Narečna sprememba nekaterih samostalnikov moškega in ženskega spola v množini

Avtorji

  • Mija Bon
  • Vera Smole

Ključne besede:

slovenska narečja, narečno oblikoslovje, narečno besedotvorje, feminizacija nevter, mikrotoponimi

Povzetek

V slovenskih narečjih so maskulinizacije in feminizacije nevter znane v različnem obsegu. V literaturi sta pojava bolje obdelana za ednino, v tem prispevku pa želimo predstaviti pojav oziroma ostanke tega pojava v ledinskih imenih, ko se v množini izenačijo oblike za vse tri spole, in ga poskušamo prostorsko zamejiti. Novo gradivo iz bovškega govora obsoškega narečja in izpisi obstoječega pojav namreč v marsičem pojasnijo.

Literatura

Mija Bon, 2015: Ledinska in hišna imena v Bovcu: Diplomsko delo. Mentor: M. Šekli. Ljubljana: FF.

Dušan Čop, 1983: Imenoslovje Zgornjesavskih dolin: Doktorska disertacija. Mentor: F. Bezlaj. Ljubljana: FF.

Dušan Čop, 1985/86: Zapisovanje krajevnih in gorskih imen v strokovnih publikacijah (nekaj kritičnih opomb). Jezik in slovstvo 31/7. 227–36.

Dušan Čop, 1995: Jezikovne in imenske značilnosti okrog Krope in v dolini Lipnice. Kroparski zbornik: Ob 100-letnici Plemena (1894–1994). Ur. V. Štekar- Vidic. Kropa: Tovarna vijakov Plamen, Radovljica: Občina. 190–97.

Helena Čujec Stres, 2010: Slovar zatolminskega govora 1 od A – O. Zatolmin: Stres inženiring.

Rok Dovjak, 2011: Srednji spol samostalnikov na -e v slovenskih narečjih (po gradivu za SLA): Diplomsko delo. Mentorica: V. Smole. Ljubljana: FF.

Sara Drnovšek, 2009: Ledinska imena v Drežnici: Diplomsko delo. Mentorica: V. Smole. Ljubljana: FF.

Janoš Ježovnik, ustno.

Karmen Kenda-Jež, 1987–: besedilno gradivo za Slovar cerkljanskega narečja. Tipkopis, osebni arhiv Karmen Kenda-Jež.

Karmen Kenda-Jež, 2011: Opis narečnega govora. V: Barbara Ivančič Kutin, 2011: Živa pripoved v zapisu: kontekst, tekstura in prekodiranje pripovedi Tine Kravanja iz Bavšice. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU. 143–55.

Karmen Kenda-Jež (s sodelovanjem Roberta Grošlja in Vere Smole), 2016: Govorjena besedila iz Lipalje vasi. V: Lipalja vas in njena slovenska govorica. Ljubljana – Ukve: Založba ZRC, ZRC SAZU. 19–90.

Tine Logar, 1989: Gorenjsko narečje. Enciklopedija Slovenije 3: Eg–Hab. Ljubljana. 278–79.

Tom M. S. Priestly, 1984a: O popolni izgubi srednjega spola v selščini: enodobni opis, Slavistična revija 32(1). 37–47.

Tom M. S. Priestly, 1984b: O popolni izgubi srednjega spola v selščini: raznodobna rekonstrukcija. Slavistična revija 32/4. 357–72.

Vera Smole, 2006: Lingvogeografska obdelava spola v ednini: samostalniki srednjega spola na -o v slovenskih narečjih = A geolinguistic examination of gender in singular : neuter nouns in -o in Slovenian dialects. Slovensko jezikoslovje danes = Slovenian linguistics today 54/4. Ur. A. Vidovič-Muha. Ljubljana. 125–36, 491–503.

Han Steenwijk, 1999: Grammatica pratica resiana: il sostantivo. Padova: CLEUP.

Matej Šekli, 2006: Ledinska imena v kraju Livek in njegovi okolici: Doktorska disertacija. Mentorica: A. Šivic-Dular. Ljubljana: FF.

Matej Šekli, 2008: Zemljepisna in osebna lastna imena v kraju Livek in njegovi okolici. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU.

Jožica Škofic, 1996: Glasoslovje, oblikoslovje in besedišče govora Krope na Gorenjskem: Doktorska disertacija. Mentor: T. Logar. Ljubljana: FF.

Jožica Škofic, v pripravi: Krajevni govor Krope, Založba ZRC, ZRC SAZU.

Henrik Tuma, 1929: Imenoslovje Julijskih Alp. Ljubljana: SPD.

Prenosi

Objavljeno

2019-07-02

Kako citirati

Bon, M. in Smole, V. (2019) „Narečna sprememba nekaterih samostalnikov moškega in ženskega spola v množini“, Slavistična revija, 67(2), str. 243–252. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/2019-2-1-12 (Pridobljeno: 5 december 2023).

Številka

Rubrike

RAZPRAVE