[1]
I. Stramljič Breznik, Univerbizacija (poenobesedenje) v slovenskem besedotvornem sistemu, SRL, let. 66, št. 3, str. 369-382, sep. 2018.