Femininativi u slovenačkom jeziku

Tjaša Markežič, Irena Stramljič Breznik: Feminativi v slovenskem jeziku

Avtorji

  • Rajna Dragićević Filološka fakulteta Univerze v Beogradu

DOI:

https://doi.org/10.57589/srl.v70i1.3984

Literatura

Тatjana Pišković, 2018: Uvod u rodolektologiju, Rodni jezici, zbornik radova o jeziku, rodu i spolu. Ur. Tatjana Pišković. Prev. Nevena Erak Camaj. Zagreb: Zagrebačka slavistička škola. 7–35.

Рајна Драгићевић, Милош Утвић, 2019: Умножавање мовираних фемининума на -киња у савременом српском језику. Српски језик XXIV, 187–200.

[Rajna Dragićević, Miloš Utvić, 2019: Umnožavanje moviranih femininuma na -kinja u savremenom srpskom jeziku, Srpski jezik XXIV, 187–200].

Objavljeno

2022-04-08

Kako citirati

Dragićević, R. (2022) „Femininativi u slovenačkom jeziku: Tjaša Markežič, Irena Stramljič Breznik: Feminativi v slovenskem jeziku“, Slavistična revija, 70(1), str. 81–83. doi: 10.57589/srl.v70i1.3984.

Številka

Rubrike

OCENE – POROČILA – ZAPISKI – GRADIVO