Zgodnjeslovenski števniki od 1 do 10 V Heiligenkreuškem rokopisu iz tretje četrtine 12. stoletja (Heiligenkreuz OCist., Cod. 250)

Avtorji

  • Matej Šekli Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani; ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša

DOI:

https://doi.org/10.57589/srl.v70i1.3999

Ključne besede:

primerjalno slovansko jezikoslovje, alpska slovanščina, zgodnja slovenščina, števniki, Heiligenkreuz

Povzetek

V članku so obravnavani slovanski števniki od 1 do 10 v pred kratkim odkritem latinskem rokopisu iz Heiligenkreuza iz 12. stoletja (Cod. 250), ki sta jih prva objavila in interpretirala Tadeusz Lewaszkiewicz in Wiesław Wydra (2021). Preko natančne zgodovinskoglasoslovne analize števnikov, katerih zapis je bil najprej interpretiran grafično in glasoslovno, je vzpostavljena osnova za genealoško jezikoslovno določitev slovanskega jezika, v katerem so bili zapisani. Ta je postavljen v kontekst tedanjega slovanskega jezika v vzhodnoalpsko-zahodnopanonskem prostoru ter le-temu zemljepisno stičnih slovanskih geolektov severno in južno od tega.

Literatura

Peter Anreiter, 2015: Sinnbezirke der ältest bezeugten slawischen Namen in Österreich. Wien: Praesens Verlag.

Vanda Babič, 2003 (2014): Učbenik stare cerkvene slovanščine. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete.

Hubert Bergmann, 2005: Slawisches im Namengut der Osttiroler Gemeinde Ainet und Schlaiten. Anmerkungen zur Slavia submersa im vorderen Iseltal. Wien: Verlag Edition Praesens (Beihefte zur Österreichischen Namenforschung, 5).

France Bezlaj, 1976–2007: Etimološki slovar slovenskega jezika I–V. Ljubljana: SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU, 1976, 1981, 1995, 2005, 2007.

Wilhelm Braune, 162018 (11886): Althochdeutsche Grammatik. Neu bearbeitet von Frank Heidermanns. Berlin, Boston: Walter de Gruyter.

Brižinski spomeniki / Monumenta Frisingensia: znanstvenokritična izdaja. Ljubljana: SAZU, 32004 (11992, 21993).

Ernst Bruckmüller, 2017: Avstrijska zgodovina. Prev. Veronika Pflaum, Irena Vilfan Bruckmüller. Ljubljana: Slovenska matica (Zgodovina držav in narodov, 7).

Jean Daniélu, Henri I. Marrou, 1988: Zgodovina Cerkve 1: Od začetkov do Gregorja Velikega. Prev. Marko Urbanija. Ljubljana: Družina.

Владимир Антонович Дыбо, 1981: Славянская акцентология. Москва: Наука.

[Vladimir Antonovič Dybo, 1981: Slavjanskaja akcentologija. Moskva: Nauka.]

Владимир Антонович Дыбо, 2000: Морфонологизованные парадигматические акцентные системы: Типология и генезис. Москва: Языки русской культуры.

[Vladimir Antonovič Dybo, 2000: Morfonologizovannye paradigmatičeskie akcentnye sistemy: Tipologija i genezis. Moskva: Jazyki russkoj kulʼtury.]

Matthias Fritz, Michael Meier-Brügger, 102021: Indogermanische Sprachwissenschaft. Berlin, Boston: Walter de Gruyter.

Metka Furlan, 2013: Novi etimološki slovar slovenskega jezika: Poskusni zvezek. Ljubljana: Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU, Založba ZRC.

Nataša Golob, 2006: Srednjeveški rokopisi iz Žičke kartuzije (1160–1560). Ljubljana: Narodna galerija.

Ivan Grafenauer, 1916: Stiški (ljubljanski) rokopis. Dom in svet 29. 239–43, 311–16.

Ivan Grafenauer, 1958: Celovški rokopis iz Rateč, podružnične beljaške prafare pri Mariji na Zilji. Razprave Slovenske akademije znanosti in umetnosti 3. 7–63.

Marc L. Greenberg, 2000: A Historical Phonology of the Slovene Language. Heidelberg: Universitätsverlag C. Winter (Historical Phonology of Slavic Languages).

Hans Henrich Hock, 32021: Principles of historical linguistics. Berlin, Boston: Walter de Gruyter.

Kurt Holter (ur.), 1980: Baiern und Slawen in Oberösterreich. Probleme der Landnahme und Besiedlung. Symposium 16. November 1978. Linz: Rudolf Trauner Verlag (Schriftreihe des OÖ. Musealvereins – Gesellschaft für Landeskunde, 10). 211–28.

