Opis samoglasnikov slovenskega knjižnega jezika z vidika spola govorečega

  • Hotimir Tivadar
Ključne besede: fonetika, fonologija, govor, spol, slovenski jezik, slovenska družba

Povzetek

Vprašanje spola govorcev opisovanih glasov ni bilo izpostavljeno niti v Toporišičevi slovnici (1976–) niti v Slovenskem pravopisu 2001. Raziskovanje samoglasnikov, ki je bilo utemeljeno na sistematično spolsko približno enakovredno razporejenem gradivu, se začne šele v 21. stoletju, ko je upoštevanje tako ženskih kot moških govorcev v gradivu jezikoslovni standard in nujnost v fonetično-fonoloških znanstvenih raziskavah. V članku s fonološkega stališča analiziramo tudi F0 (osnovni ton), ki značilno opredeljuje spol govorca.

Literatura

Anton Bajec, Mirko Rupel, Rudolf Kolarič, 1956: Slovenska slovnica. Ljubljana: DZS.

Juraj Bakran, 1996: Zvučna slika hrvatskoga govora. Zagreb: Ibis grafika.

Juraj Bakran, Milan Stamenković, 1990: Formanti prirodnih i sintetiziranih vokala hrvatskoga standardnoga govora. Govor 7 (1990). 119–37.

France Bezlaj, 1939: Oris slovenskega knjižnega izgovora. Ljubljana: Znanstveno društvo.

Zdravko Erjavec, 2013: Legende TV Dnevnika v sliki in besedi. MMC RTV Slovenija 15. 4. Na spletu.

Damir Horga, Marko Liker, 2016: Artikulacijska fonetika: Anatomija i fiziologija izgovora. Zagreb: Ibis grafika.

Luka Horjak, 2016: Problematika slovenske fonetične transkripcije: predlog nove različice mednarodne fonetične transkripcije za slovenščino: Diplomsko delo. Lukovica, Ljubljana: FF.

Roman Jakobson, 1989: Lingvistični in drugi spisi. Ljubljana: ŠKUC, ZIFF.

Višnja Josipović Smojver, 2017: Suvremene fonološke teorije. Zagreb: Ibis grafika.

Peter Jurgec, 2006: Formantne frekvence samoglasnikov v tonemski in netonemski standardni slovenščini. Slavistična revija 54/4. 103–14.

Peter Jurgec, 2011: Slovenščina ima 9 samoglasnikov. Slavistična revija 59/3. 243–68.

Smilja Komar, Bojan Petek, Rastislav Šuštaršič, 1995: Slovene: Illustrations of the IPA. Journal of the International Phonetic Association 25/2. 86–90.

Milan Krapež, Pavle Jakopič, 2018: Ana Mlakar – oblikovala in utrdila je zvočno podobo slovenske besede na radiu in televiziji. Radio Slovenija (Radio prvi) 25. 10. Na spletu.

Tine Logar, 1993: Slovenska narečja. Ljubljana: MK. (Priloge: Karta slovenskih narečij [Kartografsko gradivo] 1:500.000; Slovenska narečja [Zvočni posnetek] 4 zvočne kasete.

Breda Luthar, 1998: Politika teletabloidov. Ljubljana: Open Society Institute (Mediawatch).

Sara Mills, 2008: Language and sexism. Cambridge; New York: Cambridge University Press.

MMC RTV SLO, 2014: Poslovil se je mentor in voditelj Peter Ovsec. Celo življenje povezan z nacionalno radiotelevizijo MMC RTV Slovenija 7. 10. Na spletu.

Bojan Petek, Rastislav Šuštaršič, Smilja Komar, 1996: An Acoustic Analysis of Contemporary Vowels of the Standard Slovenian Language. V: Proceedings of the 4th International Conference on Spoken Language Processing (ICSLP 96). Philadelphia: University of Delaware. 133–36.

Tatjana Srebot Rejec, 1988: Word Accent and Vowel Duration in Standard Slovene: An Acoustic and Linguistic Investigation. München: O. Sagner.

