Diahrona makroprozodična raziskava slovenskega govora v televizijskih informativnih oddajah

  • Lucia Gaja Scuteri
Ključne besede: govorjena slovenščina, TV informativni govor, makroprozodična raziskava

Povzetek

V članku so predstavljeni rezultati prve eksperimentalne zgodovinske fonetične raziskave slovenskega govorjenega jezika. Zaradi želje po preverjanju, ali lahko globalne spremembe, ugotovljene v televizijskem informativnem govoru v drugih jezikih (Giannini, Pettorino 2010) potrdimo tudi na slovenskem gradivu, je bila izpeljana primerjava dveh vzorcev branega govora, izhajajočih iz televizijskih informativnih oddaj, ki jih je slovenska javna televizija predvajala med letoma 1977–1981 (TV Ljubljana) in 2011–2013 (TV Slovenija). Ob upoštevanju časovnih spremenljivk govora (Grosjean, Deschamps 1975) tekočnosti, hitrosti artikulacije in hitrosti govora so tekom analize bili izmerjeni tudi trajanje foničnih verig, odstotna pogostnost in trajanje praznih prekinitev ter t. i. koeficient zgoščenosti. Pridobljeni podatki kažejo, da se je z ritmičnega vidika slovenski (govorjeni) jezik v zadnjih tridesetih letih spremenil manj izrazito od pričakovanega.

Literatura

Edoardo Buroni, 2010: La voce del telegiornale. Aspetti prosodici del parlato telegiornalistico italiano in chiave diacronica. L’italiano televisivo 1976‒2006. Atti del Convegno, Milano 15-16 giugno 2009. Ur. E. Mauroni in M. Piotti. Firenze: Edizioni Accademia della crusca. 387‒407.

Gian Paolo Caprettini, 2002: La scaltola parlante. L’evoluzione del linguaggio televisivo. Roma: Editori riuniti.

Antonella Giannini, 2004: Analisi acustica del parlato televisivo. Misura dei parametri, aspetti tecnologici ed implicazioni nei modelli linguistici. I Convegno nazionale dell’Associazione italiana di Scienze della voce (AISV). Ur. P. Cosi. Torriana: EDK Editore. 49‒61.

--, 2006: Predavanje pri predmetu Fonetica sperimentale/Eksperimentalna fonetika, 10. 2. 2006. Napoli: Università degli studi di Napoli »L’Orientale«, Facoltà di Lettere e Filosofia.

--, 2008: I silenzi del telegiornale. La comunicazione parlata I. Atti del Convegno Internazionale. Ur. M. Pettorino idr. Napoli: Liguori. 97–108.

--, 2010: Uno sguardo al ritmo e alla prosodia. Oriente, Occidente e dintorni...: scritti in onore di Adolfo Tamburello. Ur. F. Mazzei idr. Napoli: Il Torcoliere Officine Grafico-Editoriali d’Ateneo. Università degli studi di Napoli »L’Orientale«. 1227–39.

--, 2013: Pogovor avtorice z A. Giannini z dne 13. 7. 2013.

Antonella Giannini, Massimo Pettorino, 2010: Il parlato dei mass media: analisi multilingue del parlato dei telegiornali. Comunicazione parlata 3. Atti del congresso internazionale GSCP. (Napoli, 23–25 febbraio 2009). Volume II. Ur. M. Pettorino idr. Napoli: Università degli studi di Napoli »L’Orientale«. 71–83.

--, 2011: L’italiano e lo sloveno a confronto. Indagine preliminare sul piano ritmico prosodico. I 90 anni dello sloveno a Napoli. Atti del convegno. Ur. A. Žabjek idr. Napoli: Il Torcoliere Officine Grafico-Editoriali d’Ateneo. Università degli studi di Napoli »L’Orientale«. 41‒56.

Frieda Goldman-Eisler, 1968: Psycholinguistics: Experiments in Spontaneous Speech. London, New York: Academic Press.

François Grosjean, Alain Deschamps, 1972: Analyse des variables temporelles du français spontané. Phonetica 26/3. 129–56.

--, 1975: Analyse contrastive des variables temporelles de l’anglais et du français: vitesse de parole et variables composantes, phénomènes d’hésitation. Phonetica 31/3‒4. 144‒84.

Damir Horga, Vesna Požgaj Hadži, Marko Liker, 2012: Vremenski parametri govora. Izazovi kontrastivne lingvistike. Ur. V. Požgaj Hadži idr. Ljubljana: FF. 114–25.

Damir Horga, Vesna Požgaj Hadži, Tatjana Balažic Bulc, 2012: Speech fluency: a result of oral language proficiency? Linguistica 52/1. 87–100.

