Tipologija razlag v Šolskem slovarju slovenskega jezika

Avtorji

  • Špela Petric Žižić ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša

Ključne besede:

didaktika, leksikografija, leksikologija, slovarska razlaga, razlagalni slovar

Povzetek

Šolski slovar slovenskega jezika (ŠSSJ), ki nastaja v okviru projekta Spletni portal Franček, Jezikovna svetovalnica za učitelje slovenščine in Šolski slovar slovenskega jezika, prinaša slovaropisno utemeljene rešitve problemov v zvezi s poenostavljenim prikazom slovarskih podatkov, prilagojenim zmožnostim najmlajših uporabnikov. V prispevku je predstavljena tipologija razlag samostalnikov, glagolov, pridevnikov in prislovov v ŠSSJ, ki vključuje tudi razlage samostalniških, glagolskih, pridevniških in prislovnih frazeoloških in nefrazeoloških večbesednih leksemov.

Literatura

eSSKJ: Slovar slovenskega knjižnega jezika. Na spletu.

SSKJ: Slovar slovenskega knjižnega jezika. Tudi na spletu.

SSKJ2: Slovar slovenskega knjižnega jezika. Druga, dopolnjena in deloma prenovljena izdaja. Tudi na spletu.

ŠSSJ: Šolski slovar slovenskega jezika. Portal Franček. Ljubljana: Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU. Delovna različica.

Anton Bajec, 1952: Besedotvorje slovenskega jezika II. Izpeljava slovenskih pridevnikov. Ljubljana: Inštitut za slovenski jezik SAZU.

Lara Godec Soršak, 2015: Slovenski otroški šolski slovar. Slovnica in slovar – aktualni jezikovni opis. 1. del. Ur. Mojca Smolej. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubjani (Obdobja, 34). 243–50. Tudi na spletu.

Lara Godec Soršak, 2019: Zasnova šolskega slovarja za otroke v 1. in 2. vzgojno-izobraževalnem obdobju. Doktorska disertacija. Ljubljana. Tudi na spletu.

Koncept novega razlagalnega slovarja slovenskega knjižnega jezika, 2015. Različica 1.1. Ljubljana: Založba ZRC, Znanstvenoraziskovalni center SAZU. Na spletu.

Domen Krvina, 2018: Glagolski vid v sodobni slovenščini 1. Besedotvorje in pomen. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU.

Domen Krvina, Andreja Žele, 2017: O medmetih, zlasti o njihovih razločevalnih lastnostih: poudarjen slovarski vidik. Slavistična revija 65/2. 201–28.

Erika Kržišnik, 1994: Slovenski glagolski frazemi: ob primeru frazemov govorjenja. Doktorska disertacija. Ljubljana.

Napotki 1981: Napotki za redakcijo samostalnika, pridevnika in glagola v SSKJ. 1. in 2. del. Ljubljana: Inštitut za slovenski jezik SAZU, Leksikološka sekcija. Tipkopis.

France Novak, 1975: Vloga skladnje pri določanju in dokazovanju pomenskih lastnosti besedja. XI. seminar slovenskega jezika, literature in kulture. Ur. Martina Orožen. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti. 37–48.

Andrej Perdih, Nina Ledinek, 2019: Multi-word Lexical Units in General Monolingual Explanatory Dictionaries of Slavic languages. Slovenski jezik / Slovene Linguistic Studies 12. 113–34. Tudi na spletu.

Špela Petric, 2018: Slovenski večbesedni leksemi z vidika slovaropisja. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU.

Stane Suhadolnik, 1968: Koncept novega slovarja slovenskega knjižnega jezika. Jezik in slovstvo 13/7. 219–24. Tudi na spletu.

Ada Vidovič Muha, 22013: Slovensko leksikalno pomenoslovje. Ljubljana: Znanstveni inštitut Filozofske fakultete (Razprave Filozofske fakultete).

Andreja Žele, 1998: Terminološka gnezda v Slovarju slovenskega knjižnega jezika s stališča pomenskih in skladenjskih lastnosti pridevnikov: pridevniške iztočnice na -en. Slovensko naravoslovno-tehnično izrazje: zbornik referatov s Posvetovanja o slovenskem naravoslovno-tehničnem izrazju. Ur. Marjeta Humar. Ljubljana: Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša, Sekcija za terminološke slovarje. 129–37.

Prenosi

Objavljeno

2020-11-11

Kako citirati

Petric Žižić, Špela (2020) „Tipologija razlag v Šolskem slovarju slovenskega jezika“, Slavistična revija, 68(3), str. 391–409. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/3875 (Pridobljeno: 5 februar 2023).

Številka

Rubrike

RAZPRAVE