Prešernova ribniška travma: Dejstva in spekulacije

  • Andrej Zavrl Neodvisni
Ključne besede: France Prešeren, Ribnica, biografija

Povzetek

Prešernu naj bi se v šoli v Ribnici (1800–1812) zgodilo nekaj, kar ga je zaznamovalo za celo življenje. Prispevek najobširneje doslej predstavi vire za razlage »Prešernovega ribniškega doživljaja« ter njihove interpretacije v Prešernovih strokovno-znanstvenih in leposlovnih biografijah. Po njihovem pregledu avtor predlaga še svoj odgovor na vprašanje, kaj travmatičnega se je Prešernu v Ribnici zgodilo.

Literatura

Ivan Andoljšek, 1982: Ko se je šolal pesnik Prešeren v Ribnici na Dolenjskem. Sodobna pedagogika 33/3–4. 206–14.

Ivo Antič, 2015: Ribich v Ribnici (»Drama« Preshernove erotike). Revija SRP 23. 121–22. 122–27.

Zoran Božič, 2010: Slovenska literatura v šoli in Prešeren. Ljubljana: Tangram.

Štefka Bulovec, 1975: Prešernova bibliografija. Maribor: Založba Obzorja.

Henry R. Cooper, Jr., 1981a: Francè Prešeren. Boston: Twayne Publishers.

Henry R. Cooper, Jr., 1981b: Prešeren’s Erotic Poetry. Papers in Slovene Studies 1978. Ur. Henry R. Cooper, Jr. New York: Society for Slovene Studies. 1–14.

Marjan Dolgan, 2002: Prešeren v leposlovju. France Prešeren – kultura – Evropa. Ur. Jože Faganel, Darko Dolinar. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU. 271–302.

Marjan Dolgan (avtor besedil), Jerneja Fridl, Manca Volk (avtorici zemljevidov), 2014: Literarni atlas Ljubljane: Zgode in nezgode 94 slovenskih književnikov v Ljubljani. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU.

Marijan Dović, 2017: Prešeren po Prešernu: Kanonizacija nacionalnega pesnika in kulturnega svetnika. Ljubljana: Literarno-umetniško društvo Literatura.

Igor Grdina, 2000: Življenje umetnika kot umetnina. Ilka Vašte, Roman o Prešernu. Ljubljana: Mladinska knjiga. 373–89.

Ernestina Jelovšek, 1997 [1903]: Spomini na Prešerna. Faksimile izv. izd. Celovec: Wieser.

France Kidrič, 1934: Prešernove Lavre. Ljubljanski zvon 54/9. 547–53.

France Kidrič, 1938: Prešéren 1800–1838: Življenje pesnika in pesmi. Ljubljana: Tiskovna zadruga.

France Kidrič, 1946: Prešerniana. Ljubljana: Slovenski knjižni zavod.

France Koblar, 2013 [1932]: Levičnik, Jernej (1808–1883). Slovenska biografija. SAZU, ZRC SAZU. Na spletu.

Alenka Koron, 2016: Hagiografski diskurz v zgodnjih biografijah o Prešernu. Kulturni svetniki in kanonizacija. Ur. Marijan Dović. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU. 239–53.

Janko Kos, 1983: Henry Ronald Cooper Jr., Francè Prešeren. Slavistična revija 31/3. 247–51.

Janko Kos, 1994: Neznani Prešeren. Ljubljana: Cankarjeva založba.

Niko Košir, 1977: France Prešeren, Ljubljana: Partizanska knjiga.

Fran Levec, 1879: Odlični pesniki in pisatelji slovenski, II: Dr. Franc Preširen. Zvon 5/3 (1. 2. 1879). 34.

Jernej Levičnik, 1989 [1851]: Dr. France Prešeren. Osmrtnica. Prev. Janko Moder. Sodobniki o dr. Francetu Prešernu. Ur. Janez Mušič. Ljubljana: Borec. 37–40.

Levitschnigg [Jernej Levičnik], 1851a: Dr. Franc Prešern. Nekrolog. Carinthia 8. 2. 1851. 41–43.

