Spol v predikaciji

  • Andreja Žele
Ključne besede: spol, referent, ujemanje, slovnične kategorije

Povzetek

Namen prispevka je na kratko predstaviti in utemeljiti, zakaj je znotraj jezika oz. v našem primeru v slovenščini, možna celostna izrazitev referenčnega spola le na poimenovalni ravni, medtem ko skladenjska oz. slovnična razmerja v procesu upovedovanja in s ciljem jasnega sporočanja zahtevajo prevlado slovničnega ujemanja, ki lahko ohranja najvišjo možno skladenjskopomensko razločevalnost leksike in s tem tudi jasnost ubesedenega.

Literatura

Fran = Fran: slovarji ISJFR ZRC SAZU. Na spletu.

Gigafida = Korpus Gigafida. Na spletu.

Miroslav Grepl, Petr Karlík, 1998: Skladba češtiny. Praga: Votobia.

Milka Ivić, 1989: Neka zapažanja o broju i rodu u sprskohrvatskom jeziku. Južnoslovenski filolog 45. 27–44.

M. A. K. Halliday, Ruqaiya Hasan, 21994: An Introduction to Functional Grammar. London: Edward Arnold.

Olga Kunst Gnamuš, 1989/90: Težave s stavčnočlenskim razločevanjem zaradi obli¬kovnega sovpadanja pomenskih in sklonskih razlik. Jezik in slovstvo 35/1–2. 15–24.

Olga Kunst Gnamuš, 1992/93: Slovnična zgradba in vloga stavkov s pomensko podstavo SZ1 biti SZ2. Jezik in slovstvo 38/7–8. 267–80.

Olga Kunst Gnamuš, 1994/95: Razmerje med spolom kot potezo reference in spolom kot slovnično kategorijo. Jezik in slovstvo 40/7. 255–62.

Jiří, Novotný, 1979: Dualismus subjektu a predikátu a postavení predikace z hlediska valenční teorie. Slovo a slovesnost 40/4. 286–94.

Tatjana Pišković, 2011a: Gramatika roda. Zagreb: Disput.

Tatjana Pišković, 2011b: Sintaktička narav gramatičkoga roda. Filologija 56. 137–58.

Jan Popela, 1968: K pojmu predikace. Otázky slovanské syntaxe II: Sborník symposia Strukturní typy slovanské věty a jejich vývoj. Brno: Univesita J. E. Purkyně. 119–22.

Jozef Ružička, 1959: Základné sporné otázky slovenskej skladby. Jazykovedné štúdie 4. Spisovný jazyk. Bratislava: Vydavatel‘stvo Slovenskej akadémie vied. 7–34.

Branka Tafra, 2005: Od riječi do rječnika. Zagreb: Školska knjiga

Branka Tafra, 2007: Broj i rod ispočetka. Filologija 49. 211–33.

Jože Toporišič, 1981: K teoriji spola v slovenskem (knjižnem) jeziku. Slavistična revija 29/1. 79–94.

Jože Toporišič, 1982: Nova slovenska skladnja (NSS). Ljubljana: DZS.

Jože Toporišič, 1992: Enciklopedija slovenskega jezika. Ljubljana: CZ.

Jože Toporišič, 42000: Slovenska slovnica (SS). Maribor: Obzorja.

Ada Vidovič Muha, 2000: Slovensko leksikalno pomenoslovje: Govorica slovarja. Ljubljana: ZIFF.

Ada Vidovič Muha, 2006: Kategorialnost leksemov med slovarjem in slovnico. Posebna številka: Slovensko jezikoslovje danes. Slavistična revija 54. 23–42.

Objavljeno
2019-07-02
Kako citirati
ŽeleA. (2019) „Spol v predikaciji“, Slavistična revija, 67(2), str. 141–149. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/2019-2-1-2 (Pridobljeno: 24september2021).
Rubrike
RAZPRAVE