O predvidljivosti slovnične kategorije spola v slovenščini

Avtorji

  • Tatjana Marvin

Ključne besede:

slovenščina, samostalnik, spol, epiceni, hibridi

Povzetek

Članek obravnava predvidljivost spola pri samostalnikih v slovenščini z vidika primerjave med Slovensko slovnico (Toporišič 2000) in Corbettovim sistemom (Corbett 1991). V prvem delu je na primeru slovenščine predstavljen Corbettov algoritem razvrščanja samostalnikov v skupine spolov. V drugem delu je predstavljenih nekaj posebnosti v slovenščini, ki jih algoritem ne zajame (epiceni, hibridni, večspolski samostalniki).

Literatura

Greville Corbett, 1991: Gender. Cambridge: Cambridge University Press.

Helena Dobrovoljc, 2015: Sklanjanje in spol kratic. Jezikovna svetovalnica. Na spletu.

Ursula Doleschal, 2015: Gender in Slovenian. Gender Across Languages. Ur. M. Hellinger, H. Motschenbacher. Amsterdam: John Benjamins. 333–68. Gigafida, korpusna besedilna zbirka. Na spletu.

Peter Herrity, 2016: Slovenian: A Comprehensive Grammar. London–New York: Routledge.

Olga Kunst Gnamuš, 1995: Razmerje med spolom, kot potezo reference in spolom kot slovnično kategorijo. Jezik in slovstvo 40/7. 255–61.

SSKJ, 2014: Slovar slovenskega knjižnega jezika. Druga, dopolnjena in deloma prenovljena izdaja. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU. Tudi na spletu.

Saška Štumberger, 2015: Sklanjanje kratic v pisnem knjižnem jeziku. Pravopisna razpotja: Razprave o pravopisnih vprašanjih. Ur. H. Dobrovoljc, T. Lengar Verovnik. Ljubljana: Založba ZRC. 159–67.

Jože Toporišič, 1981: K teoriji spola v slovenskem knjižnem jeziku. Slavistična revija 29/1. 80–94.

Jože Toporišič, 2000: Slovenska slovnica. Maribor: Obzorja.

Mladen Uhlik, 2019: Izražanje spolske korelacije pri položajnih poimenovanjih v ruščini in slovenščini. Slavistična revija 67/2. 313–324.

Ada Vidovič Muha, 2013: Slovensko leksikalno pomenoslovje. Ljubljana: Znanstvena založba FF.

Prenosi

Objavljeno

2019-07-02

Kako citirati

Marvin, T. (2019) „O predvidljivosti slovnične kategorije spola v slovenščini“, Slavistična revija, 67(2), str. 151–158. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/2019-2-1-3 (Pridobljeno: 24 april 2024).

Številka

Rubrike

RAZPRAVE