Multilingual corpora in contrastive research on the vocative in Russian, Polish and Lithuanian

Avtorji

Ključne besede:

parallel corpora, vocative case, Polish, Lithuanian, Russian, parallel corpora-illustrated approach

Povzetek

Cilj prispevka naj bi bila kontrastivna analiza uporabe vokativa v ruščini, poljščini in litovščini, ki ji sledi kratek uvod o prednostih uporabe nekomercialnih vzporednih korpusov pri tej vrsti raziskav. Presenetljivo za nas, se je kakovost dostopnih korpusov izkazala nezadostna za zanesljivo izvedbo načrtovanih raziskav. Zaradi tega nismo mogli doseči prvotnega cilja prispevka. Končno smo se osredotočili na ocenjevanje teh korpusov in ugotavljanje razlogov, zakaj so ti korpusi neuporabni za raziskave uporabe vokativa. Našteli smo konstrukcijske napake korpusov, ki so vir številnih nepravilnosti pri vzporejanju in oblikoskladenjskem označevanju ter napačni interpretaciji gradiva enega jezika kot drugega.

Literatura

Vassily E. Adodurov, 1731: Anfangs-Gründe der Rußischen Sprache. Deutsch-Lateinisch- und Rußisches Lexicon, samt denen Anfangs-Gründen der Rußischen Sprache. Zu allgemeinen Nützen bey der kayserl. Academie der Wissenschaften zum Druck befördert. St. Petersburg: Gedr. in der Kayserl. Acad. der Wissenschafften Buchdruckerey. [Page numbering of the part is independent: 1–48].

Vytautas Ambrazas (ed.), 2005: Dabartinės lietuvių kalbos gramatika. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas.

Henning Andersen, 2012: The new Russian vocative: Synchrony, diachrony, typology. Scando-Slavica 58/1. 122–67.

Tanja Anstatt, 2005: Der polnische Vokativ: Aussterbende Kasusform oder produktiv verwendetes Wortbildungsmittel. Zeitschrift für Slawistik 50/3. 328–47.

Tanja Anstatt, 2008: Der slavische Vokativ im europäischen Kontext. Linguistische Beiträge zur Slavistik XV. Eds. Ljudmila Geist, Grit Mehlhorn. München: München Sagner. 9–26.

Karl Bühler, 1934: Sprachtheorie. Jena: Gustav Fischer Verlag.

František Čermák, Alexandr Rosen, 2012: The case of InterCorp, a multilingual parallel corpus. International Journal of Corpus Linguistics 17/3. 411–27.

Maksim Duszkin, Danuta Roszko, Roman Roszko, 2021: New Parallel Corpora of Baltic and Slavic Languages — Assumptions of Corpus Construction. Lecture Notes in Artificial Intelligence 12848. 172–83.

Adam Heinz, 1965: System przypadkowy języka polskiego. Język i językoznawstwo. Ed. Adam Heinz, Warszawa. 312–419.

Romuald Huszcza, 1996: Honoryfikatywność: Gramatyka — pragmatyka — typologia. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Dialog”.

Evalda Jakaitienė, Adelė Laigonaitė, Aldona Paulauskienė, 1976: Lietuvių kalbos morfologija. Vilnius: Mokslas.

Jerzy Kuryłowicz, 1949: Le problème du classement des cas. Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, 1949/9. 20–43.

Marek Łaziński, Magdalena Kuratczyk, 2015: Korpus polsko-rosyjski Uniwersytetu Warszawskiego. Polskojęzyczne korpusy równoległe. Ed. Ewa Gruszczyńska, Agnieszka Leńko-Szymańska. Warszawa: Instytut Lingwistyki Stosowanej UW. 83–95.

Ala Lichačiova, 1985: Ar galima laikyti šauksmininko formą linksniu. Mūsų kalba 1985/2. 29–32.

Edward Łuczyński, 2007: Wołacz we współczesnej polszczyźnie. Język Polski 87/2. 149–56.

