Konotativnost z vidika stopenjskega besedotvorja

  • Boris Kern
Ključne besede: konotativni pomen, stopenjske tvorjenke, stopenjsko besedotvorje, besedotvorje, glagoli čutnega zaznavanja

Povzetek

Metodologija stopenjskega besedotvorja presega raziskovanje binarnega odnosa med moti- virajočo in motivirano besedo in ga razširja na raziskovanje razmerja med netvorjenko in vsemi njenimi neposrednimi (glagol pogledati glede na glagol gledati) in posrednimi tvorjenkami (samostalnik pogled glede na glagol gledati). Namen članka je (1) predstaviti besedotvorne in pomenotvorne značilnosti izbranih netvorjenih glagolov s konotatovnim pomenom in (2) določiti mesta v okviru besedotvornega sestava, katerih besedotvorno izhodišče nima konotativnega pomena, imajo pa ga nadaljnje tvorjenke (npr. gledati → ogledati → ogleduh nav. slabš.; videti → vidljiv knjiž. → vidljivost).

Literatura

Besedišče slovenskega jezika. http://bos.zrc-sazu.si/besedisc.html.

Iwona Burkacka, 2001: Porównawcza analiza gniazdowa wybranch leksemów ne- utralnich i nacechowanych ekspresywnie. Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa.

Aleksandra Derganc, 1986: Glagolska predpona po- v ruščini in slovenščini. Ljubljana:

Društvo za tuje jezike in književnosti SRS. 12–21.

Jasmina Grković-Mejdžor, 2011: Semantika glagola čulne percepcije u starosloven- skom jeziku. Slavistična revija 59/1. 11–20.

Renata Grzegorczykowa, Jadwiga Puzynina, 1979: Słowotwórstwo współczesne- go języka polskiego: rzeczowniki sufiksalne rodzime. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Romuald Grzesiak, 1983: Semantyka i składnia czasowników percepcji zmysłowej. Wrocław: Polska Akademia Nauk, Instytut Języka Polskiego, Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydaw. PAN.

Hanna Jadacka, 1995: Rzeczownik polski jako baza derywacyjna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

--, 2003: Zagadnienie motywacji słowotwórczej w opisie gniazdowym. Słowotwórstwo gniazdowe. Historia – metoda – zastosowania. Ur. M. Skarżyński. Kraków: Księgarnia Akademicka.

Boris Kern, 2010: Stopenjsko besedotvorje. Slavistična revija, 58/3. 335–48.

--, 2011a: Analiza besedotvornih sklopov glagola stopiti. Jezikoslovni zapiski, 17/1. 127–41.

--, 2011b: Stopenjske tvorjenke iz glagolov čutnega zaznavanja. 47. seminar slovenskega jezika, literature in kulture: Družina v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi. Ur. V. Smole. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete. 156–60.

--, 2017: Stopenjsko besedotvorje (Na primeru glagolov čutnega zaznavanja). Ljubljana: Založba ZRC SAZU, ZRC SAZU.

Korpus Gigafida. http://www.gigafida.net.

Nataša Logar, 2006: Stilno zaznamovane nove tvorjenke – tipologija. Slovensko jezikoslovje danes. 87–101.

Nova beseda, Besedilni korpus na Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU. http://bos.zrc-sazu.si/s_beseda.html.

Mirosław Skarżyński, 2003: Słowotwórzce gniazda odczasownikowe (charakterystika wstępna). Słowotwórstwo gniazdowe. Historia – metoda – zastosowania. Ur. M. Skarżyński. Kraków: Księgarnia Akademicka.

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, 2012. Ur. A. Bizjak Končar, M. Snoj. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU.

Slovar slovenskega knjižnega jezika. http://www.fran.si.

Slovenski pravopis. http://www.fran.si.

Irena Stramljič Breznik, 2004: Besednodružinski slovar slovenskega jezika: Poskusni zvezek za iztočnice na B. Maribor: Slavistično društvo.

--, 2010: Tvorjenke slovenskega jezika med slovarjem in besedilom. Maribor: FF.

Ada Vidovič Muha, 1993: Glagolske sestavljenke – njihova skladenjska podstava in vezljivostne lastnosti (Z normativnim slovensko-nemškim vidikom). Slavistična revija 41/1. 161–92.

--, 2000: Slovensko leksikalno pomenoslovje: govorica slovarja. Ljubljana: ZIFF.

--, 2011: Slovensko skladenjsko besedotvorje. Ljubljana: ZIFF.

Andreja Žele 2001: Ekspresivne oz. čustvenostne oznake v slovarstvu. Slavistična revija 41/4. 529–34.

Objavljeno
2018-07-08
Kako citirati
KernB. (2018) „Konotativnost z vidika stopenjskega besedotvorja“, Slavistična revija, 66(2), str. 129-141. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/2018-2-1-3 (Pridobljeno: 27september2021).
Rubrike
RAZPRAVE