Ciril in Metod kot naslednika znamenitih dvojic v mitologiji, besedni umetnosti in zgodovini

  • Marija Stanonik
Ključne besede: Solunska brata Ciril in Metod, Zlata legenda, slovstvena folklora, žanr, legenda.

Povzetek

Solunska brata Ciril in Metod sta stara in od Cerkve priznana svetnika. Vendar nobeno od znanih besedil s slovenskih tal ne ustreza vtisu o svetniški legendi kaj šele merilom o njej.

Literatura

Martin Baucer, 1991: Zgodovina Norika in Furlanije. Ljubljana: Sveta Gora nad Gorico 1663. Ljubljana: Slovensko bibliofilsko društvo.

Uroš Bavec, 1999: Arheološko najdišče in legenda o umrlih: Primer Gorenji Mokronog. Etnolog. Glasnik Slovenskega etnografskega muzeja. 9/1. 231–45.

Gerhard J. Belinger, 1997: Leksikon mitologije: 3000 gesel iz kulture Vzhoda in Zahoda. Ljubljana: DZS.

Bruno Bettelheim, 2002: Rabe čudežnega. O pomenu pravljic. Ljubljana: SH.

Jan. Ev. Bilý, 1863: Ciril in Metod. Zgodovina svetih apostolov. K tisočletnici jubilejnih slovesnosti. Praga, Maribor: Poslovenil in založil Janez Majciger.

M. C. Howatson, 1998: Antika. Leksikon. Ur. M. C. Howatson. Ljubljana: CZ. Ksenija Dolinar, 1984: Svetovna književnost. Leksikon. Ur. K. Dolinar. Ljubljana: CZ. Tekla Dömötör, 1981: Volksglaube und Aberglaube der Ungarn. Corvina.

Janko Durič, 2004: Jezikovna analiza nagrobnih napisov v Porabju in na Goričkem. Diplomsko delo. Maribor: Filozofska fakulteta.

Andrej Fekonja, 1886: Krščanstvo med Slovenci. Anton Žlogar, Zbornik cerkvenih govorov na slavo ss Cirilu in Metodu. Ljubljana. 91–105.

Roman Gašperin, 1990, 1998: Enci benci na kamenci [1], 2. Slovensko otroško izročilo. Zbral in uredil R. Gašperin. Radovljica: OŠ F. S. Finžgarja.

Ivan Grafenauer, 1958: Celovški rokopis iz Rateč. Razprave II. razreda št. 3. Ljubljana: SAZU, Razred za filološke in literarne vede. 1–61.

Michael Grant, 1968: Miti starih Grkov in Rimljanov. Ljubljana: DZS. Anton Gričnik, 1998. Farice. Glasovi 18. Ljubljana : Založba Kmečki glas.

Franc Grivec, 1927: Slovanska apostola sv. Ciril in Metod. Ljubljana: Apostolstvo sv. Cirila in Metoda.

Gregor H., 1905: Sv. Metod – benediktinec. Danica 58, 367. Bruno Hartman, pismo, 5. dec. l994.

Peter Hicinger, 1863: Stara kapelica pod Trebelnim. Kmetijske in rokodelske novice 21/3. 19.

Jožica Kacin, 2006: Ciril Kržič – Najpomembnejša pa je kakovost. Nanjo bomo morali še bolj paziti. Intervju. Delo življenje. Glasilo d. d. Alpine Žiri 44/1. 26.

Barbara Ivančič Kutin, 2005: Kontekst in tekstura folklornih pripovedi na Bovškem. Doktorsko delo. Ljubljana: Oddelek za slovenistiko, FF UL.

Janez Jelenec, 2009: Ledinska kronika. Ledine: Župnijski urad.

Magdalena Kargul, 2015: Prestrzeń w polskich i słoweńskich legendach o wędrówce Chrystusa ze św. Piotrem. Doktorska disertacija. Łódż: Uniwersytet Łódzki, Wydzial Filologiczny, Katedra Filologii Słowiańskiej.

Jože Kastelic, 1998: Simbolika mitov na rimskih nagrobnih spomenikih. Šempeter v Savinjski dolini. Ljubljana: SM.

Jurij Kobe (ps. Jure Sodevski), 1844: Sled Cirilovega obréda (ritus) na Kranjskem. Kmetijske in rokodelske novice 2/29. 17. 7. 1844. 115–116.

Drago Kolenc, 2006: Dober dan, Krpanova dežela. Postojna: Notranjsko-kraški regionalni zavod za turizem. Postojnska jama, turizem.

Jože Košnjek, 2006: Ciril in Metod iz Soluna. Gorenjski glas.16.

Marija Kozar, 1995: Slovenski koledar 1996. Letopis za Slovence na Madžarskem.Murska Sobota: Zveza Slovencev na Madžarskem.

Anton Krempl, 1833: Branje od tih v kmetičke kalendre postavlenih ino nekerih drugih svetnikov, Gradec: Natisk in papir od Andreja Lajkama dedizhev.

