Univerbizacija (poenobesedenje) v slovenskem besedotvornem sistemu

Avtorji

  • Irena Stramljič Breznik

Ključne besede:

univerbizacija, besedotvorje, terminologija, samostalnik

Povzetek

Prispevek utemeljuje potrebo po vključitvi besedotvorne univerbizacije v slovenski besedotvorni sistem, ker se z njo pri tvorbi samostalnika rešujejo nekatere vrste tvorjenk, ki so ostale na obrobju tvorbenega raziskovanja, sodobna jezikovna raba pa kaže na njihov porast. Hkrati pa je predlagana terminološka ureditev z rabo domačih izrazov poenobesedenje in poenobesedenka za vzporedna prevzeta izraza univerbizacija in univerbat.

Literatura

Kristina Anželj, 2015: Poenobesedenje z vidika sistemske predvidljivosti: Diplomsko delo. Ljubljana: FF.

Danuta Buttler, 1977: Nektore problemy opisu zjawisk uniwerbizaciji. Slavistična revija 24/4. 435–48.

František Čermák, 2006: Kolokace v lingvistice. Ur. F. Čermák, M. Šulc. Kolokace. Studie z korpusové lingvistikky. Svazek 2. Praha: Nakladatelství Lidové noviny. 9–16.

František Čermák, 2011: Morfématika a slovotvorba češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny.

Juraj Furdik, 2004: Slovenská slovotvorba. Ur. M. Ološtiak. Prešov: Nauka.

Jan Horecký, Klara Buzassyova, Jan Bosak, 1998: Dinamika slovnej zasoby sučasney slovenčiny. Bratislava: Veda vydavatelstvo Slovenskey akademie vied.

Goran Milašin, 2017: Univerbizacija iz ugla srpske derivatologije. Univerbacija/univerbizacija u slavenskim jezicima. Ur. A. Šehović. Sarajevo: Slavistički komitet. V tisku.

Lenka Palková, 2015: Univerbizácia – sytaktická demotivácia. Viacslovné pomenovania v slovenčine. Ur. Martin Ološtiak. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove.

Marko Snoj, 2016: Slovenski etimološki slovar. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU. Na spletu.

Irena stramljič Breznik, 2017: Univerbizacija v slovenski slovarski praksi. Univerbacija/univerbizacija u slavenskim jezicima. Ur. A. Šehović. Sarajevo: Slavistički komitet.V tisku.

Amela Šehović, 2012: Univerbacija u bosanskom jeziku. Tvorba reči i njeni resursi u slovenskim jezicima. Ur. R. Dragićević in B. Ćorić. Beograd: Filološki fakultet. 407–17.

Jože Toporišič, 1992: Enciklopedija slovenskega jezika. Ljubljana: CZ.

Jože Toporišič, 2000: Slovenska slovnica. Četrta, prenovljena in razširjena izdaja. Maribor: Obzorja.

Ada Vidovič Muha, 2000: Slovensko leksikalno pomenoslovje: govorica slovarja. Ljubljana: ZIFF.

Ada Vidovič Muha, 2011: Slovensko skladenjsko besedotvorje. Druga dopolnjena in razširjena izdaja. Ljubljana: ZIFF.

Marjeta Vrbinc, 2001: Kolokacije in rojeni govorci slovenščine – pomen vključevanja kolokacij v dvojezične slovarje. Zbornik za učitelje slovenščine kot drugega/tujega jezika (Skripta, 5). Ur. E. Kržišnik. Ljubljana: FF UL. 51–63.

Maria Wtorkowska, 2009: Zjawisko uniwerbizacji w języku słoweńskim. Riječ: Časopis za filologiju 15/2. 151–61.

Maria Wtorkowska, 2010: Elipsa jako sposób uniwerbizacji w języku polskim i słoweńskim. Riječ: Časopis za filologiju 16/5. 105–15.

Maria Wtorkowska, 2011: Wybrane procesy uniwerbizacji w języku polskim i słoweńskim (na przykładzie derywacji paradygmatycznej). Południowosłowiańskie Zeszyty Naukowe: Język, literatura, kultura 8. 27–38.

Mojca Žagar, 2005: Determinologizacija (na primeru terminologije fizike). Jezik in slovstvo 50/2. 35–48.

Andreja Žele, 2004a Andreja: Stopnje terminologizacije v leksiki (na primerih glagolov). Terminologija v času globalizacije. Ur. M. Humar. Ljubljana: ZRC SAZU,Založba ZRC. 77–91.

Andreja Žele, 2004b: Aktualizacijsko širjenje/oženje pomenja ustaljenega besedja kot odraz besedilne različnofunkcijskosti. Aktualizacija jezikovnozvrstne teorije na Slovenskem: Členitev jezikovne resničnosti (Obdobja 22). Ur. E. Kržišnik. Ljubljana: FF UL. 133–48.

Andreja Žele, 2015: Konverzija v slovenščini. Jezik in slovstvo 60/2. 65–77.

Prenosi

Objavljeno

2018-09-17

Kako citirati

Stramljič Breznik, I. (2018) „Univerbizacija (poenobesedenje) v slovenskem besedotvornem sistemu“, Slavistična revija, 66(3), str. 369–382. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/2018-3-1-8 (Pridobljeno: 29 junij 2022).

Številka

Rubrike

RAZPRAVE