O naj in pust’ v slovensko-ruski sopostavitvi

Ključne besede: velelnost, posredna pobuda, naklonske zgradbe, naklonskost, naj, pust’, stavčna dopolnila, slovenščina, ruščina

Povzetek

Prispevek obravnava značilnosti rabe slovenskega naj in ruskega pust’ (пусть). V prvem delu je predstavljena klasifikacija zgradb, v katerih naj in pust’ nastopata v členkovni funkciji. V obeh jezikih se členka uporabljata v zgradbah s tretjeosebno obliko povednega naklona, ki lahko izraža bodisi posredno pobudo bodisi pomene, ki so sorodni z velelnostjo (izrekanje želje, izražanje soglasja ali dovoljenja). Kot posebnost slovenskega naj izpostavljamo zgradbe s členkom in pogojnikom, ki lahko оznačujejo znižano stopnjo verjetnosti ali posredujejo informacijo iz tujega vira. V drugem delu obravnavamo rabo leksemov naj in pust’ v vezniški funkciji. Ključna razlika med slovenskim leksemom naj in ruskim pust’ je v tem, da se je naj gramatikaliziral v veznik, ki ob glagolih velevanja uvaja predmetne odvisnike. Glagoli velevanja imajo v ruščini druga dopolnila: nedoločnike ali stavke z veznikom čtoby (da bi).

Biografija avtorja

Mladen Uhlik, Filozofska fakulteta
Oddelek za slavistiko FF UL

Literatura

Alexandra Y. Aikhenvald, 2004: Evidentiality. Oxford, New York: Oxford University Press.

Rosanna Benacchio, 2010: Вид и категория вежливости в славянском императиве: сравнительный анализ. [Vid i kategorija vežlivosti v slavjanskom imperative: sravnitelʼyj analiz]. München: Sagner.

Mislav Benić, 2018: Prepričavanje diskursa na primjeru osječkoga govora. Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje. 44/1. 1–55.

France Bezlaj, 1982: Etimološki slovar slovenskega jezika (2. knjiga, K–O). Ljubljana: SAZU.

Aleksandra Derganc, 2003: Nekatere razlike v rabi dovršnega oz. nedovršnega vida v ruščini in slovenščini. Slavistična revija 51/posebna številka. 67–79.

Aleksandra Derganc, 2015: Še o glagolskem vidu v imperativu v slovenščini in ruščini. U prostoru lingvističke slavistike: zbornik naučnih radova. Ur. L. Popović, Dojčil Vojvodić, M. Nomachi. Beograd: Filološki fakultet Univerziteta. 343–52.

GigaFida, korpusna besedilna zbirka. Na spletu.

Janez Gradišnik, 1981: Še znamo slovensko? Celje: MD.

Björn Hansen, 2004: The grammaticalization of the analytical imperatives in Russian, Polish and Serbian/Croation. Die Welt der Slaven XLIX. 257–74.

Аxel Holvoet, 2019: Sources and pathways for non-directive imperatives. Linguistics (v tisku).

Ахel Holvoet, Jelena Konickaja, 2011: Interpretive deontics: A definition and a se- mantic map based mainly on Slavonic and Baltic data. Acta Linguistica Hafniensia 43/1. 1–20.

Tomo Korošec, 1983: O poročevalskem stilemu za nedokazno kaznivo dejanje. Jezik in slovstvo 28/3. 64–70.

Michal Křen idr., 2015: Reprezentativní korpus psané češtiny. Ústav Českého národního korpusu FF UK. Praga. Na spletu.

Domen Krvina, 2017: Raba dovršnika in nedovršnika v velelniku v sodobni sloven- ščini. Philological studies/Filološke pripombe/Filološke studije. Zv. 15/1. 210–27. Domen Krvina, 2018: Glagolski vid v sodobni slovenščini, 1: Besedotvorje in pomen. Ljubljana: Založba ZRC.

Domen Krvina, Andreja Žele, 2018: Vezniki: poskus opredelitve njihove vloge v slovenskih zloženih povedih. Jezikoslovni zapiski 24/1. 7–25.

ParaSol, a Corpus of Slavic and Other Languages. Na spletu.

Vladimir A. Plungian, 2001: The place of evidentiality within the universal grammatical space. Journal of Pragmatics 33. 349–57.

Marko Snoj, 2016: Slovenski etimološki slovar3. Ljubljana: Založba ZRC. Tudi na spletu.

Jože Toporišič, 1982: Nova slovenska skladnja. Ljubljana: DZS.

Jože Toporišič, 2000: Slovenska slovnica (SS). Četrta prenovljena in razširjena izdaja. Maribor: Obzorja.

Mladen Uhlik, 2017: Sopostavitev slovenskega naj in ruskega pust’ (povzetek pri- spevka na konferenciji). Glagolski vid v slovenščini in ruščini: Kontrastivni in (zgodovinsko)primerjalni vidik: Povzetki prispevkov. Ur. M. Šekli in M. Uhlik. Ljubljana: ZIFF. 50–53.

Ljudmila E. Ulicka, 2009: Daniel Stein, prevajalec. Maribor: Litera.

Johan van der Auwera, Vladimir Plungian, 1998: Modality’s semantic map, Linguistic Typology 2/1998. 79–124.

Björn Wiemer, 2013: Boye, Kasper, 2012, Epistemic Meaning: A crosslinguistic and functional-cognitive study. Studies in Language 37/2. 463–472.

Björn Wiemer, Barbara Sonnenhauser, 2018: Clausal complements and complementizers – in search of a methodology for their comparative analysis in synchrony and diachrony. Presentation on Međunarodni kongres slavista. Beograd .

