Upoštevanje terminoloških načel v terminografski praksi

Avtorji

  • Mojca Žagar Karer

Ključne besede:

terminološki dogovor, ustaljenost, gospodarnost, jezikovnosistemska ustreznost, jezikovnokulturna ustreznost

Povzetek

Prispevek predstavlja najpomembnejša terminološka načela in njihovo upoštevanje pri izdelavi terminoloških slovarjev, ki nastajajo na podlagi pojmovnega pristopa. Najpomembnejše terminološko načelo je načelo ustaljenosti, po katerem ima prednost termin, ki se v strokovnih besedilih najpogosteje uporablja; drugo pomembno terminološko načelo je načelo gospodarnosti, po katerem imajo prednost krajši termini; tretje terminološko načelo je načelo jezikovnosistemske ustreznosti, kar pomeni, da mora biti termin praviloma v skladu z jezikovnim sistemom jezika kot celote. Pomembno je tudi jezikovnokulturno načelo, po katerem imajo prednost termini domačega izvora. Terminološka načela niso namenjena temu, da bi jih uporabljali mehanično, zato je vedno treba premisliti, kateremu terminološkemu načelu dati prednost v konkretnem primeru.

Literatura

Botanični terminološki slovar. Na spletu.

Janez Dular, 2008: Strokovno izrazje kot področje jezikovnega načrtovanja. Vseživljenjsko učenje in strokovno izrazje. Ur. P. Javrh. Ljubljana: Pedagoški inštitut. 29–33.

Gledališki terminološki slovar. Na spletu.

Tanja Fajfar, Mojca Žagar Karer, 2013: Časovna zaznamovanost v terminoloških slovarjih. Družbena funkcijskost jezika (vidiki, merila, opredelitve). Ur. A. Žele. Ljubljana: FF (Obdobja, 32). 117–23. Tudi na spletu.

Tanja Fajfar, 2013: Terminologija in njeno uslovarjanje. Slavistika v regijah – Nova Gorica. Ur. B. Krakar Vogel. Ljubljana: Zveza društev SDS. 97–103.

Tanja Fajfar, Mojca Žagar Karer, 2015: Pojmovni pristop k izdelavi terminološkega slovarja. Slovnica in slovar – aktualni jezikovni opis. Ur. M. Smolej. Ljubljana: FF (Obdobja, 34). 209–16. Tudi na spletu.

Tanja Fajfar, 2017: Jezikovnokulturna ustreznost kot terminološko načelo. Slovenska terminologija danas. Ur. P. Piper in V. Jovanović. Beograd: Institut za srbski jezik SANU. 351–60.

Helmut Felber, 1984: Terminology manual. Pariz: Unesco, Infoterm.

Farmacevtski terminološki slovar. Na spletu.

Vojko Gorjanc, 1996: Terminologija novejših naravoslovno-tehničnih strok (ob pri- meru računalništva in jedrske fizike). Jezik in čas. Ur. A. Vidovič Muha. Ljubljana: ZIFF. 251–60.

Velemir Gjurin, 1986: Načela sodobnega izrazijskega slovarja. Slovenski jezik v znanosti 1: Zbornik prispevkov. Ur. A. Vidovič Muha). Ljubljana: ZIFF. 151–87.

Lana Hudeček, Milica Mihaljević, 32012: Hrvatski terminološki priručnik. Zagreb: Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje.

Mateja Jemec Tomazin, Marjeta Humar, 2013: Stilna zaznamovanost v terminoloških slovarjih. Družbena funkcijskost jezika (vidiki, merila, opredelitve). Ur. A. Žele. Ljubljana: FF (Obdobja, 32). 173–79. Tudi na spletu.

Mateja Jemec Tomazin, 2012: Terminologija v slovenskem pravopisu. Pravopisna stikanja: Razprave o pravopisnih vprašanjih. Ur. N. Jakop in H. Dobrovoljc. Ljubljana: Založba ZRC. 220–31.

--, 2015: Normativnost terminoloških slovarjev, Slovnica in slovar – aktualni jezikovni opis. Ur. M. Smolej. Ljubljana: FF (Obdobja, 34). 309–15. Tudi na spletu.

Monika Kalin Golob, Nataša Logar, 2008: Terminologija odnosov z javnostmi: Od upoštevanja terminoloških načel do pridobivanja podatkov iz besedil. Teorija in praksa 45/6. 663–77. Tudi na spletu.

Monika Kalin Golob, 2008: Jezikovnokulturni pristop h knjižni slovenščini. Ljubljana: FDV.

Tomo Korošec, 1996: Slovenski vojaški jezik: izročilo in spremembe. Ur. A. Vidovič Muha. Jezik in čas. Ljubljana: ZIFF. 211–32.

Borislava Košmrlj - Levačič, 2007: O terminih z vidika terminografske prakse. Razvoj slovenskega strokovnega jezika. Ur. I. Orel. Ljubljana: FF (Obdobja 24). 583–98. Tudi na spletu.

Zvonka Leder-Mancini, 1984: O nekaterih lingvističnih pogledih na terminološko problematiko. Terminologija v znanosti: Prispevki k teoriji. Ur. F. Pediček. Ljubljana: Pedagoški inštitut. 81–89.

Nataša Logar, 2013: Korpusna terminografija: Primer odnosov z javnostmi. Ljubljana: Trojina, zavod za uporabno slovenistiko in FDV.

Nataša Logar Berginc, Špela Vintar, Špela Arhar Holdt, 2013: Terminologija od- nosov z javnostmi: korpus – luščenje – terminološka podatkovna zbirka. Slovenščina 2.0, 1/2. 113–38. Na spletu.

Guy Norman, 2002: Description and prescription in dictionaries of scientific terms.

International Journal of Lexicography 15/4. 259–76.

SIST EN 45020:2007. Na spletu.

Slovar slovenskega knjižnega jezika, 2. izd. Na spletu.

Slovenski pravopis. Na spletu.

Terminološki slovar avtomatike. Na spletu.

Urbanistični terminološki slovar. Na spletu.

Ivan Masár, 1991: Priručka slovenskej terminológie. Bratislava: VEDA.

Běla Poštolková, Miroslav Roudný in Antonín Tejnor, 1983: O české terminologii. Praha: Academia, nakladatelství Československé akademie věd.

Ada Vidovič Muha, 22013: Slovensko leksikalno pomenoslovje. Ljubljana: ZIFF. Špela Vintar, 2008: Terminologija: Terminološka veda in računalniško podprta terminologija. Ljubljana: Znanstvena založba FF.

Mojca Žagar Karer, 2015: Ožja terminološka norma in odstopi od pravopisne norme v terminologiji. Ur. H. Dobrovoljc, T. Verovnik, Š. Arhar Holdt. Pravopisna razpotja: razprave o pravopisnih vprašanjih. Ljubljana: Založba ZRC. 221–29.

Mojca Žagar Karer, Tanja Fajfar 2015: Strokovnjaki in drugi uporabniki terminologije kot naslovniki terminoloških slovarjev. Jezikoslovni zapiski 21/1. 23–35. Tudi na spletu.

Prenosi

Objavljeno

2018-07-08

Kako citirati

Žagar Karer, M. (2018) „Upoštevanje terminoloških načel v terminografski praksi“, Slavistična revija, 66(2), str. 235–249. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/2018-2-1-8 (Pridobljeno: 4 marec 2024).

Številka

Rubrike

RAZPRAVE