Tatjana Srebot Rejec, 1987: Word accent and vowel duration in standard Slovene (an acoustic and linguistic investigation) – dissertation. Klagenfurt: samozaložba.

Tatjana Srebot Rejec, 1988/89: Kakovost slovenskih in angleških samoglasnikov: kontrastivna analiza obeh sestavov po njihovi kakovosti s stališča akustične, artikulacijske in avditivne fonetike. Jezik in slovstvo 34/3. 57–64. 129.

Tatjana Srebot Rejec, 1998: O slovenskih samoglasniških sestavih zadnjih 45 let. Slavistična revija 46/4. 339–46.

Rastislav Šuštaršič, Smiljana Komar, Bojan Petek: Slovene. Handbook of the International Phonetic Association: A guide of the usage of the international phonetic alphabet. Cambridge: Cambridge University Press, 1999. 135–39.

Hotimir Tivadar, 1998: Govorjeni knjižni jezik – njegovo normiranje in uresničevanje (ob akustični analizi fonema /v/ na primerih iz radijskih besedil): Diplomsko delo. Praga, Ljubljana: FF.

Hotimir Tivadar, 2003a: Kontrastna analiza slovenskih i hrvatskih vokala (mogući izgovorni problemi sa slovenskog aspekta) = Contrastive analysis of Slovene and Croatian vowels (some pronunciation problems of Croatian speakers of Slovene). Govor 20/1–2. 449–66.

Hotimir Tivadar, 2003b: Govorjena podoba slovenskega knjižnega jezika – pravorečni vidik: Magistrsko delo. Ljubljana, Praga: FF.

Hotimir Tivadar, 2003c: Aktualna vprašanja slovenskega pravorečja. Współczesna polska i słoweńska sytuacja językowa. Ur. S. Gajda, A. Vidovič-Muha. Opole: Uniwersytet Opolski, Instytut Filologii Polskiej; Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta. [281]–99.

Hotimir Tivadar, 2004a: Fonetično-fonološke lastnosti samoglasnikov v sodobnem knjižnem jeziku. Slavistična revija 52/1. [31]–48.

Hotimir Tivadar, 2004b: Priprava, izvedba in pomen perceptivnih testov za fonetično-fonološke raziskave (na primeru analize fonoloških parov). Jezik in slovstvo 49/2. 17–36.

Hotimir Tivadar, 2008: Kakovost in trajanje samoglasnikov v govorjenem knjižnem jeziku: Doktorska disertacija. Ljubljana, Praga: FF.

Hotimir Tivadar, 2010: Normativni vidik slovenščine v 3. tisočletju – knjižna slovenščina med realnostjo in idealnostjo. Slavistična revija 58/1. 105–16.

Jože Toporišič, 1961: Slovenski jezik na pločama. Zagreb: Institut za fonetiku FF Sveučilišta u Zagrebu.

Jože Toporišič, 1975: Formanti slovenskega knjižnega jezika. Slavistična revija 23/2. 153–96.

Jože Toporišič, 1976–2000: Slovenska slovnica. Maribor: Obzorja.

Jože Toporišič, 1978: Glasovna in naglasna podoba slovenskega jezika. Maribor: Obzorja.

Jože Toporišič, 2003: Eksperimentalnofonetične raziskave slovenskega knjižnojezikovnega glasovja in tonemskosti. Slavistična revija 51/posebna številka. 119–40.

Melita Zemljak, 2004: Trajanje glasov štajerskega zabukovškega govora, Instrumentalno-slušna analiza. Maribor: Univerzitetna založba Univerze v Mariboru (Zora, 30).

Objavljeno
2019-07-02
Kako citirati
Tivadar, H. (2019) „ Opis samoglasnikov slovenskega knjižnega jezika z vidika spola govorečega“, Slavistična revija, 67(2), str. 233–242. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/2019-2-1-11 (Pridobljeno: 16januar2021).
Rubrike
RAZPRAVE