Типові моделі дієслівного керування в українській політичнiй рекламі

Avtorji

Ključne besede:

підрядне словосполучення, дієслівне керування, опорне дієслово, залежний іменник, керований компонент, відмінок

Povzetek

У статті проаналізовано особливості реалізації дієслівного керування в текстах політичної реклами, які за синтаксичною будовою є підрядними словосполученнями. Установлено залежність кількості керованих опорним дієсловом іменникових компонентів від комунікативної ситуації. З’ясовано, що повний набір залежних від дієслів іменників у гаслах політичного змісту трапляється рідко, здебільшого в них експліковані лише обов’язкові позиції керованих компонентів, тоді як факультативні лишаються нереалізованими. Виокремлено та схарактеризовано такі основні типи моделей дієслівного керування в українській політичній рекламі: 1) дієслово реалізує всі потенційно можливі, зокрема й факультативні, керування; 2) дієслово керує лише тими іменниками, що зумовлені конкретною комунікативною ситуацією; 3) синтаксична конструкція ускладнена компонентами, які не є керованими, тобто пов’язані з дієсловом іншим типом синтаксичного зв’язку. Спостережено, що в текстах політичної реклами поширене і безприйменникове, і прийменникове керування, проте типовим для них є сильне безприйменникове керування «опорне дієслово зі значенням дії + залежний іменник із семантичною функцією власне-об’єкта у формі Зн. в.».

Literatura

Jerzy Bralczyk, 2004: Język na sprzedaż. Czyli o tym jak język służy reklamie i jak reklama używa języka. Gdańsk. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Diana Wieczorek, 1997: Украинский язык: Slavia Romana – Slavia Byzantina. Очерки по глагольности. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Ольга Александрова, 1984: Проблемы экспрессивного синтаксиса. На материале английского языка: учеб. пособие. Москва: Высшая школа.

[Olga Aleksandrova, 1984: Problemy ekspressivnogo sintaksisa. Na materiale anglijskogo jazyka: učeb. posobie. Moskva: Vysšaja škola.]

Іван Вихованець, 1971: Синтаксис знахідного відмінка в сучасній українській літературній мові. Київ: Наукова думка.

[Ivan Vyhovanec’, 1971: Syntaksys znahidnogo vidminka v sučasnij ukrajins’kij literaturnij movi. Kyjiv: Naukova dumka.]

Іван Вихованець, 1992: Нариси з функціонального синтаксису української мови. Київ: Наукова думка.

[Ivan Vyhovanec’, 1992: Narysy z funkcional’nogo syntaksysu ukrajins’koji movy. Kyjiv: Naukova dumka.]

Іван Вихованець, 1993: Граматика української мови. Синтаксис. Київ: Либідь.

[Ivan Vyhovanec’, 1993: Gramatyka ukrajins’koji movy. Syntaksys. Kyjiv: Lybid’.]

Іван Вихованець, 2000: Про одну характерологічну синтаксичну ознаку української мови. Лінгвістичні студії 6. 20–22.

[Ivan Vyhovanec’, 2000: Pro odnu harakterologičnu syntaksyčnu oznaku ukrajins’koji movy. Lingvistyčni studiji 6. 20–22.]

Іван Вихованець, 2004: Словосполучення. Українська мова: Eнциклопедія (2 вид.). Київ: Видавництво «Українська енциклопедія» імені М. П. Бажана. 617–18.

[Ivan Vyhovanec’, 2004: Slovospolučennja. Ukrajins’ka mova: Encyklopedija (2 vyd.). Kyjiv: Vydavnyctvo «Ukrajins’ka encyklopedija» imeni M. P. Bažana. 617–18.]

Іван Вихованець, 2012: Дієслівно-іменниковий граматичний тип української мови. Українська мова 2. 3–10.

[Ivan Vyhovanec’, 2012: Dijeslivno-imennikovyj gramatyčnyj typ ukrajins’koji movy. Ukrajins’ka mova 2. 3–10.]

Михайло Гінзбург, 2008: Синтаксичні конструкції у фахових текстах: практичні висновки з рекомендацій мовознавців. Вісник нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології» 620. 26–32.

[Myhajlo Ginzburg, 2008: Syntaksyčni konstrukciji u fahovyh tekstah: praktyčni vysnovky z rekomendacij movoznavciv. Visnyk nac. un-tu «L’vivs’ka politehnika». Serija «Problemy ukrajins’koji terminologiji» 620. 26–32.

