Odrski govor – slušnozaznavna in računalniška fonetična analiza uprizoritev Cankarjevih Hlapcev

  • Nina Žavbi Akademija za gledališče, radio, film in televizijo Univerze v Ljubljani
Ključne besede: fonetična analiza, Praat, prozodična sredstva

Povzetek

V prispevku poskušam predstaviti novo strategijo raziskovanja odrskega govora, ki temelji na točno določenem zaporedju korakov. Strategija je nastala na podlagi obsežne raziskave odrskega govora na prelomnih uprizoritvah Cankarjevih Hlapcev v obdobju zadnjih 50 let in skuša odrski govor raziskovati objektivno (s kombiniranjem slušnozaznavne in računalniške fonetične analize), interdisciplinarno (ob fonetični vključevati tudi gledališko vedo, sociolo- gijo itd.) in upoštevajoč vpetost odrskega govora v režijski koncept ter usklajeno z ostalimi uprizoritvenimi dejavniki (scena, mizanscena, kostumi, glasba, gib itd.).

Literatura

Paul BOERSMA in David WEENINK, 2016: Praat. Doing Phonetics by Computer. Na spletu.

Ivan CANKAR, 1969: Hlapci. Ur. Dušan Moravec. Ljubljana: Državna založba Slovenije (Zbrano delo, 5). 9−65.

Alan CRUTTENDEN, 1997: Intonation. Cambridge: Cambridge University Press.

Hlapci.pdf, videoposnetek uprizoritve v režiji Sama M. Strelca, 2005. SNG Drama Maribor. Kamere in video priredba: Tone Stojko in Simon Stojko Falk. Prodok Teater. TV Ljubljana. Pridobljeno iz Arhiva SNG Drame Maribor.

Hlapci, videoposnetek uprizoritve v režiji Slavka Jana, 1967. SNG Drama Ljubljana. Režiser TV-posnetka: Janez Drozg. TV Slovenija. Pridobljeno iz Arhiva TV Slovenija.

Hlapci, videoposnetek uprizoritve v režiji Mileta Koruna, 1980. SNG Drama Ljubljana. Režiser TV-posnetka: Mirč Kragelj. TV Slovenija. Pridobljeno iz Arhiva Centra za teatrologijo in filmologijo UL AGRFT.

Hlapci, videoposnetek uprizoritve v režiji Sebastijana Horvata, 2015. SSG Trst. Avtor posnetka: Luca Quaia. Pridobljeno iz Arhiva SSG Trst.

Marjeta HUMAR, Barbara SUŠEC MICHIELI, Katarina PODBEVŠEK in Slavka LOKAR (ur.), 2007: Gledališki terminološki slovar. Ljubljana: Založba ZRC. Tudi na spletu.

Klasja KOVAČIČ, 2018: Fonetična in jezikovnozvrstna podoba gledaliških predstav osrednjeslovenskih gledališč (na podlagi odrskega govora štirih najbolj gledanih predstav gledališke sezone 2015/2016). Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za slovenistiko.

Lado KRALJ, 1998: Teorija drame. Ljubljana: Državna založba Slovenije (Literarni leksikon, 44).

Robert LADD, 1996: Intonational Phonology. Cambridge: Cambridge University Press.

Peter LADEFOGED, 1996: Elements of Acoustic Phonetics. Chicago in London: The University of Chicago Press.

Dušan MORAVEC, 1969: Opombe k peti knjigi. Hlapci. Ur. Dušan Moravec. Ljubljana: Državna založba Slovenije (Zbrano delo, 5). 135−203.

Katarina PODBEVŠEK, 2006: Govorna interpretacija literarnih besedil v pedagoški in umetniški praksi. Ljubljana: Slavistično društvo Slovenije (Slavistična knjižnica, 11).

Katarina PODBEVŠEK, 2010: Spreminjanje odrske govorne estetike v slovenskem gledališču 20. stoletja. Dinamika sprememb v slovenskem gledališču 20. stoletja. Ur. Barbara Sušec Michieli, Blaž Lukan in Maja Šorli. Ljubljana: Akademija za gledališče, radio, film in televizijo in Maska. 197–238.

Ivo ŠKARIĆ, 1991: Fonetika hrvatskoga književnog jezika. Povijesni pregled, glasovi i oblici hrvatskog književnog jezika. Ur. Slavko Pavešić, Ivo Škarić in Stjepko Težak. Zagreb: HAZU globus. 63‒376.

Nada ŠUMI, 1980/81: Jezikovni posegi v Hlapce. Gledališki list SNG Drama Ljubljana 2. 22, 23.

Hotimir TIVADAR, 2004: Priprava, izvedba in pomen perceptivnih tekstov za tehnično-fonološke raziskave (na primeru analize fonoloških parov). Jezik in slovstvo 49/2. 17–36. Tudi na spletu.

Hotimir TIVADAR, 2009: Fonetika in realno gradivo – izbira(nje), pridobivanje, urejanje in analiza govorjenih medijskih besedil. Infrastruktura slovenščine in slovenistike. Ur. Marko Stabej. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete (Obdobja, 28). 365−369. Tudi na spletu.

Jože TOPORIŠIČ, 1992: Enciklopedija slovenskega jezika. Ljubljana: Cankarjeva založba.

Jože TOPORIŠIČ, 2000: Slovenska slovnica. Maribor: Založba Obzorja. 533–554.

Tomaž TOPORIŠIČ, 2004: Med zapeljevanjem in sumničavostjo: razmerje med tekstom in uprizoritvijo v slovenskem gledališču druge polovice 20. stoletja. Ljubljana: Maska.

Gordana VAROŠANEC-ŠKARIĆ, 2005: Timbar. Zagreb: FF press.

Gordana VAROŠANEC-ŠKARIĆ, 2010: Fonetska njega glasa i izgovora. Zagreb: FF press.

Karolina VRBAN ZRINSKI, 2013: Prozodijski čimbenici suvremenoga scenskoga glumačkoga govora. Doktorski rad. Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet.

Branko VULETIĆ, 2006: Govorna stilistika. Zagreb: FF press.

Branko VULETIĆ, 2007: Lingvistika govora. Zagreb: FF press.

Nina ŽAVBI MILOJEVIĆ, 2012: Uprizoritve Hlapcev Ivana Cankarja od začetkov do danes. Slovenska dramatika. Ur. Mateja Pezdirc Bartol. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete (Obdobja, 31). 373–380. Tudi na spletu.

Nina ŽAVBI MILOJEVIĆ, 2013a: Analiza odrskega govora – primer Bergerjeve uprizoritve Hlapcev (Komentirana izdaja). Slavistična revija 61/4. 651–664. Tudi na spletu.

Nina ŽAVBI MILOJEVIĆ, 2013b: Uporaba računalniškega programa Praat pri analizi odrskega govora. Govor med znanostjo in umetnostjo. Ur. Katarina Podbevšek in Nina Žavbi Milojević. Maribor: Aristej (Zbirka Dialogi, 14). 217–224.

Nina ŽAVBI MILOJEVIĆ, 2016: Govorna interpretacija dramskih besedil na primeru uprizoritev Hlapcev Ivana Cankarja. Doktorska disertacija. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za slovenistiko. Tudi na spletu.

Objavljeno
2019-03-26
Kako citirati
Žavbi, N. (2019) „Odrski govor – slušnozaznavna in računalniška fonetična analiza uprizoritev Cankarjevih Hlapcev“, Slavistična revija, 67(1), str. 51-67. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/2019-1-1-4 (Pridobljeno: 26oktober2021).
Rubrike
RAZPRAVE