Med navdušenjem in razočaranjem: analiza poročanja treh slovenskih tiskanih dnevnikov o odločbi arbitražnega sodišč

  • Boštjan Udovič Fakulteta za družbene vede Univerze v Ljubljani
  • Monika Kalin Golob Fakulteta za družbene vede Univerze v Ljubljani
Ključne besede: stilistika poročevalstva, arbitražna razsodba, Delo, Dnevnik, Večer

Povzetek

Članek analizira jezikovni stil poročanja o največjem zunanjepolitičnem dogodku za Slovenijo: razglasitvi arbitražne odločbe. Namen članka je ugotoviti, koliko prostora so slovenski tiskani dnevniki namenili temu pojavu ter katere jezikovne izbire in načine upovedovanja so v svojih prispevkih uporabljali novinarji. Rezultati analize pokažejo, da (a) je arbitražna razsodba relativno kmalu po razglasitvi prešla iz prve na drugo ali tretjo stran časopisov; (b) da je bilo poročanje po razsodbi v veliki meri subjektivizirano, predvsem v Večeru in Dnevniku ter (c) da so se v večini medijev pojavljali tudi prispevki, ki so želeli delovati objektivno, zato so novinarji v njih mesto komentatorjev namenili gospodarstvenikom, politikom in mednarodnim pravnikom ter s tem tematiko izrazito objektivizirali. Nasploh avtorja zaključujeta, da so novinarji Dela najbolj skušali loviti ravnotežje med poročanjem in ustvarjanjem vtisa, medtem ko so novinarji Dnevnika in Večera k poročanju o arbitražni razsodbi pristopali veliko bolj subjektivizirano.

Literatura

Olga Akhmanova, 1976: Linguostylistics: Theory and methods. Pariz: Mouton.

Norman Fairclough, 1994: Language and power. London, New York: Longman.

Vojko Gorjanc, Darja Fišer, 2018: Twitter in razmerja moči: Diskurzna analiza kam¬panj ob referendum za izenačitev zakonskih zvez v Sloveniji. Slavistična revija 66/4. 473–95.

Nataša Hribar, 2009a: Strategije jezikovnega delovanja v slovenski politični komu¬nikaciji. Slavistična revija 57/3. 381–97.

Nataša Hribar, 2009b: Vloga medijev v političnem komuniciranju. Teorija in praksa 46/6. 857–69.

Natalia Kaloh Vid, 2017: Posodabljanje prevodov: Prevajanje kulturnospecifičnih elementov v prvih dveh knjigah romana Bratje Karamazovi. Slavistična revija 65/3. 459–73,

Monika Kalin Golob, 2003: Stil in novinarski škandal. Teorija in praksa 40/2. 229–44.

Monika Kalin Golob, 2004: Moč jezika – izbor dejstev in besed. Teorija in praksa 41/3–4. 703–11.

Monika Kalin Golob, Melita Poler Kovačič, 2005: Med novinarskim stilom in etiko: Senzacionalizem brez meja. Družboslovne razprave 21/49–50. 289–93.

Monika Kalin Golob, Nataša Logar, 2014: Prostor v poročevalskem skupnem spo¬ročanjskem krogu. Slavistična revija 62/3. 363–73.

Monika Kalin Golob, Nataša Logar, 2015: Jezikovne izbire pri upovedovanju za¬upnih virov informacij: Iz zgodovine v sodobnost. Teorija in praksa 52/4. 651–69.

Monika Kalin Golob, Anton Grizold, 2017: Obrambna prvina nacionalne varnosti Slovenije v primežu obveščevalno-varnostne službe, politike in medijev. Teorija in praksa 54/1. 92–111.

Tomo Korošec, 1998: Stilistika slovenskega poročevalstva. Ljubljana: Kmečki glas.

Tomo Korošec idr., 2002: Razžalitve v tiskanih medijih. Ljubljana: FDV.

Matej Meterc, 2015: Enote slovenskega paremiološkega minimuma v govornem korpusu GOS. Slavistična revija 63/1. 1–15.

Sanda Marcoci, 2014: Some typical linguistic features of english newspaper headlines. Linguistic and Philosophical Investigation 13. 708–14.

Lucia Gaja Scuteri, 2018. Diahrona makroprozodična raziskava slovenskega govora v televizijskih informativnih oddajah. Slavistična revija 66/2. 17–28. 143–57.

Ilija Tomanić Trivundža, 2009: Fotografija in konstrukcija kolektivnih identitet: Prikazovanje "drugega" v slovenski novinarski fotografiji. Doktorska disertacija. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede..

Janko Trupej, 2014: Zaznamovanost slovenskega izrazoslovja za temnopolte. Slavistična revija 62/4. 635–45.

Janko Trupej, 2015: Strategije za podnaslovno prevajanje profanosti v slovenščino. Slavistična revija 63/1. 17–28.

Boštjan Udovič, 2016: Vpliv jezika diplomacije na normo knjižnega jezika. Slavistična revija 64/3. 365–84.

Boštjan Udovič, Tanja Žigon, Marija Zlatnar Moe, 2011: Posebnosti prevajanja stro¬kovnega jezika diplomacije: Primer Dunajske konvencije o diplomatskih odnosih. Slavistična revija 59/3. 269–91.

Darinka Verdonik, 2013: Koncept konteksta v jezikoslovnih in diskurznih teorijah. Slavistična revija 61/4. 631–50.

Darinka Verdonik, 2019: Pomanjkljivo sporazumevanje v ideološko vpetem diskur¬zu. Slavistična revija 67/3. 509–25.

Ada Vidovič Muha, 2015: Propozicija v funkcijski strukturi stavčne povedi – Vprašanje besednih vrst (poudarek na povedkovniku in členku). Slavistična revija 63/4. 389–406.

Ada Vidovič Muha, 2019. Spol – jezikovni sistem in ideologija. Slavistična revija 67/2. 127–37.

Objavljeno
2019-12-31
Kako citirati
UdovičB. in Kalin GolobM. (2019) „Med navdušenjem in razočaranjem: analiza poročanja treh slovenskih tiskanih dnevnikov o odločbi arbitražnega sodišč“, Slavistična revija, 67(4), str. 587–603. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/2019-4-1-4 (Pridobljeno: 27september2021).
Rubrike
RAZPRAVE