Zloženi povedek vs. zloženi glagol v slovenščini

Ključne besede: zloženi povedek, zloženi glagol, povedkovnik, široki pomen, oslabljeni pomen

Povzetek

Prispevek predstavlja in hkrati predlaga merila, ki bi upravičila soobstoj zloženega povedka in zloženega glagola. Obravnava zloženega povedka kot stavčnočlenske enote in tudi besednovrstno opredeljenega zloženega glagola kot sestavljene leksemske enote združuje dosedanje ugotovitve o povedkovniku in o pomensko osnovnih glagolih z zmožnostjo združevanja njihove najširše pomenske rabe na eni strani in zgolj slovničnovezne rabe na drugi. S tem pa se navezuje tudi na vlogo vezljivosti: glagolske in neglagolske vezljivosti znotraj zloženega povedka ali zloženega glagola in »zunanje« vezljivosti zloženega povedka/glagola na ravni stavčne povedi. Hkrati se opozori tudi na slovarski vidik določanja in opisovanja pomensko osamosvojenih večbesednih leksemskih enot.

Literatura

Varja Cvetko Orešnik, Janez Orešnik, 2007: Povedkovo določilo v naravni skladnji slovenščine. Jezikoslovni zapiski 13/1−2. 103−16.

Marie Čechová idr., 1996: Čeština – řeč a jazyk. Praha.

Ivanka Černelič Kozlevčar, 1968: O pomenskih kategorijah samostalnika v povedkovi rabi. Jezik in slovstvo 13/1. 11–15.

Ivanka Černelič Kozlevčar, 1969/70: O pridevniku v povedni rabi. Jezik in slovstvo 15. 210–15.

Fran. Slovenski slovarski portal. Na spletu.

Gigafida 2.0. Besedilni korpus slovenskega jezika. Na spletu.

Korpus Gigafida 2.0 v orodju noSketch Engine. Na spletu.

Miroslav Grepl, Petr Karlík idr., 1998: Skladba češtiny. Praha: Votobia.

Boris Misja, 1967: Povedek in povedkovo določilo. Jezik in slovstvo 12/1. 21–25.

Jan Petr, Miroslav Komárek idr., 1986: Mluvnice češtiny MČ 2 – Tvarosloví). Praha: Academia.

Jan Petr, František Daneš idr., 1987: Mluvnice češtiny MČ 3 – Skladba). Praha: Academia.

Breda Pogorelec, 1972: Dopolnilnik (povedkov prilastek) v slovenski skladnji. Linguistica 12. 315–27.

Breda Pogorelec, 1974: Dopolnilnik (povedkov) v slovenski skladnji. Jezik in slovstvo 20. 120–22.

The Prague Dependency Treebank 2.0. Na spletu.

SSKJ 2. Slovar slovenskega knjižnega jezika, druga, dopolnjena in deloma prenovljena izdaja. Na spletu.

Jože Toporišič, 1982: Nova slovenska skladnja. Ljubljana: DZS.

Ada Vidovič Muha, 2000: Slovensko leksikalno pomenoslovje (SLP). Govorica slovarja. Ljubljana: Znanstveni inštitut Filozofske fakultete.

Ada Vidovič Muha, 2006: Kategorialnost leksemov med slovarjem in slovnico. Slovensko jezikoslovje danes Slavistična revija 54/4. 23–42.

Ada Vidovič Muha, 2015: Propozicija v funkcijski strukturi stavčne povedi – vprašanje besednih vrst (Poudarek na povedkovniku in členku). Slavistična revija 63/4. 389–406.

Objavljeno
2021-10-05
Kako citirati
Žele, A. (2021) „Zloženi povedek vs. zloženi glagol v slovenščini“, Slavistična revija, 69(3), str. 339–353. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/3958 (Pridobljeno: 27januar2022).
Rubrike
RAZPRAVE