Skloňovanie prevzatých ergoným v slovenčine

  • Katarína Chovancová Filozofická fakulta, Univerzita Mateja Bela
Ključne besede: lingvistika, morfológia, ergonymá, deklinácia, lexikalizácia

Povzetek

Štúdia sa venuje jazykovým vlastnostiam prevzatých substantív v slovenčine. Zameriava sa na morfológiu lexikalizovaných ergoným cudzieho pôvodu v slovenčine. Predmetom skúmania je originálny pracovný súbor 50 názvov medzinárodných obchodných značiek lexikalizova­ných v slovenčine. Táto vzorka sa skúma z hľadiska dvoch rôznych teórií deklinácie. Výsledky umožňujú porovnať oba dostupné teoretické prístupy a zároveň preukázať význam gramatickej kategórie pádu ako indikátora prebiehajúceho procesu lexikalizácie. Štúdia je súčasťou širšieho výskumu lexikalizácie v slovenčine a vo francúzštine. Je východiskom pre ďalšie bádanie v oblasti lingvistickej typológie a medzikultúrneho porozumenia v komunikácii.

Literatura

Alena Anettová, 1986: Axel, Rittberger — axel, rittberger. Kultúra slova 20. 84–86.

Ľubica Balážová, Ján Bosák, 2005: Slovník cudzích slov. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, Mladé letá.

Gerhard Bauer, 1985: Namenkunde des Deutschen. Bern: Peter Lang.

Vincent Blanár, 1996: Teória vlastného mena. Bratislava: Veda.

Michal Blicha, Milan Majtán, 1986: Úvod do onomastiky. Prešov: Pedagogická fakulta v Prešove Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach.

Klára Buzássyová, Alexandra Jarošová, 2006: Slovník súčasného slovenského jazyka. A – G. Bratislava: Veda.

Miloš Dokulil, 1977: Status tzv. vlastních názvů. Slovo a slovesnost 38. 311–19.

Juraj Dolník, 1993: Motivácia ako princíp prirodzenosti v morfológii (na príklade substantívnej deklinácie v slovenčine). Jazykovedný časopis 44/1. 3–13.

Juraj Dolník, 1998: K pragmatike vlastných mien. 13. slovenská onomastická konferencia. Modra-Piesok 2. – 4. októbra 1997. Zborník materiálov. Red. M. Majtán, P. Žigo. Bratislava: Esprima. 21–25.

Juraj Dolník, 2005: Koncepcia novej morfológie spisovnej slovenčiny. Slovenská reč 70/4. 193–210.

Ladislav Dvonč, 1983: Z terminológie onomastiky. Kultúra slova 17. 172–78.

Lenka Garančovská, 2009: Pragmatonymá – záležitosť proprií či apelatív? Studia Slovakistica 10.: Onomastika. Toponymika. Užhorod: Ministerstvo školstva a vedy Ukrajiny, Užhorodská národná univerzita. 56–62.

Anton Habovštiak, 1980: Apelativizácia rodných mien v slovenských nárečiach. Spoločenské fungovanie vlastných mien. Bratislava: Veda. 279–84.

Ivan Honl, 1966: O tyronymech – názvech sýrů. Zpravodaj Místopisné komise ČSAV 7/1. 5–9.

Zuzana Honová, Jan Lazar, 2017: La lexicalisation des noms de marque déposée: le cas du tchèque et du français. Lexicalisation de lʼonomastique commerciale. Créer, diffuser, intégrer. Red. Jana Altmanová, Gabrielle Le Tallec-Lloret. Napoli: Università degli studi di Napoli LʼOrientale.

Zuzana Honová, Jan Lazar, 2019: La lexicalisation des noms de marque en tchèque et en français : étude contrastive. Lexicalisation de lʼonomastique commerciale. Créer, diffuser, intégrer. Red. Jana Altmanová, Gabrielle Le Tallec-Lloret. Brusel: Peter Lang, Éditions scientifiques internationales. 651–64.

