Nekonvencionalne replike v slovenščini z anketno raziskavo med slovenskimi govorci

Avtorji

Ključne besede:

paremiologija, frazeologija, frazeološka replika, deavtomatizacija, humor

Povzetek

Nekonvencionalno repliko definiramo kot ustaljeno, nepričakovano in neustrezno, večinoma humorno ali absurdno repliko osebe B na izjavo osebe A. Predstavlja poseben tip frazemov (podtip frazeoloških replik) in paremiološki žanr. Predstavljena je anketa med 209 govorci slovenščine (študenti in dijaki). S pomočjo ankete smo določili stopnjo poznanosti 20 nekon­vencionalnih replik in njihovo žanrsko uzaveščenost med slovenskimi govorci. Predstavljeni so tudi dodatni anketni navedki ter izsledki glede variantnosti tega paremiološkega žanra.

Literatura

Etbin Bojc, 1987: Pregovori in reki na Slovenskem. Ljubljana: DZS.

František Čermák, 2001: Propoziční frazémy a idiomy v češtině. Frazeografia słowiańska. Ur. Mieczysław Balowski, Wojciech Chlebda. Opole: Uniwersytet Opolski. 93–101.

František Čermák, 2007: Frazeologie a idiomatika česká a obecná. Praga: Univerzita Karlova v Praze, Karolinum.

František Čermák, 2009: Slovník české frazeologie a idiomatiky. Výrazy větné. Praga: Leda.

Peter Ďurčo, 2002: K výskumu súčasnej živej slovenskej paremiológie. Prednášky XXXVIII. letnej školy a kultúry. Studia Academica Slovaca 31. Ur. Jozef Mlacek. Bratislava: Stimul. 51–60. Na spletu.

Nataša Jakop, 2006: Pragmatična frazeologija. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU. Na spletu.

Ewa Kozioł Chrzanowska, 2015: Przekrojowa rubryka Heca hecą jako źródło po¬tocznych reproduktów języka polskiego. Kraków: Libron.

Erika Kržišnik, 1994. Frazeologija kot izražanje v »podobah«. Pouk slovenščine malo drugače. Ur. Marja Bešter, Martina Križaj-Ortar, Erika Kržišnik. Trzin: Different. 91–140.

Erika Kržišnik, 2010: Idiomatska beseda ali frazeološka enota. Slavistična revija 58/1. 83–94. Na spletu.

Marija Makarovič, 1975: Pregovori, življenjske resnice. Ljubljana: ČZP Kmečki glas.

Matej Meterc, 2015: Enote slovenskega paremiološkega minimuma v govornem korpusu GOS. Slavistična revija 63/1. 1–16. Na spletu.

Matej Meterc, 2016a: Empirični pristopi k razločevanju med neparemiološkimi in paremiološkimi stavčnimi frazemi. Jezikoslovni zapiski 22/1. 39–49. Na spletu.

Matej Meterc, 2016b: Toporišičev termin rečenica in širina polja stavčne frazeologije v sodobnih raziskavah. Toporišičeva obdobja. Ur. Erika Kržišnik, Miran Hladnik. Ljubljana: Oddelek za slovenistiko, Center za slovenščino kot drugi in tuji jezik (Obdobja, 35). 125–31. Na spletu.

Matej Meterc, 2017: Paremiološki optimum. Najbolj poznani in pogosti pregovori ter sorodne paremije. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU. Na spletu.

Matej Meterc, 2019: Analiza frazeološke variantnosti za slovarski prikaz v eSSKJ-ju in SPP-ju. Jezikoslovni zapiski 25/2. 33–45. Na spletu.

Matej Meterc, Jozef Pallay, 2019a: Unconventional replies: a special type of phraseme and a paremiological genre. Proverbium 36. 165–81. Na spletu.

Matej Meterc, Jozef Pallay, 2019b: Nekonvenčné repliky ako osobitný typ frazém a paremiologický žáner. Definícia a pilotný anketový výskum. Slovenská reč 84/1. 47–71. Na spletu.

Stanko Prek, 1982: Ljudska modrost. Ljubljana: ČZP Kmečki glas.

Rado Radešček, 1988: Slovenske ljudske vraže. Ljubljana: ČZP Kmečki glas.

Jože Toporišič, 1985: Vsebinska podstava primerjalnih frazeologemov v slovenskih zbirkah pregovorov in rekov. XXI, seminar slovenskega jezika, literature in kulture, zbornik predavanj. Ur. Janez Dular. Ljubljana: Filozofska fakulteta. 31–46.

Jakob Volčič, 1869: Prislovice in reki iz Istre. Kmetijske in rokodelske novice 27/8. Na spletu.

Adolf Petr Záturecký, 1896: Slovenská přísloví, pořekadla a úsloví. Praha: Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění. Na spletu.

Виктор Т. Бондаренко, 2009: Ответные фразеологические реплики русской речи как объект лексикографического описания. Проблемы истории, филологии, культуры 2/24. 644–49. Na spletu.

[Viktor T. Bondarenko, 2009: Otvetnye frazeologičeskie repliki russkoj reči kak obʹʹekt leksikografičeskogo opisanija. Problemy istorii, filologii, kultury 2/24. 644–49.] Na spletu.

Виктор Т. Бондаренко, 2012: Ответные реплики как источник языковой игры. Учені записки Таврійського національного університету ім. В. I. Вернадського 25(64)/2(1). 286–89. Na spletu.

[Viktor T. Bondarenko, 2012: Otvetnye repliki kak istočnik jazykovoj igry. Učeni zapiski Tavrijsʹkogo nacionalʹnogo universitetu im. V. I. Vernadsʹkogo 25(64)/2(1). 286–89.] Na spletu.

Виктор Т. Бондаренко, 2013: Ответные реплики в русской диалогической речи: словарь. Тула.

[Viktor T. Bondarenko, 2013: Otvetnye repliki v russkoj dialogičeskoj reči: slovarʹ. Tula.]

Григорий Л. Пермяков, 1970: От поговорки до сказки: Заметки по общей теории клише. Moskva: Наука.

[Grigorij L. Permjakov, 1970: Ot pogovorki do skazki. Zametki po obščej teorii kliše. Moskva: Nauka.]

Григорий Л. Пермяков, 1988: Основы структурной паремиологии. Москва: Наука.

[Grigorij L. Permjakov, 1988: Osnovy strukturnoj paremiologii. Moskva: Nauka.]

Prenosi

Objavljeno

2020-07-14

Kako citirati

Meterc, M. in Pallay, J. (2020) „Nekonvencionalne replike v slovenščini z anketno raziskavo med slovenskimi govorci“, Slavistična revija, 68(2), str. 211–227. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/3854 (Pridobljeno: 24 julij 2024).

Številka

Rubrike

RAZPRAVE