Andreja Žele, 2014: Slovar slovenskih členkov. Ljubljana: ZRC SAZU.

Andreja Žele, 2016: Odvisniki v slovenščini: Vsebinski odvisniki in nepravi prislovnodoločilni odvisniki. Slavistična revija 64/2. 81–94.

Валентина Ю. Апресян, 2010: Пусть: Проспект активного словаря. Ред. Юрий Д. Апресян. Москва: Языки славянских культур. 202–04.

[Valentina Ju. Аpresjan, 2010: Pust’. Prospekt aktivnogo slovarja. Red. Ju. D. Аpresjan. Moskva: Jazyki slavjanskih kul'tur. 202–04.]

Нина Р. Добрушина, 2016: Конструкции с частицами пусть и пускай. Материалы для проекта корпусного описания русской грамматики. На правах рукописи. Москва. Na spletu.

[Nina R. Dobrušina, 2016: Konstrukcii s časticami pust’ i puskaj. Materialy dlja proèkta korpusnogo opisanija russkoj grammatiki. Na pravah rukopisi. Moskva.]

Елена Ю. Иванова, Алла А. Градинарова, 2015: Синтаксическая система болгарского языка на фоне русского. Москва: Языки славянской культуры.

[Elena Ju. Ivanova, Alla A. Gradinarova, 2015: Sintaksičeskaja sistema bolgarskogo jazyka na fone russkogo. Moskva: Jazyki slavjanskoj kul’tury.]

Галина И. Кустова, 2008: Многозначность глаголов и многозначность частиц в семантическом и грамматическом пространстве языка (пустить и пусть). Динамические модели. Слово: Предложение. Текст. (Сборник статей в честь Е. В. Падучевой). Ред. Г. Кустова, Р. Розина, А. Бондаренко. Москва: Языки славянских культур. 489–509.

[Galina I. Kustova, 2008: Mnogoznačnostʼ glagolov i mnogoznačnost' častic v semantičeskom i grammatičeskom prostranstve jazyka (pustit' i pust'). Dinamičeskie modeli: Slovo: Predloženie: Tekst. (sbornik statej v čest ̕ E. V. Padučevoj). Red. G. Kustova, R. Rozina, A. Bondarenko. Moskva: Jazyki slavjanskih kulʼtur. 489–509.]

Национальный корпус русского языка (НКРЯ).

[Nacional‘nyj korpus russkogo jazyka (NKRJa).] Na spletu.

Eлена В. Падучева, 2010: Семантические исследования: Семантика времени и вида в русском языке: Семантика нарратива (Второе издание, исправленное и дополненное). Москва: Языки славянской культуры.

[Elena V. Padučeva, 2010: Semantičeskie isssledovanija: Semantika vremeni i vida v russkom jazyke: Semantika narrativa (Vtoroe izdanie, ispravlennoe i dopolnennoe). Moskva: Jazyki slavjanskoj kul’tury.]

Eлена В. Падучева, 2016: Модальность. Материалы для проекта корпусного описания русской грамматики. На правах рукописи. Москва. Na spletu.

[Elena V. Padučeva, 2016: Modal’nost’. Materialy dlja proèkta korpusnogo opisanija russkoj grammatiki. Na pravah rukopisi. Moskva.]

Ольга Е. Пекелис, 2015: Сочинение и подчинение. Материалы для проекта корпусного описания русской грамматики. На правах рукописи. Москва. Na spletu.

[Ol’ga E. Pekelis, 2015: Sočinenie i podčinenie. Materialy dlja proekta korpusnogo opisanija russkoj grammatiki. Na pravah rukopisi. Moskva.]

Владимир A. Плунгян, 2008: О показателях чужой речи и недостоверности в русском языке: «мол», «якобы» и другие. Lexikalische Evidenzialitäts-Marker in slavischen Sprachen. Hrsg. B. Wiemer, V. A. Plungian. Wiener Slawistischer Almanach, Sonderband 72. München: Sagner. 285–311.

[Vladimir A. Plungian, 2008: O pokazateljah čužoj reči i nedostovernosti v russkom jazyke: »mol«, »jakoby« i drugie]. Hrsg. B. Wiemer, V. A. Plungjan. Wiener Slawistischer Almanach, Sonderband 72. Muünchen: Sagner. 285–311.]

Svetlana Slavkova, 2018: Независимые да-формы в вопросительных предложениях в болгарском языке (в сопоставлении с русским). Slavistična revija 66/4. 441–457. [Svetlana Slavkova, 2018: Nezavisimye da-formy v voprositelʼnyh predloženijah v bolgarskom jazyke (v sopostavlenii s russkim). Slavistična revija 66/4, 441–457, v tisku].

Яков Г. Тестелец, 2001: Введение в общий синтакис. Москва: Российский государственный университет.

[Jakov G. Testelec, 2001: Vvedenie v obščij sintaksis. Мoskva: Rossijskij gosudarstvennyj universitet.]

Людмила Е. Улицкая, 2007: Даниэль Штайн, переводчик. Москва: Эксмо.

[Ljudmila E. Ulickaja, 2007: Danièl’ Štajn, perevodčik. Moskva: Èksmo.]

Objavljeno
2018-12-31
Kako citirati
Uhlik, M. (2018) „O naj in pust’ v slovensko-ruski sopostavitvi“, Slavistična revija, 66(4), str. 403-419. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/2018-4-1-1 (Pridobljeno: 15julij2020).
Rubrike
RAZPRAVE