Катерина Городенська, 1999: Рецензія на працю Діани Вечорек «Украинский язык: Slavia Romana – Slavia Byzantina. Очерки по глагольности» (Wrocław: Wydawnictwo uniwersytetu Wrocławskiego, 1997. – 135 с.). Мовознавство 1. 76–77.

[Kateryna Gorodens’ka, 1999: Recenzija na pracju Diany Večorek „Ukrainskij jazyk: Slavia Romana – Slavia Byzantina. Očerki po glagol’nosti” (Wrocław: Wydawnictwo uniwersytetu Wrocławskiego, 1997. – 135 с.). Movoznavstvo 1. 76–77.]

Арнольд Грищенко, 2004: Сурядність. Українська мова: Eнциклопедія (2 вид.). Київ: Видавництво «Українська енциклопедія» імені М. П. Бажана. 668–69.

[Arnol’d Gryŝenko, 2004: Surjadnist’. Ukrajins’ka mova: Encyklopedija (2 vyd.). Kyjiv: Vydavnyctvo «Ukrajins’ka encyklopedija» imeni M. P. Bažana.]

Ольга Зелінська, 2017: Синтаксичні особливості українського рекламного тексту. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Філологія 27/1. 11–13.

[Ol’ga Zelins’ka, 2017: Syntaksyčni osoblyvosti ukrajins’kogo reklamnogo tekstu. Naukovyj visnyk Mižnarodnogo gumanitarnogo universytetu. Ser.: Filologija 27/1. 11–13.]

Лариса Колібаба, Валентина Фурса, 2016: Словник дієслівного керування [СДК]. Київ: Либідь.

[Larysa Kolibaba, Valentyna Fursa, 2016: Slovnyk dijeslivnogo keruvannja [SDK]. Kyjiv: Lybid’.]

Наталія Непийвода, 1997: Мова української науково-технічної літератури (функціонально-стилістичний аспект). Автореф. дис. докт. філол. наук. Київ.

[Natalija Nepyjvoda, 1997: Mova ukrajins’koji naukovo-tehničnoji literatury (funkcional’no-stylistyčnyj aspekt). Avtoref. dis. dokt. filol. nauk. Kyjiv.]

Моніка Осевська, Світлана Романюк, 2016: Функційність іменників і дієслів у політичній рекламі. Studia Ucrainica Varsoviensia 6. 237–47.

[Monika Osevs’ka, Svitlana Romaniuk, 2016: Funkcijnist’ imennykiv i dijesliv u polityčnij reklami. Studia Ucrainica Varsoviensia 6. 237–47.

Ірина Пасічник, 2006: Категорія валентності предикативних прикметників. Луцьк: Вежа.

[Iryna Pasičnyk, 2006. Kategorija valentnosti predykatyvnyh prykmetnykiv. Luc’k: Veža.]

Пилип Селігей, 2014: Іменниковість versus дієслівність: у пошуках золотої середини. Мовознавство 4. 36–55.

[Pylyp Seligej, 2014. Imennikovist’ versus dijeslivnist’: u pošukah zolotoji seredyny. Movoznavstvo 4. 36–55.]

Іларіон Слинько, 1969: Історія об’єктних зворотів української мови: навч. посіб. Чернівці.

[Ilarion Slyn’ko, 1969: Istorija objektnyh zvorotiv ukrajins’koji movy: navč. posib. Černivci.]

СУМ 11, 1970–1980: Словник української мови. 11 т. Київ: Наукова думка.

[SUM 11, 1970–1980: Slovnyk ukrajinsʼkoji movy. 11 t. Kyjiv: Naukova dumka.]

Сучасна українська літературна мова: Синтаксис, 1972. За ред. І. К. Білодіда. Київ: Наукова думка.

[Sučasna ukrajins’ka literaturna mova: Syntaksys, 1972. Za red. I. K. Bilodida. Kyjiv: Naukova dumka.]

Юрій Шевельов, 2012: Нарис сучасної української літературної мови та інші лінгвістичні студії (1947–1953 рр.). Київ: Темпора.

[Jurij Ševel’ov, 2012: Narys sučasnoji ukrajins’koji literaturnoji movy ta inši lingvistyčni studiji (1947–1953 rr.). Kyjiv: Tempora.]

Objavljeno

2021-10-05

Kako citirati

Романюк, С. in Колібаба , Л. . (2021) „Типові моделі дієслівного керування в українській політичнiй рекламі“, Slavistična revija, 69(3), str. 325–338. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/3941 (Pridobljeno: 12 avgust 2022).

Številka

Rubrike

RAZPRAVE