Levitschnigg [Jernej Levičnik], 1851b: Dr. Franc Prešern. Nekrolog. Laibacher Zeitung 15. 3. 1851. 258.

Fran Levstik, 1914: Preširnovo živenje. I. Ur. Avgust Žigon. Slovan 12/9. 285–88.

Matjaž Lunaček, 2011: Za drugačno usodo: Psihoanalitična teza o Krstu pri Savici. Ljubljana: Založba /*cf.

Janez Mušič (ur.), 1986: Sila spomina: Dr. France Prešeren v spominih svojih sodobnikov. Ljubljana: Mladinska knjiga.

Janez Mušič (ur.), 1989: Sodobniki o dr. Francetu Prešernu. Ljubljana: Borec.

Janez Mušič, 2000: »Soldat ne bom, pa tudi medicine doktor bi ne bil rad ...« – Kratek pogled na šolanje pesnika Franceta Prešerna. Šolska kronika 9/2. 201–10.

Vilko Novak, 1982: Prešeren v Ribnici in o tedanji ljudski šoli. Jezik in slovstvo 28/1. 26–27.

Boris Paternu, 1982: Henry R. Cooper, Prešeren’s Erotic Poetry. Slavistična revija 30/2. 227–30.

Janez Polajnar, 2008: »Pfuj! To je gerdo!«: K zgodovini morale na Slovenskem v dobi meščanstva. Celje: Zgodovinsko društvo.

Alenka Puhar, 1982: Prvotno besedilo življenja: Oris zgodovine otroštva na Slovenskem v 19. stoletju. Zagreb: Globus.

Polona Rigler Grm, 2000: Šolstvo Ribniške doline v Prešernovem času (1805–1813). Šolska kronika 9/2. 211–27.

Ivan Sivec, 2009: Ribčev dohtar: Po Sloveniji po poteh Franceta Prešerna. Kamnik: Založba ICO.

Anton Slodnjak, 1938: Neiztrohnjeno srce: Zgodovinski roman, 1. del. Ljubljana: Naša založba.

Anton Slodnjak, 1949: Prispevki k poznavanju Prešerna in njegove dobe. Slavistična revija 2/1–2. 1–29.

Anton Slodnjak, 1956: Opombe. Fran Levstik, Zbrano delo, šesta knjiga. Ljubljana: DZS.

Anton Slodnjak, 1958: France Prešeren (1800–1849). France Prešeren, Poezije. Ur. Anton Slodnjak. Ljubljana: Mladinska knjiga. 159–70.

Anton Slodnjak, 1964: Prešernovo življenje. Ljubljana: Mladinska knjiga.

Anton Slodnjak, 2013 [1952]: Prešeren, France (1800–1849). Slovenska biografija. SAZU, ZRC SAZU. Na spletu.

Josip Stritar, 1866: Preširnovo življenje. Poezije Franceta Preširna, s pesnikovo podobo, z njegovim životopisom in estetično-kritičnim uvodom. Ur. Jož. Jurčič, Jož. Stritar. Ljubljana: Oton Wagner. 5–12.

Silva Trdina, 1927: Levstikovo delo za Prešerna do leta 1866. Ljubljanski zvon 47/6. 376–79.

Ilka Vašte, 1937: Roman o Prešernu. Samozaložba.

Črtomir Zorec, 1968: Prvi Prešernov življenjepis. Glas 14. 12. 1968. 10.

Tomo Zupan, 1878: Črtice iz dr. Prešerinove rodovine. Slovenski narod 11/119 (24. 5. 1878). 1–3.

Tomo Zupan, 1881: Iz Preširnovega življenja I. Ljubljanski zvon 1/1. 13–16.

Tomo Zupan, 1933: Kako Lenka Prešernova svojega brata, pesnika, popisuje. Celje: Družba sv. Mohorja.

Objavljeno
2020-12-31
Kako citirati
Zavrl, A. (2020) „Prešernova ribniška travma: Dejstva in spekulacije“, Slavistična revija, 68(4), str. 563–576. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/3888 (Pridobljeno: 27november2021).
Rubrike
RAZPRAVE