Spolni stereotipi v informativno-zabavnih spletnih straneh in revijah

  • Mira Krajnc Ivič
Ključne besede: jezik, besedilo, družbeni spol, spolni stereotip, mediji

Povzetek

Stereotip je integralni del procesiranja informacij, zato sodi v človekov mentalni svet, ki tudi prek medijskih besedil z informativno-zabavno vsebino in sporočevalno namero sooblikuje socialnega. V teh besedilih so spolni stereotipi kljub feminizmu tretjega vala pogosti, s čimer ohranjajo binarnost obeh (družbenih) spolov in njune značilne (družbene) vloge.

Literatura

Saša Babič, 2018: Stereotipi in predsodki o ženskah in moških v šaljivih vprašanjih. Humor u svakodnevnoj komunikaciji. Ur. R. Jambrešić Kirin idr. Zagreb: Institut za etnologiju i folkloristiku. 81–95.

Bethan Benwell, 22017: Language and Masculinity. The Handbook of Language, Gender and Sexuality. Ur. S. Ehrlich, M. Meyerhoff, J. Holmes. Wiley, Blackwell: Hoboken, ZDA. 240–59.

Susan Ehrlich, Miriam Meyerhoff, 20172: Introduction: Language, Gender, and Sexuality. The Handbook of Language, Gender and Sexuality. Ur. S. Ehrlich, M. Meyerhoff, J. Holmes. Wiley, Blackwell: Hoboken, ZDA. 1–20.

Nadja Furlan, 2006: Manjkajoče rebro: Ženska, religija in spolni stereotipi. Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Annales: Zgodovinsko društvo za južno Primorsko.

Vojko Gorjanc, 2007: Kontekstualizacija oseb ženskega in moškega spola v slovenskih tiskanih medijih. Stereotipi v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi. Ur. I. Novak Popov. Ljubljana: FF (43. SSJLK). 173–80.

Maca Jogan, 2001: Seksizem v vsakdanjem življenju. Ljubljana: FDV (Znanstvena knjižnica, 46).

Agnieszka Kiełkiewicz-Janowiak, Joanna Pawelczyk, 20172: Language and Gendre Researche in Poland. The Handbook of Language, Gender and Sexuality. Ur. S. Ehrlich, M. Meyerhoff, J. Holmes. Wiley, Blackwell: Hoboken, ZDA. 355–77.

Vera Kozmik, Jasna Jeram (ur.), 1995: Neseksistična raba jezika. Ljubljana: Vlada Republike Slovenije, Urad za žensko politiko.

Simona Kranjc, Martina Ožbolt, 2013: Vloga spolno občutljivega jezika v slovenščini, angleščini in italijanščini. Družbena funkcijskost jezika (vidiki, merila, opredelitve). Ur. A. Žele. Ljubljana: Znanstvena založba FF (Obdobja, 32). 233–39.

Katja Plemenitaš, 2012: Sožitje med spoloma v luči manj vidnih oblik seksizma v slovenski družbi. Sožitje med kulturami. Poti do medkulturnega dialoga II. Ur. M. Lamberger Khatib. Maribor: FF, Pivec. 169–77.

Alojzija Zupan Sosič, 2007: Moški je glava in ženska srce – spolni stereotipi. Stereotipi v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi. Ur. I. Novak Popov. Ljubljana: FF (43. SSJLK). 181–93.

Deborah Tannen, 20172: Gender and Family Interaction. The Handbook of Language, Gender and Sexuality. Ur. S. Ehrlich, M. Meyerhoff, J. Holmes. Hoboken: Wiley, Blackwell. 491–508.

Ada Vidovič Muha, 1997: Prvine družbene prepoznavnosti ženske prek poimenovalne tipologije njenih dejavnosti, lastnosti. 33. SSJLK: Zbornik predavanj. Ur. A. Derganc. 69–79.

Objavljeno
2019-07-02
Kako citirati
Krajnc Ivič, M. (2019) „Spolni stereotipi v informativno-zabavnih spletnih straneh in revijah“, Slavistična revija, 67(2), str. 405–412. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/2019-2-1-28 (Pridobljeno: 16januar2021).
Rubrike
RAZPRAVE