Heinrich Wilhem Ludolf, 1696: Henrici Wilhelmi Ludolfi Grammatica Russica que continet non tantum praecipua fundamenta Russicae Linguae, verum etiam Manuductionem quandam ad Grammaticam Slavonicam. Oxford [Oxonium]: [E Theatro Sheldoniano].

Sergey Obnorskij, 1924: Die Form des Vokativs im Russischen. Zeitschrift fur Slavische Philologie 1/1–2. 102–16.

Aldona Paulauskienė, 2008: Opozicijos ir jų neutralizacija gramatinių kategorijų paradigmose. Kalbų studijos 13. 5–14.

Piotr Pęzik, Maciej Ogrodniczuk, Adam Przepiórkowski, 2011: Parallel and spoken corpora in an open repository of Polish language resources. Proceedings of the 5th Language & Technology Conference: Human Language Technologies as a Challenge for Computer Science and Linguistics Ed. Zygmunt Vetulani. Poznań, Wydawnictwo Poznańskie i Fundacja Uniwersytetu im. A. Mickiewicza. 511–15.

Renata Przybylska, 2001: Czy w języku polskim istnieje osobna kategoria adresatywów? Język w komunikacji. T. 1. Ed. Grażyna Habrajska. Łódź: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. 180–86.

Maria Rachwał, 1992: O przyczynach zmian systemu adresatywnego języka polskiego w XIX wieku. Język a kultura: Polska etykieta językowa. Tom 6. Ed. Janusz Anusiewicz, Małgorzata Marcjanik. Wrocław: Wiedza o Kulturze. 41–49.

Ilja A. Seržant, 2015: The nominative case in Baltic in a typological perspective. Argument Realization in Baltic. Ed. Axel Holvoet, Nicole Nau. 137–98.

Jonas Šukys, 1984: Linksnių ir prielinksnių vartojimas. Kaunas: Šviesa.

Jörg Tiedemann, 2016: OPUS — parallel corpora for everyone. Proceedings of the 19th Annual Conference of the European Association for Machine Translation (EAMT): Projects/Products. Riga: Baltic Journal of Modern Computing. 384.

Kazys Ulvydas (ed.), 1965: Lietuvių kalbos gramatika 1. Vilnius: Mintis.

Adelė Valeckienė, 1998: Funkcinė lietuvių kalbos gramatika. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas.

Adelė Valeckienė, 2000: Linksnis ir jo funkcijos lietuvių kalboje. Acta linguistica Lithuanica 42. 66–104.

Ruprecht von Waldenfels, 2012: ParaSol: introduction to a Slavic parallel corpus. Prace Filologiczne LXIII. 293–301.

***

Витаутас Амбразас (ред.), 1985: Грамматика литовского языка. Вильнюс: Mokslas.

[Vitautas Ambrazas (red.), 1985: Grammatika litovskogo jazyka. Vilʼnjus: Mokslas.]

Александр Х. Востоков, 1831: Русская грамматика Александра Востокова, по начертанию его же сокращенной грамматики полнее изложенная. Санкт-Петербург: Тип. И. Глазунова.

[Aleksandr H. Vostokov, 1831: Russkaja grammatika Aleksandra Vostokova, po načertaniju ego že sokraščennoj grammatiki polnee izložennaja. Sankt-Peterburg: Tip. I. Glazunova.]

Николай Греч, 1827: Практическая русская грамматика, изданная Николаем Гречем. Санкт-Петербург: Тип. Имп. Санкт-Петербургского воспитательного дома.

[Nikolaj Greč, 1827: Praktičeskaja russkaja grammatika, izdannaja Nikolaem Grečem. Sankt-Peterburg: Tip. Imp. Sankt-Peterburgskogo vospitatelʼnogo doma.]

Михаил А. Даниэль, 2009: Новый русский вокатив: история формы усеченного обращения сквозь призму корпуса письменных текстов. Корпусные исследования по русской грамматике. Под ред. К. Л. Киселевой, В. А. Плунгяна, Е. В. Рахилиной, С. Г. Татевосова. Москва: Пробел-2000. 224–44.

