[1]
A. Legan Ravnikar, „Med termini in determinologiziranimi leksemi v splošnem razlagalnem Slovarju slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja (SSKJ16)“, SRL, let. 71, št. 4, str. 519–531, dec. 2023.