Mária Ivanová‐Šalingová, 1973: Apelativizácia vlastných mien ako lexikálnosémantický proces. IV. slovenská onomastická konferencia. Red. Milan Majtán. Bratislava: SAV. 219–32.

Alexandra Jarošová, Klára Buzássyová, 2011: Slovník súčasného slovenského jazyka. H – L. Bratislava: Veda.

Alexandra Jarošová, 2015: Slovník súčasného slovenského jazyka. M – N. Bratislava: Veda.

Ján Kačala, 1981: Nitran a nitran. Kultúra slova 15. 126.

Ján Kačala, 1999: Formovanie tvarotvorného základu v cudzích slovách a menách. Kultúra slova 33. 122–27.

Ján Kačala, Mária Pisárčiková, Matej Považaj, 2003: Krátky slovník slovenského jazyka. Bratislava: Veda.

Miloslava Knappová, 1980: Významové aspekty vlastních jmen. Slovo a slovesnost 41. 57–60.

Ábel Kráľ, 1978: Kategórie jednotlivého a všeobecného a vzťah fonetiky, fonológie a ortoepie. Slovenská reč 43/1. 3–13.

Ábel Kráľ, 2005: Pravidlá slovenskej výslovnosti. (Systematika a výslovnostný slovník.) Martin: Vydavateľstvo Matice slovenskej.

Jaromír Krško, 2011: (Chrémat)onymické modely v synchrónno-diachrónnych súvislostiach. Chrematonimia jeko fenomen współczesności. Red. Maria Biolik, Jerzy Duma. Olsztyn: Wydawnictwo UWM. 269–74.

Sarah Leroy, 2004: Le nom propre en français. Paris: Ophrys.

Milan Majtán, 1989: Klasifikácia chrématonymie. Chrématonyma z hlediska teorie a praxe. Sborník z 3. celostátního semináře „Onomastika a škola“, Ústí nad Labem 21. – 22. 6. 1988. Red. Rudolf Šrámek a Ludvík Kuba. Brno: ČSAV. 7–13.

Ľudmila Mešková, Jana Pecníková, 2019: French and Slovak brand names – contrastive aspect. XLinguae.eu 12. 218–28.

Ladislav Navrátil, 1996: Skloňovanie substantív. Nitra: Enigma.

Ladislav Navrátil, 2002: Nominálne slovné druhy. Nitra: Enigma.

Ivan Očenáš, 2003: Fonetika so základmi fonológie a morfológia slovenského jazyka. Banská Bystrica: UMB.

Pavol Odaloš, 2009: Kapitolka k vývinu slovenskej onymie. Teoretické a komunikační aspekty proprií. Prof. Rudolfu Šrámkovi k životnému jubileu. Red. Milan Harvalík, Eva Minářová, Jana Marie Tušková. Brno: Masarykova univerzita. 73–77.

Martin Ološtiak, 2006: Cudzie vlastné mená a jazykový systém. Výslovnosť. Skloňovanie. Odvodzovanie. Exonymá. Ustálenosť a variantnosť. Slovník anglických vlastných mien v slovenčine. Red. Martin Ološtiak, Magdaléna Bilá, Renáta Timková. Bratislava: Kniha spoločník. 13–84.

Martin Ološtiak, 2009: O prezývkach železničných rušňov. Varia. 18. Zborník plných príspevkov z 18. kolokvia mladých jazykovedcov. Prešov – Kokošovce‐Sigord 3. – 5. decembra 2008. Red. Martin Ološtiak, Martina Ivanová, Lucia Gianitsová‐ Ološtiaková. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove. 498–517.

Martin Ološtiak, Lucia Gianitsová-Ološtiaková, 2007: Deklinácia prevzatých substantív v slovenčine. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove.

Eugen Pauliny, Jozef Ružička, Jozef Štolc, 1953: Slovenská gramatika. Martin: Osveta.

Emil Pícha, 1988: O apelativizácii v slovenčine. Kultúra slova 22/4. 97–102.

Eva Pokorná, 1978: Apelativizovaná jména v české slovní zásobe. Slovo a slovesnosť 39. 116–25.

