Leksikografska obravnava kemijskih elementov: pristopi in sistematičnost

Avtorji

Ključne besede:

leksikografija, razlagalni slovar, slovar, terminologija, kemijski elementi

Povzetek

V članku je analizirana obravnava kemijskih elementov v šestih splošnih enojezičnih razlagalnih slovarjih. Na ravni geslovnika sta v slovarjih izbrana dva pristopa: ali prinašajo celoten nabor kemijskih elementov ali pa je izbor zamejen glede na razširjenost v splošni rabi. Predstavljeni so nabori uporabljenih uvrščevalnih pomenskih sestavin in stopnja sistematič­nosti njihove uporabe. Čeprav predstavljajo kemijski elementi po številu obvladljivo skupino leksikalnih enot iste pomenske skupine, kjer lahko pričakujemo visoko stopnjo sistematičnosti, se to potrjuje le delno. Uporaba terminoloških kvalifikatorjev se med slovarji močno razlikuje: nekateri jih ne uporabljajo, drugi delno, nekateri pa vedno. Pomenski indikatorji so uporabljeni v enem od slovarjev, in sicer v večpomenskih slovarskih sestavkih.

Literatura

Melina Alexa, Anja Konopka, Lutz Wind, 2016: Gibt es einen medienspezifischen lexikografischen Prozess für das Online-Wörterbuch? – Ein Werkstattbericht. Lexikographische Prozesse bei Internetwörterbüchern. Ur. Vera Hildenbrandt, Annette Klosa. Mannheim: Institut für Deutsche Sprache (OPAL – Online publizierte Arbeiten zur Linguistik 1/2016). 8–19. Na spletu.

Klára Buzássyová, 2009: Slovar sodobnega slovaškega jezika (Z vidika zasnove in organizacije dela). Strokovni posvet o novem slovarju slovenskega jezika. Ur. Andrej Perdih. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU. 119–24. Tudi na spletu.

Zdeňka Hladká, Olga Martincová, 2008: Tradice a současnost české lexikografie. Теория и история славянской лексикографии. Научные материалы к XIV съезду славистов. Ред. М. И. Чернышева. Москва: Институт русского языка им. В. В. Виноградова РАН. 261–86.

[Zdeňka Hladká, Olga Martincová, 2008: Tradice a současnost české lexikografie. Teorija i istorija slavjanskoj leksikografii. Naučnye materialy k XIV s''ezdu slavi¬stov. Ur. M. I. Černyševa. Moskva: Institut russkogo jazyka im. V. V. Vinogradova RAN. 261–86.]

IUPAC Commission on Nomenclature of Inorganic Chemistry, 1979: Recommendations for the Naming of Elements of Atomic Numbers Greater than 100. Pure and Applied Chemistry 51/2. 381–84. Tudi na spletu.

IUPAC Commission on Nomenclature of Inorganic Chemistry, 1997: Names and symbols of transfermium elements (IUPAC Recommendations 1997). Pure and Applied Chemistry 69/12. 2471–73. Tudi na spletu.

Mija Michelizza, Mojca Žagar Karer, 2018: Internetna leksika v slovenščini: analiza novejših slovarskih virov. Jezikoslovni zapiski 24/1. 79–92. Tudi na spletu.

Jana Nová, 2018: Terms Embraced by the General Public: How to Cope with Determinologization in the Dictionary? Proceedings of the XVIII EURALEX International Congress: Lexicography in Global Contexts. Ur. Jaka Čibej idr. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. 387–98. Na spletu.

Lars Öhrström, Jan Reedijk, 2016: Names and symbols of the elements with atomic numbers 113, 115, 117 and 118 (IUPAC Recommendations 2016). Pure and Applied Chemistry 88/12. 1225–29. Tudi na spletu.

Karel Pala, Pavel Smrž, 2004: Building Czech Wordnet. Romanian Journal of Information Science and Technology 7/1–2. 79–88. Tudi na spletu.

Bolette S. Pedersen, Sanni Nimb, Jørg Asmussen, Nicolai Hartvig Sørensen, Lars Trap-Jensen, Henrik Lorentzen, 2009: DanNet: the challenge of compiling a wordnet for Danish by reusing a monolingual dictionary. Language Resources and Evaluation 43. 269–99.

Andrej Perdih, 2016: Splošni razlagalni slovarji slovanskih jezikov. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU. Tudi na spletu.

Andrej Perdih, Nina Ledinek, 2019: Multi-word Lexical Units in General Monolingual Explanatory Dictionaries of Slavic languages. Slovenski jezik / Slovene Linguistic Studies 12. 113–34. Tudi na spletu.

Andrej Perdih, Marko Snoj, 2015: SSKJ2. Slavia Centralis 8/1. 5–15. Tudi na spletu.

Barbora Procházková, 2016: Zpracování názvů chemických prvků v ASSČ. Kapitoly z koncepce Akademického slovníku současné češtiny. Ur. Pavla Kochová, Zdeňka Opavská. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR. 183–84. Tudi na spletu.

Geoff Rayner-Canham, Zheng Zheng, 2008: Naming elements after scientists: an account of a controversy. Foundations of Chemistry 10/1. 13–18. Tudi na spletu.

Jerica Snoj, 2019: Leksikalna sinonimija v Sinonimnem slovarju slovenskega jezika. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU.

Stane Suhadolnik, 1968: Koncept novega slovarja slovenskega knjižnega jezika. Jezik in slovstvo 13/7. 219–24. Tudi na spletu.

Bo Svensén, 1993: Practical Lexicography. Oxford: Oxford University Press.

Ada Vidovič Muha, 2013: Slovensko leksikalno pomenoslovje. 2. dopolnjena izdaja. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani.

Ladislav Zgusta, 1991: Priručnik leksikografije. Sarajevo: »Svjetlost«, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.

Mojca Žagar Karer, 2018: Upoštevanje terminoloških načel v terminografski praksi. Slavistična revija 66/2. 235–49. Tudi na spletu.

Piotr Żmigrodzki, 2018a: Geneza słownika i historia projektu. Wielki słownik języka polskiego PAN: Geneza, koncepcja, zasady opracowania. Ur. Piotr Żmigrodzki idr. Kraków: Instytut Języka Polskiego PAN/LIBRON. 9–16. Tudi na spletu.

Piotr Żmigrodzki, 2018b: Ogólna charakterystyka słownika. Wielki słownik języka polskiego PAN: Geneza, koncepcja, zasady opracowania. Ur. Piotr Żmigrodzki idr. Kraków: Instytut Języka Polskiego PAN. 17–23. Tudi na spletu.

Piotr Żmigrodzki, 2018c: Makro- i mikrostruktura słownika. Sposób prezentacji materiału. Wielki słownik języka polskiego PAN: Geneza, koncepcja, zasady opra¬cowania. Ur. Piotr Żmigrodzki idr. Kraków: Instytut Języka Polskiego PAN. 25–38. Tudi na spletu.

Prenosi

Objavljeno

2020-07-14

Kako citirati

Perdih, A. in Perdih, F. (2020) „Leksikografska obravnava kemijskih elementov: pristopi in sistematičnost“, Slavistična revija, 68(2), str. 229–245. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/3851 (Pridobljeno: 18 maj 2022).

Številka

Rubrike

RAZPRAVE