Razvoj slovenskega knjižnega jezika v 16. stoletju v številkah

Avtorji

  • Kozma Ahačič ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša

Ključne besede:

Primož Trubar, Jurij Dalmatin, Sebastijan Krelj, zgodovina jezika, novo besedje

Povzetek

Prispevek s pomočjo treh podatkovnih zbirk opisuje tiste številčne značilnosti del slovenskih protestantskih piscev 16. stoletja, ki imajo lahko pomembnejši vpliv na raziskave slovenskega knjižnega jezika v 16. stoletju: število znakov v posamezni knjigi, število besed v posamezni knjigi, število različnih besed (»potencialnih iztočnic«) v posamezni knjigi in število novih besed, ki jih je glede na predhodne vpeljala posamezna knjiga. Primerjava razmerij med na­vedenimi podatki omogoča objektiven pogled na oblikovanje slovenskega knjižnega jezika v 16. stoletju in opozarja na doslej premalo opažena dejstva.

Literatura

Viri

TC 1550 = Trubar, Primož, 1550: Catechiſmus. Tübingen.

TA 1550 = Trubar, Primož, 1550: Abecedarium vnd der klein Catechiſmus. Tübingen.

TA 1555 = Trubar, Primož, 1555: ABECEDARIVM. Tübingen.

TC 1555 = Trubar, Primož, 1555: CATECHISMVS. Tübingen.

TE 1555 = Trubar, Primož, 1555: TA EVANGELI SVETIGA MATEVSHA. Tübingen.

TM 1555 = Trubar, Primož, 1555: ENA MOLITOV TIH KERSzhenikou. Tübingen.

TT 1557 = Trubar, Primož, 1557: TA PERVI DEIL TIGA NOVIGA TESTAMENTA. Tübingen.

TKo 1557 = Trubar, Primož, 1557: TA SLOVENSKI KOLENDAR. Tübingen.

TR 1558 = Trubar, Primož, 1558: EN REGISHTER. Tübingen.

TT 1560 = Trubar, Primož, 1560: TA DRVGI DEIL TIGA NOVIGA TESTAMENTA. Tübingen.

TL 1561 = Trubar, Primož, 1561: SVETIGA PAVLA TA DVA LISTY. Tübingen.

TR 1561 = Trubar, Primož, 1561: Regiſter vnd ſummariſcher Innhalt. Tübingen.

TAr 1562 = Trubar, Primož, 1562: ARTICVLI OLI DEILI, TE PRAVE STARE VERE KERSZHANSKE. Tübingen.

*P 1563 = ENE DVHOVNE PEISNI, Tübingen, 1563.

TO 1564 = Trubar, Primož, 1564: CERKOVNA ORDNINGA. Tübingen.

TPs 1566 = Trubar, Primož, 1566: Ta Celi Pſalter Dauidou. Tübingen.

TA 1566 = Trubar, Primož, 1566: ABECEDARIVM, OLI TABLIZA. Tübingen.

KB 1566 = Krelj, Sebastijan, 1566: OTROZHIA BIBLIA. Regensburg.

TC 1567 = Trubar, Primož, 1567: TA CELI CATEHISMVS. Tübingen.

TL 1567 = Trubar, Primož, 1567: SVETIGA PAVLA LYSTVVI. Tübingen.

TP 1567 = Trubar, Primož, 1567: ENA DVHOVSKA PEISSEN SVBPER TVRKE. Tübingen.

TPs 1567 = Trubar, Primož, 1567: ENI PSALMI, TA CELI CATEhiſmus. Tübingen.

KPo 1567 = Krelj, Sebastijan, 1567: POSTILLA SLOVENSKA. Regensburg.

TC 1574 = Trubar, Primož, 1574: TA CELI CATEHISMVS. Tübingen.

TP 1575 = Trubar, Primož, 1575: Try Duhouske peiſsni. Tübingen.

TC 1575 = Trubar, Primož, 1575: CATEHISMVS SDVEIMA ISLAGAMA. Tübingen.

DJ 1575 = Dalmatin, Jurij, 1575: JESVS SIRAH. Ljubljana.

DPa 1576 = Dalmatin, Jurij, 1576: PASSION. Ljubljana.

TT 1577 = Trubar, Primož, 1577: NOVIGA TESTAMENTA PVSLEDNI DEIL. Tübingen.

JPo 1578 = Juričič, Jurij, 1578: POSTILLA. Ljubljana.

DB 1578 = Dalmatin, Jurij, 1578: BIBLIE, TV IE, VSIGA SVETIGA PISMA PERVI DEIL. Ljubljana.

TkM 1579 = Tulščak, Janž, 1579: Kerſzhanske LEIPE MOLITVE. Ljubljana.

TPs 1579 = Trubar, Primož, 1579: TA PERVI PSALM SHNEGA TRIIEMI ISLAGAMI. Tübingen.

DC 1579 = Dalmatin, Jurij, 1579: TA CELI CATEHISMVS. Ljubljana.

BTa 1580 = Bohorič Adam, 1580: OTROZHIA TABLA. Ljubljana.

