Raba izraza oči so gledale v delih Ivana Cankarja

Avtorji

  • Zdravko Šolak "Visoka poslovna Škola Novi Sad"

Ključne besede:

classification, narration technique, as-construction, sentence length

Povzetek

Povedi, ki vsebujejo kompaktne izraze »oči so gledale«, kot tudi povedi, v katerih so tri besede, ki sestavljajo te izraze, ločene z nekaterimi drugimi besedami, ločene od dela Ivana Cankarja in vključene v nabor 329 primerov, ki so služili kot podlaga za raziskave. Takšne povedi je Cankar uporabil pri opisovanju moških in ženskih likov v različnih okoliščinah. Kvantitativno so bile ugotovljene pojave takih povedi v posameznih delih, njihova razporeditev v romanih, pa tudi njihova dolžina. Razvrstitev niza izoliranih primerov je bila izvedena glede uporabe prislov z glagolom »gledati«. V nekaterih razredih so bili povedi, v katerih so samostalnik »oči« glagol »gledati« in prislovi k glagolu povezani z istim modelom. Cankar je uporabo povedi, v katerem je zavidal izrazu »oči so gledale«, prilagodil tako, da je izbiral ne le prislove, ampak tudi s primerjavami s pomočjo kakor-konstrukcije. Tako jih je prilagodil opisom moških in ženskih likov v različnih okoliščinah.

Biografija avtorja

Zdravko Šolak, "Visoka poslovna Škola Novi Sad"

profesor

Literatura

Ivan Cankar, 1967–76: Zbrano delo. Ljubljana: Državna založba.

Miran Hladnik, 2009: Iz kakšnega testa so slovenski junaki. Telo v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi. Ur. Mateja Pezdirc Bartol. Ljubljana: Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani. 61‒72. Na spletu.

Primož Jakopin, 2001: O nekaterih kvantitativnih kazalcih v slovenskem jeziku. Slovenski knjižni jezik - aktualna vprašanja in zgodovinske izkušnje. Ur. Ada Vidovič Muha. Ljubljana: Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik pri Oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete (Obdobja, 20). 471‒82.

Primož Jakopin, 2007: On Text Corpora, Word Lengths, Andword Frequencies in Slovenian. Contributions to the Science of Text and Language. Ur. Peter Grzybek. Dordrecht: Springer (Text, Speech and Language Technology, 31). 171–85.

Emmerich Kelih, Peter Grzybek, Gordana Antić, Ernst Stadlober, 2005: Quantitative Text Typology The Impact of Sentence Length. Contributions to the Science of Text and Language. Ur. Peter Grzybek. Dordrecht: Springer (Text, Speech and Language Technology, 31).

Мarija Renata Mayenowa, 2009: Teorijska poetika. Prevedla B. Rajčić. Beograd: Službeni glasnik.

Tone Smolej, 1996: Cankar kot sprejemnik Zolajevega romana LʼOeuvre. Jezik in slovstvo 42/1. 21–30.

Prenosi

Objavljeno

2020-12-31

Kako citirati

Šolak, Z. (2020) „Raba izraza oči so gledale v delih Ivana Cankarja“, Slavistična revija, 68(4), str. 577–596. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/3866 (Pridobljeno: 2 oktober 2022).

Številka

Rubrike

RAZPRAVE