Niko Kuret, 1967: Praznično leto Slovencev II. Celje: MD.

Franc Kuzmič, pismo, Murska Sobota, 7. 12. l994.

Ivan Lah, 1922: Češka antologija I. Ur. I. Lah. Ljubljana: SM. Marjan Lampret, 2004: Bogdaj! Šmartno pri Litiji: Župnija.

Josip Lavtižar, 1901: Cerkve in zvonovi v dekaniji Kranj. Ljubljana: Pisatelj.

T. Lempl, S. J. 1902: V obrambo škofovskega reda svetega Cirila. Voditelj v bogoslov- nih vedah V. 437–64.

Ivan Lavrenčič, 1881: Brata solunska in Slovenci. Kmetijske in rokodelske novice 39/22–23. 176–77, 183–84.

Jožef Levičnik, 1863: Še ena beseda zastran stare trebelnske kapelice. Kmetijske in rokodelske novice 21/5. 35.

Maks, Miklavčič, Jože, Dolenc, 1968, 1970, 1972, 1973. Leto svetnikov I, II, III, IV. Ljubljana: Zadruga katoliških duhovnikov.

Franc Perko, 1972: Ciril in Metod, slovanska blagovestnika. Leto svetnikov III, Ljubljana: Zadruga katoliških duhovnikov. 62, 68.

Dušan Pirjevec, 1973: Na začetku, Miguel de Cervantes. Don Kihot. Ljubljana: CZ. 5–127.

Andrej Praznik, 29. aprila 2007: V razcvetu pomladi. Družina 56/12. 9.

Božidar Raić, 1853: Cirili Metod. Prvaja veroučitelja slovenskaja. Zora jugoslavenska 2. 101–02.

Urška Perenič, 2007: Spremna študija. Miguel de Cervantes Saavedra, Don Kihot. Ljubljana: Delo, Intelego, Študentska založba. 211–18.

Miran Satler, France Stele, 1973: Stare slovenske lipe. Celje: MD.

Jože Smej, 1986: Krizantema na grob Janeza Eljaša. Stopinje 1985. Murska Sobota. Gustav Schwab, 1988: Najlepše antične pripovedke. Ljubljana: MK.

Avgust Stegenšek, 1905: Dekanija Gornjegrajska. Maribor: Cerkveni spomeniki lavantinske škofije.

Vinko Šega, 2008: Dano tisto uro. Ljubljana: Družina

Stanislav Škrabec, 1885: Tisočletnica smerti svetega Metoda, velikega škofa sloven- skega. Cvetje z vertov sv. Frančiška. 6/1. 1–4.

Franček Štefanec, 2001: Ciril in Metod med potovanjem v Rim. Mohorjev koledar za leto 2002. Celje: MD. 166–67.

Viktor Tiller, 1938: Sevnica in okolica. Ljubljana: Samozaložba.

Rafko Valenčič, 2007: Sveti Hieronim – mož s Krasa. Ljubljana: Družina.

Jonatan Vinkler, 1998/1999: Zbornik Sveta brata Ciril in Metod v zgodovinskih virih ali kako ugledati delo solunskih bratov med Slovani. Jezik in slovstvo 44/6. 244–54. Jakub de Voragine, 1955. Złota legenda. Marian Plezia, izbor in spremna beseda. Varšava: Pax.

Andrej Vovko, 1994: Mal položi dar… Portret slovenske narodnoobrambne šolske organizacije družbe sv. Cirila in Metoda 1885–1918. Ljubljana: SM.

Mihaljko Vuga, 1886: Sv. Ciril dvakrat, sv. Metod štirikrat med Slovenci. Zbornik cerkvenih govorov na slavo ss Cirilu in Metodu. Ljubljana. 193–99.

jz [= Jože Zadravec], 1995: Praznično Brje na Vipavskem. Družina 44/20. 3.

Kazimir Zakrajšek, 1940: Od sv. Krištofa do sv. Cirila in Metoda. Naš Bežigrad v luči zgodovine, kulture, gospodarstva, Ljubljana: Stavbna zadruga »Bežigrajski dom«. 60–62.

Marjan Zupan. 1999: Rpečnikova vučca. Glasovi 20. Ljubljana: Kmečki glas.

Tomo Zupan, 1886: Ciril-Metodovo delovanje na avstrijskih tleh. Zbornik cerkvenih govorov na slavo ss Cirilu in Metodu, Ljubljana. 85–90

J. K., 1898: Najnovejše o Kraljedvorskem rokopisu. Kmetijske in rokodelske novice56/32. 316–17.

L. o. K., 1995: Slavina (Iz naših župnij). Družina 44/35. 5.

, 1885: Pogled na stari Velegrad. Slovan II. 205.

Objavljeno
2018-07-08
Kako citirati
StanonikM. (2018) „Ciril in Metod kot naslednika znamenitih dvojic v mitologiji, besedni umetnosti in zgodovini“, Slavistična revija, 66(2), str. 171-189. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/2018-2-1-5 (Pridobljeno: 27september2021).
Rubrike
RAZPRAVE