[Mihail A. Daniėlʼ, 2009: Novyj russkij vokativ: istorija formy usečennogo obraščenija skvozʼ prizmu korpusa pisʼmennyh tekstov. Korpusnye issledovanija po russkoj grammatike. Pod red. K. L. Kiselevoj, V. A. Plungjana, E. V. Rahilinoj, S. G. Tatevosova. Moskva: Probel-2000. 224–44.]

Дмитрий О. Добровольский, Алексей А. Кретов, Сергей Шаров, 2005: Корпус параллельных текстов: архитектура и возможности использования. Национальный корпус русского языка: 2003–2005. Результаты и перспективы. Москва: Индрик. 263–96.

[Dmitrij O. Dobrovolʼskij, Aleksej A. Kretov, Sergej Šarov, 2005: Korpus parallelʼnyh tekstov: arhitektura i vozmožnosti ispolʼzovanija. Nacionalʼnyj korpus russkogo jazyka: 2003–2005. Rezulʼtaty i perspektivy. Moskva: Indrik. 263–96.]

Андрей А. Зализняк 1967: Русское именное словоизменение. Москва: Наука.

[Andrej A. Zaliznjak 1967: Russkoe imennoe slovoizmenenie. Moskva: Nauka.]

Валерий В. Иванов, 1990: Историческая грамматика русского языка. Москва: Просвещение.

[Valerij V. Ivanov, 1990: Istoričeskaja grammatika russkogo jazyka. Moskva: Prosveščenie.]

Блаже Конески, 1950: За донесувањето на македонската азбука и правопис. Македонски јазик 1/5. 99–104.

[Blaže Koneski, 1950: Za donesuvanjeto na makedonskata azbuka i pravopis. Makedonski јazik 1/5. 99–104.]

Пётр С. Кузнецов, 1953: Историческая грамматика русского языка. Морфология. Москва: Изд-во Московского ун-та.

[Petr S. Kuznecov, 1953: Istoričeskaja grammatika russkogo jazyka. Morfologija. Moskva: Izd-vo Moskovskogo un-ta.]

Михайло В. Ломоносов, 1755: Российская грамматика Михайла Ломоносова: Санкт-Петербург: Имп. Акад. наук.

[Mihajlo V. Lomonosov, 1755: Rossijskaja grammatika Mihajla Lomonosova: Sankt-Peterburg: Imp. Akad. nauk.]

Ольга Н. Ляшевская, Владимир А. Плунгян, Дмитрий В. Сичинава, 2005: О морфологическом стандарте Национального корпуса русского языка. Национальный корпус русского языка: 2003–2005. Результаты и перспективы. Москва: Индрик. 111–35.

[Olʼga N. Ljaševskaja, Vladimir A. Plungjan, Dmitrij V. Sičinava, 2005: O morfologičeskom standarte Nacionalʼnogo korpusa russkogo jazyka. Nacionalʼnyj korpus russkogo jazyka: 2003–2005. Rezulʼtaty i perspektivy. Moskva: Indrik. 111–35.]

Герасим П. Павский, 1842: Филологические наблюдения протоиерея Г. Павского над составом русского языка, Второе рассуждение. Об именах существительных. Санкт-Петербург: Тип. Имп. Акад. Наук.

[Gerasim P. Pavskij, 1842: Filologičeskie nabljudenija protoiereja G. Pavskogo nad sostavom russkogo jazyka, Vtoroe rassuždenie. Ob imenah suščestvitelʼnyh. Sankt-Peterburg: Tip. Imp. Akad. Nauk.]

Павел Я. Черных, 1962: Историческая грамматика русского языка. Москва: Учпедгиз.

[Pavel Ja. Černyh, 1962: Istoričeskaja grammatika russkogo jazyka. Moskva: Učpedgiz.]

Objavljeno

2021-12-31

Kako citirati

Duszkin, M., Roszko, D. in Roszko, R. (2021) „Multilingual corpora in contrastive research on the vocative in Russian, Polish and Lithuanian“, Slavistična revija, 69(4), str. 431–445. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/3948 (Pridobljeno: 9 februar 2023).

Številka

Rubrike

RAZPRAVE