Prostori Cankarjeve dramatike

Avtorji

  • Mateja Pezdirc Bartol Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani

Ključne besede:

Ivan Cankar, struktura dramskega prostora, Deželno gledališče, didaskalije, scenografija

Povzetek

V prispevku analiziramo različne koncepte prostora v Cankarjevi dramatiki: prostor nastanka in njegove odmeve v dramskih besedilih, prostor uprizoritve in s tem povezane kon­vencije dramskega pisanja ter strukturo dramskega prostora z vidika interpretacije dramskih besedil. Cankar je zavračal bralne drame, pred očmi je imel tudi vizualno, odrsko, prostorsko dimenzijo gledališča.

Biografija avtorja

Mateja Pezdirc Bartol, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani

Oddelek za slovenistiko; izr. prof. dr.

Literatura

Elaine Aston, George Savona, 1991: Theatre as sign-system: a semiotics of text and performance. London: Routledge.

Almir Bašović, 2013: Čehov in prostor. Ljubljana: Mestno gledališče ljubljansko (Knjižnica MGL, 160).

France Bernik, 2006: Ivan Cankar. Maribor: Študentska založba Litera.

Ivan Cankar, 1967: Zbrano delo 3. Ur. Dušan Moravec. Ljubljana: DZS.

Ivan Cankar, 1968: Zbrano delo 4. Ur. Dušan Moravec. Ljubljana: DZS.

Ivan Cankar, 1969: Zbrano delo 5. Ur. Dušan Moravec. Ljubljana: DZS.

Ivan Cankar, 1971: Zbrano delo 27. Ur. Jože Munda. Ljubljana: DZS.

Ivan Cankar, 1972: Zbrano delo 28. Ur. Jože Munda. Ljubljana: DZS.

Tine Debeljak, Mihael Glavan, 2018: Šopek Cankarjevih pisem iz Slovenskih goric na Rožnik. Ljubljana: Mladinska knjiga.

Miran Hladnik, 2012: Prostor v slovenskih literarnovednih študijah: kritične izdaje klasikov. Slavistična revija 60/3. 271–82.

Meta Hočevar, 1998: Prostori igre. Ljubljana: Mestno gledališče ljubljansko (Knjižnica MGL, 127).

Marko Juvan, 2013: Prostorski obrat, literarna veda in slovenska književnost: uvodni zaris. Primerjalna književnost 36/2. 5–26.

Taras Kermauner, 1979: Cankarjeva dramatika. Ljubljana: razmnožil Rupert Klampfer.

France Koblar, 1973: Slovenska dramatika, druga knjiga. Ljubljana: Slovenska matica.

Gregor Kocijan, 1999: Cankarjev prostorski trikotnik. Jezik in slovstvo 44/7–8. 269–71.

Janko Kos, 2001: Primerjalna zgodovina slovenske literature. Ljubljana: Mladinska knjiga.

Lado Kralj, 1998: Drama in prostor. Primerjalna književnost 21/2. 75–96.

Lado Kralj, 1999: Maeterlinckov model moderne drame. Simbolistična dramska tehnika. Primerjalna književnost 22/2. 13–33.

Gay McAuley, 1999: Space in Performance. Making Meaning in the Theatre. Ann Arbor: The University of Michigan Press.

Urška Perenič, 2016: Prostor književnikov: kraji bivanja in službovanja in središča nacionalne literarne kulture. Prostori slovenske književnosti. Ur. Marko Juvan. Ljubljana: Založba ZRC (Studia litteraria, 20). 67–97.

Mateja Pezdirc Bartol, 2007: Recepcija drame: procesi gledanja, gledališki prostor in pojem distance. Primerjalna književnost 30/1. 191–201.

Mateja Pezdirc Bartol, 2016: Navzkrižja svetov: študije o slovenski dramatiki. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani.

Mateja Pezdirc Bartol, 2018: Dramatika. Ivan Cankar: literarni revolucionar. Ur. Aljoša Harlamov. Ljubljana: Cankarjeva založba. 142–99.

Dušan Pirjevec, 1986: Hlapci, heroji, ljudje. Ljubljana: Cankarjeva založba.

Denis Poniž, 2006: Ivan Cankar, Lepa Vida: poskus interpretacije. Ljubljana: Slovenski gledališki muzej.

Jens Roselt, 2014: Fenomenologija gledališča. Ljubljana: Mestno gledališče ljubljansko (Knjižnica MGL, 162).

Patrice Pavis, 1997: Gledališki slovar. Ljubljana: Mestno gledališče ljubljansko (Knjižnica MGL, 124).

Tomaž Toporišič, 2018: Cankar, naš pohujšljivi sodobnik. Gledališki list. Ljubljana: SNG Drama Ljubljana, MGL, Cankarjev dom. 22–31.

Anne Ubersfeld, 2002: Brati gledališče. Ljubljana: Mestno gledališče ljubljansko (Knjižnica MGL, 135).

Štefan Vevar, 2017: Mejniki v razvoju Dramatičnega društva v Ljubljani (1867–1918). Začetki in dosežki slovenskega gledališča moderne dobe: ob 150-letnici ustano¬vitve Dramatičnega društva v Ljubljani. Ur. Štefan Vevar, Barbara Orel. Ljubljana: Slovenski gledališki inštitut. 12–33.

Prenosi

Objavljeno

2020-07-14

Kako citirati

Pezdirc Bartol, M. (2020) „Prostori Cankarjeve dramatike“, Slavistična revija, 68(2), str. 125–138. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/3846 (Pridobljeno: 18 maj 2022).

Številka

Rubrike

RAZPRAVE