Podoba Hrvaške pri Janezu Trdini

  • Polona Miklavc Žebovec /
Ključne besede: Hrvaški spomini, Bahovi huzarji in Iliri, Moje življenje, 19. stoletje, interkulturna literarna zgodovina, imagologija

Povzetek

V prispevku je predstavljena podoba Hrvaške v avtobiografskih in spominskih delih Janeza Trdine, natančneje, podoba, moralnost in značaj Hrvatov in Hrvatic, hrvaški živež in oprava, življenje hrvaških kmetov iz središč Hrvaške, hrvaška duhovščina, življenje na Hrvaškem v dobi Bachovega absolutizma in po njegovem padcu, podoba Varaždina, Reke in drugih hrvaških mest ter opis reške čitalnice.

Literatura

Manfred Beller, 2012: Die Technik der Vergleichs in der Imagologie. Imagologie heute: Ergebnisse, Herausforderungen, Perspektiven = Achievments [i.e. Achievements], challenges, perspectives. Ur. Davor Dukić. Bonn: Bouvier. 39–51.

Ivan Cesar, 1990: Janez Trdina i ilirci. Od riječi do znaka. Zagreb: Globus. 117–39.

Hugo Dyserinck, 1988: Komparatistische Imagologie. Zur politischen Tragweite einer europäischen Wissenschaft von der Literatur. Europa und das nationale Selbstverständnis: Imagologische Probleme in Literatur, Kunst und Kultur des 19. und 20. Jahrhunderts. Bonn: Bouvier. 13–37.

István Fried, 2012: Imagologie als Teildisziplin der Vergleichenden Literaturwissenschaft. Imagologie heute: Ergebnisse, Herausforderungen, Perspektiven = Achievments [i.e. Achievements], challenges, perspectives. Ur. Davor Dukić. Bonn: Bouvier. 65–79.

Alfonz Gspan idr., 1959: Zgodovina slovenskega slovstva: II Romantika in realizem I. Ljubljana: Slovenska matica. 193–99.

Igor Grdina, 2012: Madžari in Hrvatje v očeh slovenske literature. Podoba tujega v slovenski književnosti. Podoba Slovenije v tuji književnosti: imagološko berilo. Ur. Tone Smolej. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete. 41–52.

Miran Hladnik, 2012: Slovani v slovenski zgodovinski povesti. Podoba tujega v slovenski književnosti. Podoba Slovenije v tuji književnosti: imagološko berilo. Ur. Tone Smolej. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete. 53–66.

Janko Kos, 2001: Primerjalna zgodovina slovenske literature. Ljubljana: Mladinska knjiga. 118–22.

Marija Mitrović, 2004: Gospodin Smail-aga Janeza Trdine (iz neobjavljenog rukopisa). Na spletu.

Daniel-Henri Pageaux, 2008: Imagološke razprave. Ur. Maja Sunčič. Ljubljana: Institutum Studiorum Humanitatis, Fakulteta za podiplomski humanistični študij.

Daniel-Henri Pageaux, 2012: Uvod v imagologijo. Podoba tujega v slovenski književnosti. Podoba Slovenije v tuji književnosti: imagološko berilo. Ur. Tone Smolej. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete. 9–20.

Ivan Pederin, 1991: Jadranska Hrvatska u austrijskim i njemačkim putopisima. Zagreb: Nakladni zavod matice Hrvatske.

Ivan Pederin, 1988: Balkanski okvir slike Slovenaca i Hrvata u austrijskom i njemačkom zavičajnom romanu. Slavistična revija 36/3. 283–91.

Urška Perenič, 2012: Čitalništvo v perspektivi družbenogeografskih dejavnikov. Slavistična revija 60/3. 365–82.

Jože Pogačnik, 1997: Janez Trdina in Paskoje Antun Kazali. Slavistična revija 1/2. 147–53.

Jože Pogačnik, 1998: Slovenska književnost I. Ljubljana: DZS. 341–43.

Kristina Riman, Barbara Riman, 2016: Hrvatarji v slovenski književnosti. Slavistična revija 64/3. 315–24.

Tone Smolej, 2012a: Perspektive imagologije. Podoba tujega v slovenski književnosti. Podoba Slovenije v tuji književnosti: imagološko berilo. Ur. Tone Smolej. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete. 21–29.

Tone Smolej, 2012b: Podoba Francije pri Janezu Ciglerju. Podoba tujega v slovenski književnosti. Podoba Slovenije v tuji književnosti: imagološko berilo. Ur. Tone Smolej. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete. 131–37.

Matija Svetina, 2012: Stališča, predsodki in stereotipi. Podoba tujega v slovenski književnosti. Podoba Slovenije v tuji književnosti: imagološko berilo. Ur. Tone Smolej. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete. 30–37.

Janez Trdina, 1903: Bahovi huzarji in Iliri. Ljubljana: Schwentner. Wikivir.

Janez Trdina, 1885–87: Hrvaški spomini. Slovan 2–4/13, 5. Wikivir.

Janez Trdina, 1905, 1906: Moje življenje. LZ. Wikivir.

Objavljeno
2020-11-11
Kako citirati
Miklavc Žebovec, P. (2020) „Podoba Hrvaške pri Janezu Trdini“, Slavistična revija, 68(3), str. 457–472. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/3870 (Pridobljeno: 16januar2021).
Rubrike
RAZPRAVE