeziku na primjeru imenica koje označavaju djelovanje. Slavistična Revija, 72(2), 167–179. https://doi.org/10.57589/srl.v72i2.4184