Mit o Antigoni in povojni poboji v slovenski literarni recepciji

Avtorji

  • Matic Kocijančič Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

DOI:

https://doi.org/10.57589/srl.v70i1.3987

Ključne besede:

Miran Jarc, Dominik Smole, Tone Svetina, Nada Gaborovič, 2. svetovna vojna na Slovenskem

Povzetek

Povezava med mitom o Antigoni in slovenskimi povojnimi izvensodnimi poboji, ki jo je odmevno opredelil Tine Hribar v filozofskih in političnih spisih iz druge polovice osemdesetih let, se v kontekstu slovenske literarne zgodovine in komparativistike najpogosteje pojavlja v interpretacijah Antigone Dominika Smoleta. Pričujoči članek, ki zasleduje stoletno slovensko recepcijo antigonskega mita med letoma 1875 in 1974 – od njegove prve pojavitve v slovenskem jeziku do prve eksplicitne upodobitve slovenskih konfliktov iz časa 2. svetovne vojne skozi njegovo prizmo –, pokaže, da je literarna povezava med tem mitom in osrednjo zgodovinsko travmo tega prostora bistveno širša od Smoletove slovite drame.

Literatura

Vittorio Alfieri, 1875: Antigona. Prev. Jožef Križman. Maribor: J. M. Pajk.

Ivo Banac, 1988: With Stalin against Tito. Ithaca: Cornell University Press.

Srđan Bogosavljević, 2000: The Unresolved Genocide. The Road to War in Serbia: Trauma and Catharsis. Ur. Nebojša Popov. Budimpešta: Central European University Press. 146–59.

John Patrick Daly, 2002: When Slavery Was Called Freedom. Evangelicalism, Proslavery, and the Causes of the Civil War. Kentucky: The University Press of Kentucky.

Marjan Dolgan, Jerneja Fridl, Manca Volk, 2014: Literarni atlas Ljubljane. Ljubljana:

Založba ZRC, ZRC SAZU.

Kajetan Gantar, Brane Senegačnik, 2014: Sofoklova Antigona v prevodu Ivana Hribovška. Ljubljana: Družina.

Josip Gruden, 1910: Zgodovina slovenskega naroda. Celovec: Družba sv. Mohorja.

Aljoša Harlamov, 2012: Delo, ki zanika smisel lastnega obstoja. Pogledi 15. maj 2012. Na spletu.

Stephen R. Haynes, 2002: Noah’s Curse. The Biblical Justification of American Slavery. Oxford: Oxford University Press.

Tine Hribar, 1985: Slovenski kulturni razvoj 1945–1984 (Analiza Kosovih pripomb). Sodobnost 33/2. 223–459.

Tine Hribar, 1991: Tragična etika svetosti. Ljubljana: Slovenska matica.

Miran Jarc, 2015: Zbrano delo, 3. Ur. Drago Bajt. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU.

Alenka Jensterle-Doležal, 2004: Mit o Antigoni v zahodno- in južnoslovanskih dramatikah sredi 20. stoletja. Ljubljana: Slovenska matica.

Matic Kocijančič, 2021: Objokovati Mnogozdraha: mit o Antigoni, pokop sovražnikov in ideal sprave v starogrški literaturi. Primerjalna književnost 44/2. 71–83.

Evald Koren (ur.), 1981: Antigona ‘80: Dvajset let Smoletove drame. Primerjalna književnost 4/1.

Evald Koren, 1986: Antigona v slovenski literaturi: situacija ali junakinja? Primerjalna književnost 9/1. 27–31.

Evald Koren, 1987: Antični mit in slovenska zgodovina. Mirana Jarca prolog k tragediji Vaška Antigona. Socialni realizem v slovenskem jeziku, književnosti in kulturi. Ur. Franc Zadravec. Ljubljana: FF, Znanstveni inštitut. 373–81.

Evald Koren, 1992: L’Antigone dans la littérature slovéne: situation ou héroine? Acta neophilologica 25. 73–79.

Jože Koropec, 1976: Brežice v srednjem veku. Časopis za zgodovino in narodopisje 1. 106, 107.

Matevž Kos, 2019: Leta nevarnega življenja: Pet fragmentov o slovenski literaturi in drugi svetovni vojni. Ljubljana: Slovenska matica.

Janko Kos, 2010: Zgodba o Antigoni. Pogledi 7. april 2010. Na spletu.

Tanja Lesničar - Pučko, 2022: Kajetan Gantar, Prešernov nagrajenec: Pot v nebesa vodi preko latinščine. Dnevnik 6. februar 2022. 12–14.

Keith Lowe, 2014: Podivjana celina: Evropa po drugi svetovni vojni. Ljubljana: Modrijan.

Maks Pleteršnik, 1875: Antigona. Slovenski narod 26.–28. november 1875.

John Prcela, Stanko Guldescu (ur.), 1970: Operation Slaughterhouse: Eyewitness Accounts of Postwar Massacres in Yugoslavia. Philadelphia: Dorrance.

Josiah Priest, 1851: Bible Defence of Slavery. Louisville: J. F. Brennan.

Dominik Smole, 2009: Zbrano delo, 2. knjiga. Dramski spisi I: Antigona. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU.

Tone Smolej, 1991: Grški mit in slovenska dramatika. Jezik in slovstvo 37/3-4. 91–35. Sofoklej, 1941: Edip kralj – Antigona. Prev. Fran Albrecht. Ljubljana: Slovenska matica.

Sophokles, 1924: Antigone. Prev. Cvetko Golar. Ljubljana: Zvezna tiskarna in knjigarna.

Marcel Štefančič Jr., 2015: Ljubezen je hladnejša od smrti. Zakaj je Žižkova Antigona ultimativna spravna slovesnost. Mladina 10. april 2015. Na spletu.

Boštjan Tadel, 2010: Pogovor z Janezom Pipanom. Nekoč sem se Antigone bal, danes se mi zdi čista agitka. Pogledi 7. april 2010. Na spletu.

Jozo Tomašević, 2001: War and Revolution in Yugoslavia. Stanford: Stanford University Press.

Theodor D. Weld, 1838: The Bible Against Slavery. New York: The American Anti-Slavery Society.

Vladimir Žerjavić, 1989: Gubici stanovništva u drugom svjetskom ratu. Zagreb: Jugoslovensko viktimološko društvo.

Prenosi

Objavljeno

2022-04-20

Kako citirati

Kocijančič, M. (2022) „Mit o Antigoni in povojni poboji v slovenski literarni recepciji“, Slavistična revija, 70(1), str. 1–11. doi: 10.57589/srl.v70i1.3987.

Številka

Rubrike

RAZPRAVE