Georg Holzer, 2001: Die Slaven im Erlaftal. Eine Namenlandschaft in Niederösterreich. Wien: Selbstverlag des Niederösterreichischen Instituts für Landeskunde (Studien und Forschungen aus dem Niederösterreichischen Institut für Landeskunde, 29).

Georg Holzer, 2007: Zu den Slavica in der Kremsmünsterer Urkunde von 777. Wort – Geist – Kultur. Gedenkschrift für Sergej S. Averincev. Ur. Juliane Besters-Dilger, Heinz Miklas, Gerhard Neweklowsky, Fedor B. Poljakov. Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien: Peter Lang Europäischer Verlag der Wissenschaften (Russkaja kuľtura v Evrope / Russian Culture in Europe, 2). 27–46. Ponatis v Holzer 2008: 232–50. [Strani so citirane po Holzer 2008.]

Georg Holzer, 2008: Namenkundliche Aufsätze. Wien: Praesens Verlag (Innsbrucker Beiträge zur Onomastik, 4).

Franc Kos, 1902, 1906, 1911, 1915: Gradivo za zgodovino Slovencev v srednjem veku: Prva knjiga: 501–800, Druga knjiga: 801–1000, Tretja knjiga: 1001–1100, Četrta knjiga: 1101–1200. Ljubljana: Leonova družba.

Milko Kos, 1955: Zgodovina Slovencev: od naselitve do petnajstega stoletja. Ljubljana: Slovenska matica.

Otto Kronsteiner, 1975: Die alpenslawischen Personennamen. Wien: Österreichische Gesellschaft für Namenforschung (Österreichische Namenforschung, 2).

Otto Kronsteiner, 1980: Die slawischen Ortsnamen in Öberösterreich. Baiern und Slawen in Oberösterreich. Probleme der Landnahme und Besiedlung. Symposium 16. November 1978. Ur. Kurt Holter. Linz: Rudolf Trauner Verlag (Schriftreihe des OÖ. Musealvereins – Gesellschaft für Landeskunde, 10). 211–28.

Tadeusz Lewaszkiewicz, Wiesław Wydra, 2021: „Słoweńskie/karynckie/podjuńskie” (?) liczebniki w łacińskim rękopisie z trzeciej ćwierci XII wieku (Heiligenkreuz, Cod. 250). Rocznik slawistyczny 70. 69–86.

Tine Logar, 1974: Pregled zgodovine slovenskega jezika. Seminar slovenskega jezika, literature in kulture. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti. 103–13.

Tine Logar, 1981: Izhodiščni splošnoslovenski fonološki sistem. Fonološki opisi srpskohrvatskih/hrvatskosrpskih, slovenačkih i makedonskih govora obuhvaćenih Opšteslovenskim lingvističkim atlasom. Sarajevo: Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine. 29–33.

Tine Logar, Jakob Rigler, 1983: Karta slovenskih narečij. Ljubljana: Geodetski zavod Slovenije.

Manfred Mayrhofer, 2012: Indogermanische Grammatik. I/2 Lautlehre. Segmantale Phonologie des Indogermanischen. Heidelberg: Universitätsverlag Winter.

Nikolai Mikhailov, 1998: Frühslowenische Sprachdenkmäler. Die handschriftliche Periode der slowenischen Sprache (XIV. Jh. bis 1550). Amsterdam, Atlanta: Rodopi (Studies in Slavic and General Linguistics, 26).

Nikolai Mikhailov, 2001: Jezikovni spomeniki zgodnje slovenščine. Rokopisna doba slovenskega jezika (od XIV. stol. do leta 1550). Trst: Mladika.

Tijmen C. Pronk, 2009: The Slovene Dialect of Egg and Potschach in the Gailtal, Austria. Amsterdam, New York: Rodopi (Studies in Slavic and General Linguistics, 36).

Fran Ramovš, 1924: Historična gramatika slovenskega jezika II. Konzonantizem. Ljubljana: Učiteljska tiskarna.

Fran Ramovš, 1936: Kratka zgodovina slovenskega jezika I. Ljubljana: Akademska založba.

Fran Ramovš, 1950: Relativna kronologija slovenskih akcentskih pojavov. Slavistična revija 3. 16–23.

Fran Ramovš, 1952: Morfologija slovenskega jezika. Ljubljana: Univerzitetna študijska komisija, DZS.

Fran Ramovš, Milko Kos, 1937: Brižinski spomeniki. Ljubljana: Akademska založba. Josef Reitinger, 1980: Das Slawenproblem aus archäologischer Sicht. Baiern und Slawen in Oberösterreich. Probleme der Landnahme und Besiedlung. Symposium 16. November 1978. Ur. Kurt Holter. Linz: Rudolf Trauner Verlag (Schriftreihe des OÖ. Musealvereins – Gesellschaft für Landeskunde, 10). 25–41.

