Maskulinizacija in feminizacija v srednjesavinjskem narečju

  • Tjaša Jakop
Ključne besede: narečno oblikoslovje, samostalnik, maskulinizacija in feminizacija srednjega spola, srednjesavinjsko narečje

Povzetek

Krajevni govor Ložnice pri Žalcu spada v srednjesavinjsko narečje štajerske narečne skupine. V prispevku je predstavljeno narečno oblikoslovje samostalnikov srednjega spola v tem srednjesavinjskem govoru, primerjalno s knjižnim jezikom in nekaterimi drugimi okoliškimi štajerskimi govori. Tipologija samostalniških oblik je prikazana s primeri sklanjatev glede na sklanjatveni vzorec.

Literatura

Polona Bergant, 2000: Govor Vranskega: Zapis vprašalnice za Slovenski lingvistični atlas: Diplomsko delo. Ljubljana: FF.

Greville G. Corbett, 1991: Gender. Cambridge: Cambridge University Press, 1991.

Veronika Fišer, 1988: Prebold: Seminarska naloga. Ljubljana.

FO 1981 = Fonološki opisi srpskohrvatskih/hrvatskosrpskih, slovenačkih i makedonskih govora obuhvaćenih Opšteslovenskim lingvističkim atlasom. Ur. P. Ivić idr. Sarajevo: Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine.

Tjaša Jakop, 2001a: Oblikoslovje govora Ložnice pri Žalcu: Magistrsko delo. Ljubljana. 197 + pril.

Tjaša Jakop, 2001b: Fonološki opis govora Ložnice pri Žalcu (SLA 324). Jezikoslovni zapiski 7/1–2. Ljubljana: ISJFR ZRC SAZU. 365–80.

Tjaša Jakop, 2003: Tipologija narečnih glagolskih oblik na primeru govora Ložnice pri Žalcu. Slavistična revija 51/1. [1]–25.

Tjaša Jakop, 2008: Dvojina v slovenskih narečjih. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU (Linguistica et philologica, 21).

Tjaša Jakop, 2011: Glasoslovne in oblikoslovne posebnosti šentviškega govora. Globinska moč besede (Zbornik ob 80-letnici red. prof. dr. Martine Orožen). Ur. M. Jesenšek. Maribor: Filozofska fakulteta, Mednarodna založba Oddelka za slovanske jezike in književnosti (Zora, 80). 360–69.

Tjaša Jakop, 2016a: Tipologija samostalnikov moškega spola v srednjesavinjskem narečju. Annales: Anali za istrske in mediteranske študije. Series historia et sociologia 26/4. 647–54.

Tjaša Jakop, 2016b: Tipologija samostalnikov ženskega spola v srednjesavinjskem narečju. Rojena v narečje: Akademikinji prof. dr. Zinki Zorko ob 80-letnici. Ur. M. Jesenšek, Maribor: Filozofska fakulteta, Mednarodna založba Oddelka za slovanske jezike in književnosti (Zora, 114). 249–63.

Vlasta Korun, 1968: Polzela: Seminarska naloga. Ljubljana.

Viljem Kralj, 1961: Govor Ložnice: Diplomsko delo (rokopis). Ljubljana: FF.

Viljem Kralj, 1962: Ložnica: Seminarska naloga. Ljubljana.

Tine Logar, 1974: Pregled zgodovine slovenskega jezika. 12. SSJLK. Ur. H. Glušič. Ljubljana. 103–13.

Tine Logar, 1968: Štajerska narečja. Jezik in slovstvo 13. 171–75.

Tine Logar, 1968: Slovenska narečja. Ljubljana: MK.

Fran Ramovš, 1952: Morfologija slovenskega jezika: Skripta, prirejena po predavanjih prof. dr. Fr. Ramovša v l. 1947/48, 48/49. Ljubljana: DZS.

Vera Smole, 2006: Lingvogeografska obdelava spola v ednini: samostalniki srednjega spola na -o v slovenskih narečjih. Slovensko jezikoslovje danes. Ur. A. Vidovič Muha. Ljubljana: Slavistično društvo Slovenije. 125–36.

Lucien Tesni`ere, 1925: Les formes du duel en slovène. Pariz: Librairie Ancienne Honoré Champion.

Zinka Zorko, 1999: Štajerska narečja. Enciklopedija Slovenije 13 (Š–T). Ljubljana: MK. 131–33.

Objavljeno
2019-07-02
Kako citirati
Jakop, T. (2019) „Maskulinizacija in feminizacija v srednjesavinjskem narečju“, Slavistična revija, 67(2), str. 253–262. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/2019-2-1-13 (Pridobljeno: 17oktober2021).
Rubrike
RAZPRAVE