Montserrat Rangel Vicente, 2017: Pour une structuration prototypique de la catégorie Np en français et en espagnol. Étude de la forme et du sens. Thèse de doctorat. Université de Lille.

Jozef Ružička et al., 1966: Morfológia slovenského jazyka. Bratislava: Slovenská akadémia vied.

Ján Sabol, 1968: Formálne vymedzenie skloňovacieho typu. Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Šafarikanae Prešoviensis. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo. 43–53.

Ján Sabol, 1976: Frekvencia deklinačných typov feminín v spisovnej slovenčine. Jazykovedný časopis 27/1. 45–53.

Ján Sabol, 1977: Frekvencia deklinačných typov neutier v spisovnej slovenčine. Slovenská reč 42/4. 193–204.

Ján Sabol, 1980: Variantnosť skloňovacích typov v spisovnej slovenčine. Slovenská reč 45/2. 65–71.

Karel Sekvent, 2002: Ako používať francúzske vlastné mená v spisovnej slovenčine. Prešov: Náuka.

Miloslava Sokolová, 2007: Nový deklinačný systém slovenských substantív. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove.

Miloslava Sokolová, Martin Ološtiak, Martina Ivanová, František Šimon, Beáta Czéreová, Katarína Vužňáková, Vladimír Benko, Gustáv Moško, 2005: Slovník koreňových morfém slovenčiny. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove.

Miloslava Sokolová, 1998: Jazyk ako zrkadlo sociálneho postavenia muža a ženy (na príklade slovenčiny). Sociálna práca – ľudské práva – vzdelanie dospelých. Red. Anna Tokárová. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity. 436–47.

Miloslava Sokolová, 1995: Netradične o deklinačnom systéme substantív v slovenčine. Slovenský jazyk a literatúra v škole 51/5–6. 136–41.

Miloslava Sokolová, 1996: Morfologická stránka vlastného mena. 12. slovenská onomastická konferencia a 6. seminár „Onomastika a škola“. Red. Milan Majtán, František Ruščák. Prešov: Pedagogická fakulta UPJŠ – Jazykovedný ústav Ľ. Štura SAV. 22–33.

Miloslava Sokolová, 2005: Koncepcia slovenskej korpusovej morfosyntaxe. Jazyk a komunikácia v súvislostiach. Red. Olga Orgoňová. Bratislava: Filozofická fakulta Univerzity Komenského. 284–97.

Miloslava Sokolová, 2006: Radixy, ich alomorfy a varianty. Studia Academica Slovaca 30. 105–20.

Aleksandra Superanskaja, 1973: Obščaja teoria imeni sobstvennogo. Moskva: Nauka.

Jan Svoboda et al., 1973: Základní soustava a terminológie slovanské onomastiky. Zpravodaj místopisné komise ČSAV 11. 1–280.

Rudolf Šrámek, 1989: Onymické funkce a funkční onomastika. Aktuálne úlohy onomastiky z hľadiska jazykovej politiky a jazykovej kultúry. Zborník príspevkov z 2. československej onomastickej konferencie (6. – 8. mája 1987 v Smoleniciach). Red. Milan Majtán. Bratislava: Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied. 250–63.

František Uher, 1998: Pragmatonyma v teorii – v praxi – ve škole. Propriá v systému mluvnickém a slovotvorném. Sborník příspěvků z mezinárodní konference „Onomastika a škola“, Brno 10. – 11. 2. 1998. Red. Květoslava Klímová, Helena Kneselová. Brno: Masarykova Univerzita. 139–44.

Pavol Žigo, 2002: Analógia a vývin slovenskej substantívnej deklinácie. Jazykovedný časopis 53/1. 31–44.

Objavljeno
2021-06-30
Kako citirati
Chovancová, K. (2021) „Skloňovanie prevzatých ergoným v slovenčine“, Slavistična revija, 69(2), str. 195–209. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/3930 (Pridobljeno: 23oktober2021).
Rubrike
RAZPRAVE