Kostelsko narečje

Avtorji

  • Januška Gostenčnik Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU

Ključne besede:

dolenjska narečna skupina, kostelsko narečje, Slovenski lingvistični atlas (SLA)

Povzetek

Prispevek obravnava kostelsko narečje dolenjske narečne skupine, ki leži ob zgornjem toku reke Kolpe ter v Gorskem kotarju na Hrvaškem. Zemljepisno-zgodovinskemu orisu območja sledi jezikoslovni opis krajevnih govorov, in to na osnovi obširnega gradiva, ki je bilo v večji meri (prvič) na novo zbrano. Podani so glavni glasoslovni kriteriji, ki utemeljujejo uvrstitev krajevnih govorov na Hrvaškem med govore slovenskega jezika.

Literatura

Đurđica Asić-Klobučar, 2011: Kupjački govor (II.): morfološke osobitosti. Kaj 4/1–2. 59–90.

Vida Barac-Grum, 1993: Čakavsko-kajkavski govorni kontakt u Gorskom kotaru. Zagreb: Izdavački centar Rijeka.

Valter Crnković: Rječnik brodmoravičkog govora. V delu.

Božidar Finka, 1974: Gorskokotarska kajkavština u našem dijalekatskom mozaiku. Kajkavski zbornik, Dani kajkavske riječi. 2943.

Pavle Ivić idr., 1981: Fonološki opisi srpskohrvatskih/hrvatskosrpskih, slovenačkih i

makedonskih govora obuhvaćenih opšteslovenskim lingvističkim atlasom. Sarajevo: Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine.

Januška Gostenčnik, 2019: Kostelski govor kraja Vas – SLA T416. Jezikoslovni zapiski 25/2. 63–81.

Januška Gostenčnik, 2018: Krajevni govori ob Čabranki in zgornji Kolpi. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU.

Januška Gostenčnik, 2014: Govor kraja Banja Loka (SLA T283) (po gradivu za SLA). Annales: series historia et sociologia 24/2. 343–55.

Jože Gregorič, 1983: Delač [SLA T282, zapis po vprašalnici za Slovenski lingvistični atlas, listkovno gradivo; hrani Dialektološka sekcija Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU].

Jože Gregorič, 2015: Kostelski slovar. Ur. Sonja Horvat, Ivanka Šircelj-Žnidaršič, Peter Weiss. Ljubljana: Založba ZRC. Na spletu.

Pavle Ivić, 1961: Prilozi poznavanju dijalekatske slike zapadne Hrvatske. Godišnjak Filozofskog fakulteta u Novom Sadu VI. 191–212.

Zala Mojca Jerman Kuželički, 2016: Lastno imenje v vasi Grivac. Magistrsko delo. Ljubljana: Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani.

Viktor Jurković, 1969: Brodmoravičko narječje. Brod Moravice. Rijeka - Brod Moravice.

Mate Kapović, 2015: Povijest hrvatske akcentuacije: Fonetika. Zagreb: Matica Hrvatska.

Josip Lisac, 2006: Tragom zavičaja: delnički govor i govor Gornjih Turni u svjetlosti goranskih kajkavskih govora. Split: Književni krug.

Josip Lisac, 2003: Hrvatska dijalektologija 1. Zagreb: Golden marketing: Tehnička knjiga.

Josip Lisac, 2000: Osnovne značajke brodskoga govora. Kaj 33/5. 25–36.

Josip Lisac, 1989: Problem obrađenosti leksika goranskih govora. Hrvatski dijalektološki zbornik 8. Zagreb. 61–68.

Tine Logar, 1957: Vas pri Kostelu [SLA T416, zapis po vprašalnici za Slovenski lingvistični atlas, rokopis; hrani Dialektološka sekcija Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU].

Marina Marinković, 2018a: Kajkavski govori istočnoga Gorskoga kotara. Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada; Delnice: Matica Hrvatska, Ogranak.

Marina Marinković, 2018b: Mjesni govor Blaževaca u svjetlu pripadnosti zapadnome poddijalektu kajkavskoga goranskoga dijalekta. Jezikoslovlje 19. 39–63.

Miloš Okuka, 2008: Srpski dijalekti. Zagreb: SKD Prosvjeta.

Tijmen Pronk, 2010: Rani razvoj goranskih govora. Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 36/1. 97–133.

Jožica Škofic (ur.), 2016: Slovenski lingvistični atlas 2: kmetija 1: Atlas. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU (Jezikovni atlasi).

Milojka Štampfl - Glavič, 1983: Banja Loka [SLA T283, zapis po vprašalnici za Slovenski lingvistični atlas, rokopis; hrani Dialektološka sekcija Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU].

Tine Logar, 1957: Banja Loka [SLA T417, zapis po vprašalnici za Slovenski lingvistični atlas, rokopis; hrani Dialektološka sekcija Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU].

Matej Šekli, 2018: Tipologija lingvogenez slovanskih jezikov. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU.

Prenosi

Objavljeno

2020-11-11

Kako citirati

Gostenčnik, J. (2020) „Kostelsko narečje“, Slavistična revija, 68(3), str. 353–372. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/3871 (Pridobljeno: 5 december 2023).

Številka

Rubrike

RAZPRAVE