Vladimir Hozjan, Zdravko Kačič in Daniel Ambruš Čeh, 2000: Analiza prozodičnih značilk emocionalnega govora. Jezikovne tehnologije: Zbornik konference/Language Technologies: proceedings of the conference Information Society. Ur. T. Erjavec in J. Gros. Ljubljana: IJS. 31–4.

Damjan Huber, 2013: Poudarek in pavza v standardnem slovenskem govoru: Doktorska disertacija. Ljubljana: FF.

Vesna Laban, 2007: Televizijsko novinarstvo: Hibridizacija žanrov in stilov. Ljubljana: FDV.

Katarina Podbevšek, 2006: Govorna interpretacija literarnih besedil v pedagoški in umetniški praksi. Ljubljana: Slavistično društvo Slovenije.

Lucia Gaja Scuteri, 2005/2006: Esperimento contrastivo tra lo sloveno e l’italiano a livello ritmico-prosodico: Seminarska naloga. Napoli: Università degli studi di Napoli »L’Orientale«, Facoltà di Lettere e Filosofia.

--, 2011a: La lingua slovena: confronto diacronico del parlato televisivo: Magistrsko delo. Napoli: Università degli studi di Napoli »L’Orientale«, Facoltà di Lettere e Filosofia.

--, 2011b: Slovenski jezik: diahronična primerjava televizijskega govora politikov in novinarjev. Škrabčevi dnevi 7. Zbornik prispevkov s simpozija 2011. Ur. F. Marušič in R. Žaucer. Nova Gorica: Univerza v Novi Gorici. 76–87.

--, 2017: Razvoj slovenskega televizijskega jezika od osemdesetih let do danes v luči diahrone primerjave vzorčnih dnevnoinformativnih oddaj: Doktorska disertacija. Koper: UP, FHŠ.

Patrizia Sorianello, 2014: Prosodia. Modelli e ricerca empirica. Roma: Carrocci editore.

Marko Stabej in Primož Vitez, 2000: KGB (korpus govorjenih besedil) v slovenščini. Jezikovne tehnologije: zbornik konference/Language Technologies: Proceedings of the conference Information Society. Ur. T. Erjavec in J. Gros. Ljubljana: IJS. 79–81.

Hotimir Tivadar, 2003: Govorjena podoba slovenskega knjižnega jezika – pravorečni vidik«: Magistrsko delo. Ljubljana, Praga: FF.

--, 2008: Kakovost in trajanje samoglasnikov v govorjenem knjižnem jeziku«: Doktorska disertacija. Ljubljana, Praga: FF.

--, 2009: Napovedovalska delavnica. Ljubljana: Izobraževalno središče RTV.

--, 2010: Gradivna utemeljenost opisa slovenskega govorjenega (knjižnega) jezika. Izzivi sodobnega jezikoslovja. Ur. V. Gorjanc in A. Žele. Ljubljana: FF. 53–62.

--, 2011: Vzpostavitev razmerij med govorom in branjem, recitacijo in igranjem. Meddisciplinarnost v slovenistiki. Ur. S. Kranjc. Ljubljana: FF (Obdobja, 30). 489–95.

--, 2012: Nove usmeritve pri raziskavah govora s pogledom v preteklost. Slavistična revija 60/4. 587‒601.

--, 2014: Hitrost govora v slovenskih govorjenih TV-reklamah. Bratislava: Predavanje na univerzi v Bratislavi.

--, 2017: Speech rate in Phonetic-phonological analysis of public speech (using the example of political and media speech. Jazykovedný časopis 68/1. 37–56.

Ilaria Vitagliano, 2008: Il parlato dei telegiornali: voce maschile e voce femminile. La comunicazione parlata I. Atti del Convegno Internazionale. Ur. M. Pettorino idr. Napoli: Liguori. 319–33.

Primož Vitez, 1999: Od idealnih jezikovnih struktur k strategiji realnega govora. Slavistična revija 47/1. 23–48.

Jerica Vogel, 2004: Nekateri vidiki zvrstnosti govorjenega besedila s stališča pos- lušalca. Aktualizacija jezikovnozvrstne teorije na Slovenskem. Členitev jezikovne resničnosti Metode in zvrsti. Ur. E. Kržišnik. Ljubljana: FF (Obdobja, 22). 453–66.

Objavljeno
2018-07-08
Kako citirati
Scuteri, L. G. (2018) „Diahrona makroprozodična raziskava slovenskega govora v televizijskih informativnih oddajah“, Slavistična revija, 66(2), str. 143-157. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/2018-2-1-9 (Pridobljeno: 27oktober2021).
Rubrike
RAZPRAVE