Tipologija stavčnočlenskih odvisnikov v slovenščini

Avtorji

  • Dejan Gabrovšek Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša
  • Andreja Žele Filozofka fakulteta Univerze v Ljubljani

Ključne besede:

slovenska skladnja, odvisnik, stopnje odvisnosti, veznik

Povzetek

Prispevek obravnava tipologijo slovenskih podredno zloženih povedi, kakor se je izkazala z vidika različnih stopenj odvisnosti, (s tem da najvišjo stopnjo odvisnosti med odvisnim in matičnim stavkom izražajo stavčnočlenski odvisniki (in znotraj njih vezljivi), nižja stopnja je izražena z nestavčnočlenskimi odvisniki, ki hkrati nakazujejo prehod v zgolj vzporednost dveh propozicij. Tipologija se omejuje na odvisnike, ki znotraj izhodiščne matične propozicije zasedajo vlogo stavčnih členov ali njihovih delov, zato so stavčnočlenski odvisniki.

Literatura

Fran. Slovarji Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU. Na spletu.

Korpus Gigafida. Na spletu.

Korpus Gigafida v orodju NoSketch Engine. Na spletu.

Robert Cazinkić, 2000: Oziralni prilastkovi odvisniki. Jezik in slovstvo 46/1–2. 29‒40.

Dejan Gabrovšek, 2019: Stopnje odvisnosti v slovenskih podredno zloženih povedih: Magistrsko delo. Ljubljana.

Anton Sovrè, 1939: Oziralni odvisnik – sintaktični omnibus. Slovenski jezik 2. 88‒102.

Jože Toporišič, 1982: Nova slovenska skladnja. Ljubljana: DZS.

Jože Toporišič, 2004: Slovenska slovnica. Četrta prenovljena in razširjena izdaja. Maribor: Obzorja.

Ada Vidovič Muha, 2013: Slovensko leksikalno pomenoslovje. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani.

Виктор В. Виноградов, 42001: Русский язык (Грамматическое учение о слове). Москва: Русский язык.

[Viktor V. Vinogradov, 42001: Russkij jazyk (Grammatičeskoe učenie o slove). Moskva: Russkij jazyk.]

Andreja Žele, 2001: Vezljivost v slovenskem jeziku. Ljubljana: ZRC SAZU (Linguistica et philologica).

Andreja Žele, 2005: Koreferenčna vezljivostna razmerja v slovenskih povedih. Slavistična revija 53/1. 13–25.

Andreja Žele, 2012: Pomensko-skladenjske lastnosti slovenskega glagola. Ljubljana: ZRC SAZU (Linguistica et philologica, 27).

Andreja Žele, 2013: Slovenska besedilna skladnja z jezikovnosistemskega vidika – temeljni pojmi. Samozaložba.

Andreja Žele, 2015: Vezljivost in družljivost kot dopolnjujoča se besedilna pojava v slovenščini. Slovenski jezik – Slovene Linguistic Studies 10. 99–111.

Andreja Žele, 2016a: Odvisniki v slovenščini: vsebinski odvisniki in nepravi prislov¬nodoločilni odvisniki. Slavistična revija 64/2. 81–94.

Andreja Žele, 2016b: O razlikah med priredno in podredno izraženim razmerjem. Jezikoslovni zapiski 22/2. 31‒43.

Andreja Žele, 2017: Razmerje osebek proti osebkov odvisnik v slovenskih povedih. Slavistična revija 65/1. 81‒97.

Prenosi

Objavljeno

2019-10-10

Kako citirati

Gabrovšek, D. in Žele, A. (2019) „Tipologija stavčnočlenskih odvisnikov v slovenščini“, Slavistična revija, 67(3), str. 487–507. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/2019-3-1-5 (Pridobljeno: 2 oktober 2022).

Številka

Rubrike

RAZPRAVE