Južnoslovanski jeziki v slovenskem izobraževanju – kaj preostane majhnim?

  • Tatjana Balažic Bulc
  • Vesna Požgaj Hadži
Ključne besede: izobraževalna jezikovna politika, tuji jeziki, raznojezičnost, drugi tuji jeziki, hrvaščina, južnoslovanski jeziki

Povzetek

Eno od aktualnih vprašanj izobraževalne jezikovne politike je vprašanje tujih jezikov. Kot je razvidno iz učnih načrtov in drugih spremljajočih dokumentov, slovenska jezikovna politika na tem področju sledi načelom Sveta Evrope o raznojezičnosti ter pomembnosti manjšinskih in sosedskih jezikov. Nabor ponujenih tujih jezikov v izobraževanju je usklajen s smernicami slovenske jezikovne politike, vprašanje pa je, kako se izvedba teh predmetov udejanja v praksi. V prispevku nas zanima status južnoslovanskih jezikov v slovenskem izobraževalnem sistemu in njihova realizacija v praksi.

Literatura

Tatjana Balažic Bulc, Vesna Požgaj Hadži, 2017. Zauvijek susjedi – ali i sustanari: hrvatski jezik u kontekstu slovenske jezične politike. RASPRAVE Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 43/1. 1–17.

Michael Byram, 2009. Plurilingualism, education for plurilingualism and the langu- ages in and of education. Jeziki v izobraževanju. Ur. M. Ivšek. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo. 19–26.

Robert L. Cooper, 1989. Language planning and social change. New York: Cambridge University Press.

Slavica Černoša, 2012. Razvoj sistema izobraževanja v Sloveniji v luči uresničevanja skupnih evropskih ciljev. Analiza uresničevanja ciljev »Izobraževanje in usposa- bljanje 2010« 2000–2010. Ljubljana: Pedagoški inštitut.

Mike Fleming, 2010. The Aims of Language Teaching and Learning. Plurilingual and intercultural education. Languages in/for education. Strasbourg: Council of Europe. From Linguistic Diversity to Plurilingual Education: Guide for the Development of Language Education Policies in Europe, 2007. Strasbourg: Council of Europe.

Liljana Kač, 2009. Obvezni drugi tuji jezik v osnovni šoli: nuja na poti do večjezičnosti ter priložnost za oblikovanje šolske politike učenja jezikov. Sodobna pedagogika 1/2009. 82–93

Monika Kalin Golob, Marko Stabej, Mojca Stritar Kučuk, Gaja Červ, Samo Kropivnik, 2014. Jezikovna politika in jeziki visokega šolstva v Sloveniji. Ljubljana: FDV.

Janez Krek, Mira Metljak, (ur.), 2011. Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo.

Peter Lenz, Raphael Berthele, 2010. Assessment in Plurilingual and Intercultural Education. Guide for the development and implementation of curricula for plurilin- gual and intercultural education. Satellite study n° 2. Strasbourg: Council of Europe. Joseph Lo Bianco, 2009. Systematic planning for overlapping communication needs of 21st century Slovenian–European–World citizens. Jeziki v izobraževanju. Ur.

M. Ivšek. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo. 9–17.

Mirjam Milharčič Hladnik, 2011. Šola kot institucija izenačevanja razlik v precepu multikulturne raznolikosti. IB Revija 1–2/2011. 13–18.

Resolucija o nacionalnem programu za jezikovno politiko 2014–2018. Uradni list RS 62/2013.

Riitta Piri, 2002. Teaching and learning less widely spoken languages in other co- untries. Guide for the Development of Language Education Policies in Europe: From Linguistic Diversity to Plurilingual Education. Reference Study. Strasbourg: Council of Europe.

Vesna Požgaj Hadži idr., 2012. Izzivi kontrastivnega jezikoslovja (Kam je izginila srbohrvaščina?). Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete.

Vesna Požgaj Hadži, Tatjana Balažic Bulc, Vlado Miheljak, 2009. Srbohrvaščina v Sloveniji: nekoč in danes. Med politiko in stvarnostjo: jezikovna sitaucija v novonastalih državah bivše Jugoslavije. Ur. V. Požgaj Hadži, T. Balažic Bulc, V. Gorjanc. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete. 27–40.

Tatjana Balažic Bulc, Vesna Požgaj Hadži: Južnoslovanski jeziki v slovenskem izobraževanju.

Vesna Požgaj Hadži, Mirjana Benjak, 2002. Hrvatski jezik kao izborni predmet u slovenskoj devetogodišnjoj osnovnoj školi. Komunikacijska kompetencija u više- jezičnoj sredini I.: prikazi, problemi, putokazi. Ur. M. Kovačević, D. Pavličević Franić. Zagreb: Naklada Slap.

Sonja Rutar, 2014. Večjezično učenje in poučevanje kot načelo inkluzivne prakse. Sodobna pedagogika 1/2014. 22–37.

Janez Skela, 2011. Opredelitev tujejezikovne sporazumevalne zmožnosti v Skupnem evropskem jezikovnem okviru. Sodobna pedagogika 2/2011. 114–33.

Janez Skela, Urška Sešek, 2012. Od globalnih smernic do lokalnih kontekstov: učenje in poučevanje tujih jezikov v Sloveniji. Jezik in slovstvo 57/3–4. 63–82.

Klara Skubic Ermenc, 2010. Med posebnimi pravicami in načelom interkulturnosti. Sodobna pedagogika 2/2010. 268–79.

Bernard Spolsky, 2010. Introduction. What is Educational Linguistics? The handbook of educational linguistics. Ur. B. Spolsky in F. M. Hult. Oxford: Wiley–Blackwell. 1–9. Marko Stabej, 2010. V družbi z jezikom (Slovenščina – kaj še ostane velikim?). Ljubljana: Trojina, zavod za uporabno lingvistiko.

--, 2009. Večjezičnost: vojna, tekma, sožitje? Jeziki v izobraževanju. Ur. M. Ivšek. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo. 61–9.

James W. Tollefson, 1991. Planning language, planning inequality: language policy in the community. London, New York: Longman.

James W. Tollefson, Amy B. M. Tsui, 2014. Language Diversity and Language Policy in Educational Access and Equity. Review of Research in Education 38. 189–214.

Objavljeno
2018-07-08
Kako citirati
Balažic BulcT. in Požgaj HadžiV. (2018) „Južnoslovanski jeziki v slovenskem izobraževanju – kaj preostane majhnim?“, Slavistična revija, 66(2), str. 91-105. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/2018-2-1-1 (Pridobljeno: 27september2021).
Rubrike
RAZPRAVE