DBu 1580 = Dalmatin, Jurij, 1580: PERVE BVQVE MOSESSOVE. Ljubljana.

DPr 1580 = Dalmatin, Jurij, 1580: SALOMONOVE PRIPVVISTI. Ljubljana.

DC 1580 = Dalmatin, Jurij, 1580: CATEHISMVS. Ljubljana.

TT 1581–82 = Trubar, Primož, 1581–82: TA CELI NOVI TESTAMENT. Tübingen.

DB 1584 = Dalmatin, Jurij, 1584: BIBLIA. Wittenberg.

DC 1584 = Dalmatin, Jurij, 1584: TA CELI CATEHISMVS, ENI PSALMI. Wittenberg.

DM 1584 = Dalmatin, Jurij, 1584: KARSZANSKE LEPE MOLITVE. Wittenberg.

BH 1584 = Bohorič, Adam, 1584: Arcticae horulae ſucciſivae. Wittenberg.

DAg 1585 = Dalmatin, Jurij, 1585: AGENDA. Wittenberg.

DC 1585 = Dalmatin, Jurij, 1585: TA KRATKI WIRTEMBERSKI CATECHISMVS. Wittenberg.

TtPre 1588 = Trost, Matija, 1588: ENA LEPA INV PRIDNA PREDIGA. Tübingen.

MD 1592 = Megiser, Hieronymus, 1592: DICTIONARIVM QVATVOR LINGVARVM. Graz.

TPo 1595 = Trubar, Primož, 1595: HISHNA POSTILLA. Tübingen.

TfM 1595 = Trubar, Felicijan, 1595: LEPE KARSZHANSKE MOLITVE. Tübingen.

TfC 1595 = Trubar, Felicijan, 1595: TA CELI CATEHISMVS, ENI PSALMI. Tübingen.

ZK 1595 = Znojilšek, Janž, 1595: KATECHISMVS DOCTORIA MARtina Luthra. Tübingen.

MTh 1603 = Megiser, Hieronymus, 1603: Theſaurus Polyglottus. Frankfurt.

Literatura

Kozma Ahačič, 2009: Skladnja in retorični modeli v slovenskem knjižnem jeziku 16. stoletja. Slavistična revija 57/Trubarjeva številka. 93–104. Tudi na spletu.

Alenka Jelovšek in Tomaž Erjavec, 2019: A corpus based study of 16th-century Slovene clitics and clitic-like elements. Slovenski Jezik/Slovene Liguistic Studies 12. 3–19. Tudi na spletu.

Andreja Legan Ravnikar, 2009: Besedotvorna podoba slovenske knjižne leksike 16. stoletja s poudarkom na pridevniških tvorjenkah. Slavistična revija 57/Trubarjeva številka. 69–91. Tudi na spletu.

Ada Vidovič Muha, 2009: 16. stoletje – čas vzpostavitve narodotvorne vloge jezika. Slavistična revija 57/Trubarjeva številka. 13–22. Tudi na spletu.

Majda Merše, 1990: Jezikovne spremembe v Trubarjevih prevodih Nove Zaveze. Razprave: Razred 2 / Classis 2, Razred za filološke in literarne vede / Philologia et litterae 13. 163–179.

Majda Merše, 2009: Oblikoslovje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja. Slavistična revija 57/Trubarjeva številka. 47–68. Tudi na spletu.

Majda Merše, 2014: Megiserjeva slovarja 1592 in 1603 v slovenski jezikoslovni zavesti ter prekrivnost slovenskega besedja v njih. Stati inu obstati: revija za vprašanja protestantizma 19–20. 42–66, 428–429.

Jožica Narat, 2009: Slovenski knjižni jezik 16. stoletja v luči besedoslovnih raziskav. Slavistična revija 57/Trubarjeva številka. 105–138. Tudi na spletu.

Podatkovne zbirke

Besedje gl. Merše idr. 2014.

Korpus 16 gl. Ahačič idr. 2019.

Kozma Ahačič, Andreja Legan Ravnikar, Majda Merše, Jožica Narat, France Novak, 2014: Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja. Ljubljana: Založba ZRC, 2014. Na spletu.

Kozma Ahačič, Andreja Legan Ravnikar, Alenka Jelovšek (ur.), 2019: Korpus 16: Korpus besedil slovenskih protestantskih piscev 16. stoletja, različica 1.0. Ljubljana: Založba ZRC. Na spletu.

Kozma Ahačič, Metod Čepar, Alenka Jelovšek, Andreja Legan Ravnikar, Majda Merše, Jožica Narat, France Novak, Francka Premk, 2020: Slovar slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja. Podatkovna zbirka v delu, neobjavljeno.

Slovar gl. Ahačič idr. 2020.

Prenosi

Objavljeno

2020-03-06

Kako citirati

Ahačič, K. (2020) „Razvoj slovenskega knjižnega jezika v 16. stoletju v številkah“, Slavistična revija, 68(1), str. 3–19. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/2020-1-1-1 (Pridobljeno: 14 junij 2024).

Številka

Rubrike

RAZPRAVE