Jakob Rigler, 1963: Pregled osnovnih razvojnih etap v slovenskem vokalizmu. Slavistična revija 14/1–4. 25–78.

SLA 2011(–2016) = Jožica Škofic idr.: Slovenski lingvistični atlas 1(–2). Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU (Jezikovni atlasi).

Vera Smole, 2001: Zgodovinska slovnica in dialektologija I. Vokalizem, naglas, konzonantizem. Ljubljana.

Marko Snoj, 2009: Etimološki slovar slovenskih zemljepisnih imen. Ljubljana: Modrijan, Založba ZRC.

Marko Snoj, 32016 (22003, 11997): Slovenski etimološki slovar. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU.

Christian Schweigaard Stang, 1957: Slavonic accentuation. Oslo: I Kommisjon Hos H. Aschehoug & Co. (W. Nygaard).

Han Steenwijk, 1992: The Slovene dialect of Resia: San Giorgio. Amsterdam, Atlanta: Rodopi (Studies in Slavic and General Linguistics, 18).

Sveta brata Ciril in Metod v zgodovinskih virih: ob 1100 letnici Metodove smrti. Ljubljana: Teološka fakulteta v Ljubljani, Inštitut za zgodovino Cerkve (Acta ecclesiastica Sloveniae, 7).

Matej Šekli, 2014 (2016): Primerjalno glasoslovje slovanskih jezikov 1: Od praindoevropščine do praslovanščine. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete.

Matej Šekli, 2018: Tipologija lingvogenez slovanskih jezikov. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU (Linguistica et philologica, 37).

Matej Šekli, 2021: Notranja in zunanja zgodovina slovenskega jezika v srednjem veku (ok. 550–1550). Slovenski jezik med slovanskimi jeziki. Ur. Matej Šekli, Lidija Rezoničnik. Ljubljana: Slavistično društvo Slovenije (Zbornik Slavističnega društva Slovenije, 31). 187–227.

Matej Šekli, 2022: Jezikovne lastnosti zgodnje slovenščine 11. in 12. stoletja. Slovenski jezik / Slovene linguistic studies 19. V objavi.

Alenka Šivic-Dular, 1996: Odsev etnogeneze v jeziku slovenskega prostora (v času od 6.–12. stol.). Migrationen und Ethnogenese im pannonischen Raum bis zum Ende des 12. Jahrhunderts. Graz: Amt der Steiermärkischen Landesregierung, Abteilung für Wissenschaft und Forschung. 137–53.

Alenka Šivic-Dular, 1998: Kontrakcija v slovanskih jezikih (v kontekstu poznopraslovanskega akcentskega pravila). Slavistična revija 46/1–2. 5–43.

Peter Štih, 1999: Od 6. do konca 15. stoletja. Ilustrirana zgodovina Slovencev. Ljubljana: Mladinska knjiga. 49–124.

Peter Štih, 2001: Ozemlje Slovenije v zgodnjem srednjem veku: osnovne poteze zgodovinskega razvoja od začetka 6. do konca 9. stoletja. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za zgodovino.

Peter Štih, 2016: Od 6. do konca 15. stoletja. Peter Štih, Vasko Simoniti, Peter Vodopivec: Slovenska zgodovina I–II. Ljubljana: Modrijan. 35–221.

Rafał Toczko, 2020: [Recenzija dela] Jérémy Delmulle: Prosper d’Aguitaine contre Jean Cassien; Le Contra collatorem, l’appel à Rome du parti augustinien dans la querelle postpélagienne, Textes et Études du Moyen Âge 91, Turnhout (Brepols) 2018 […]. Zeitschrift für Antikes Christentum / Journal of Ancient Christianity 24/3. 666–70.

Jože Toporišič, 1992: Stiški rokopis: študije. Ljubljana: Slovenska knjiga.

Ferdinand Tremel, 1966: Der Slawenzehent als Quelle der Siedlungsgeschichte. Das östliche Mitteleuropa in Geschichte und Gegenwart. Acta congressus historiae Slavicae Salisburgensis in memoriam SS. Cyrilli et Methodii anno 1963 celebrati. Wiesbaden: Harassowitz (Annales Instituti Slavici, I/2). 109–13.

Jürgen Udolph, 1995: 235. Slavische Gewässernamengebung. Namenforschung. Ein internationales Handbuch zur Onomastik / Name Studies. An International Handbook of Onomastics / Les noms propres. Manuel international d’onomastique 1–3. Ur. Ernst Eichler, