Sopomenke v poimenovalnem sistemu termina celica v Slovenskem medicinskem slovarju

Avtorji

  • Suzana Jakoša Megamoment, d. o. o.
  • Irena Stramljič Breznik Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru
  • Damjan Glavač Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani

Ključne besede:

sopomenska dvojica, sopomenski niz, termin celica, medicinski slovar, terminološka načela

Povzetek

V prispevku so predstavljeni termini v sopomenskih dvojicah in nizih v poimenovalnem sistemu z izhodiščnim terminom celica, ki je iztočnica v Slovenskem medicinskem slovarju. Številni pojmi so poimenovani z dvema ali več termini, ki se razlikujejo po prevzetosti prvin, strukturi, tvorjenosti in pomenotvornih lastnostih. Tipološko raznovrstnost izkazujejo tudi sopomenski kratični termini in termini z izlastnoimensko prvino. Ob sopomenskih dvojicah iz prevzetega in neprevzetega termina kot pričakovanem tipu so tudi dvojice iz samo prevzetih ali samo neprevzetih terminov. Dvojic s samo neprevzetimi prvinami je najmanj. Sopomenski nizi so iz po sestavi in izvoru različnih terminov z istimi ali različnimi pomenskosestavinskimi lastnostmi. Po številu podtipov se približujejo sopomenskim dvojicam.

Literatura

Anton Bajec, 1950: Besedotvorje slovenskega jezika I. Izpeljava samostalnikov. Ljubljana: SAZU.

Marina Bergovec, 2018: Terminološka varijacija u hrvatskome medicinskom pisanom jeziku. Doktorska disertacija. Zagreb: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Na spletu.

Ljudmila Bokal, 2010: Prevzemanje glede na vrste. Terminologija in sodobna terminografija. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU. 111–23.

María Teresa Cabré Castellví, 2003: Theories of terminology. Their description, prescription and explanation. Terminology 9/2. 163–99.

Tanja Fajfar, 2017: Jezikovnokulturna ustreznost kot terminološko načelo. Slovenska terminologija danas. Beograd: Srpska akademija nauka i umetnosti. 351–61. Na spletu.

Tanja Fajfar, Mojca Žagar Karer, 2019: Analiza kratic v terminoloških slovarjih. Slavistična revija 67/4. 551–67.

Helmut Felber, 1984: Terminology manual. Pariz: Infoterm. Na spletu.

Vojko Gorjanc, 1995/1996: Primerjalna razčlenitev terminologije v matematiki in filozofiji. Jezik in slovstvo 41/5. 267–76.

Lana Hudeček, Milica Mihaljević, 2009: Primjena terminoloških načela na medicinsko, informatičko i medicinskoinformatičko nazivlje. Zagreb: Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Na spletu.

Marjeta Humar, 2004: Stanje in vloga slovenske terminologije in terminografije. Terminologija v času globalizacije. Zbornik prispevkov s simpozija. Ur. Marjeta Humar. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU. 17–31.

Marjeta Humar, 2010: Sinonimija v slovenskih terminoloških slovarjih. Terminologija in sodobna terminografija. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU. 75–95.

Mateja Jemec Tomazin, 2015: Normativnost terminoloških slovarjev. Slovnica in slovar – aktualni jezikovni opis. Ur. Mojca Smolej. Ljubljana: Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik pri Oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete (Obdobja, 34). 309–15.

Miroslav Kališnik, 1998: O medicinskem izrazju v slovenskih besedilih. Slovensko naravoslovno-tehnično izrazje. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU. 79–83.

Miroslav Kališnik, 2004: Uporaba slovenščine, latinščine in angleščine v sodobnem slovenskem zdravstvu. Terminologija v času globalizacije. Zbornik prispevkov s simpozija. Ljubljana, 5. in 6. junij 2003. Ur. Marjeta Humar. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU. 229–32.

Snježana Kereković, 2014: Primjena terminoloških načela na sinonimne tehničke nazive. Polimeri 35/1-2. 18–24. Na spletu.

Borislava Košmrlj Levačič, 1998: Izimensko strokovno izrazje. Slovensko naravoslovno-tehnično izrazje. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU. 139–46.

Terezija Leben Pivk, 1998: Krajšave v gumarstvu. Slovensko naravoslovno-tehnično izrazje. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU. 57–68.

Mateja Legan, Danijel Petrovič (ur.), 2012–2020: Slovenski medicinski slovar. Ljubljana: Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani. Kamnik: Amebis. Na spletu.

Lily A. Ponomarenko, 2004: Synonymy in English Terminology of Computer Systems and Networks. Terminologija v času globalizacije. Zbornik prispevkov s simpozija. Ur. Marjeta Humar. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU. 373–74.

Slovar slovenskega knjižnega jezika, druga, dopolnjena in deloma prenovljena izdaja. 2014. Založba ZRC, ZRC SAZU. Na spletu.

Jerica Snoj, Martin Ahlin, Branka Lazar, Zvonka Praznik, 2018: Sinonimni slovar slovenskega jezika. Na spletu.

Marko Snoj, 2016: Slovenski etimološki slovar. Tretja izdaja. Na spletu.

Irena Stramljič Breznik, 2007: Slovensko zoološko izrazje z vidika besedotvornih vzorcev in vrst. Metode in zvrsti. Razvoj slovenskega strokovnega jezika. Ur. Irena Orel. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za slovenistiko, Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik (Obdobja, 24). 537–46.

Irena Stramljič Breznik, 2016: Prefiksoidne zloženke s sestavino video- med pisanjem skupaj in narazen. Współczesne językoznawstwo słowiańskie: teoria i metodologia badań. Tom 1, Słowotwórstwo. Ur. Elena Koriakowcewa. Siedlce: Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny, Wydział Humanistyczny, Instytut Filologii Polskiej i Lingwistyki Stosowanej; Międzynarodowy Komitet Slawistów, Komisja Słowotwórstwa. 123–40.

Irena Stramljič Breznik, 2018: Univerbizacija (poenobesedenje) v slovenskem besedotvornem sistemu. Slavistična revija 66/3. 369–82.

Alenka Valh Lopert, 2015: Manjšalnice v terminološkem gnezdu Slovarja slovenskega knjižnega jezika2 (SSKJ2). Manjšalnice v slovanskih jezikih: oblika in vloga. Ur. Irena Stramljič Breznik. Maribor: Mednarodna založba Oddelka za slovanske jezike in književnosti, Filozofska fakulteta. (Mednarodna knjižna zbirka Zora, 113). 598–611. Na spletu.

Ada Vidovič Muha, 2007: Izrazno-pomenska tipologija poimenovanj. Slavistična revija 55/1-2. 399–408.

Špela Vintar, 2008: Terminologija. Terminografska veda in računalniško podprta terminografija. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, Oddelek za prevajalstvo.

Krystyna Waszakowa, 2005: Przejawy internacjonalizacji w słowotwórstwie współczesnej polszczyzny. Varšava: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Krystyna Waszakowa, 2009: Internacjonalizacja polskiej leksyki – stan obecny, prognozy na najbliżczą przysłość. Przejawy internacjonalizacji w językach słowiańskich. Ur. Elena Koriakowcewa. Siedlce: Wydawnictwo Akademii Podlaskiej. 11–28.

Mojca Žagar Karer, 2011: Terminologija med slovarjem in besedilom: analiza elektrotehniške terminologije. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU.

Mojca Žagar Karer, 2013: O terminologiji in terminoloških slovarjih. Slavistika v regijah – Nova Gorica. Ur. Boža Krakar Vogel. Ljubljana: Slavistično društvo Slovenije (Zbornik Slavističnega društva Slovenije, 24). 131–32.

Mojca Žagar Karer, 2018: Upoštevanje terminoloških načel v terminografski praksi. Slavistična revija 66/2. 236–49.

Mojca Žagar Karer, Tanja Fajfar, 2020: Sinonimija v terminologiji: Analiza normativnih odločitev v terminoloških slovarjih. Slavistična revija 68/4. 491–507. Na spletu.

Andreja Žele, 2010: Pomenotvorne zmožnosti z vidika /de/terminologizacije (v slovenščini). Terminologija in sodobna terminografija. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU. 125–39.

Prenosi

Objavljeno

2021-12-31

Kako citirati

Jakoša, S., Stramljič Breznik, I. . in Glavač, D. (2021) „Sopomenke v poimenovalnem sistemu termina celica v Slovenskem medicinskem slovarju“, Slavistična revija, 69(4), str. 393–411. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/3971 (Pridobljeno: 9 februar 2023).

Številka

Rubrike

RAZPRAVE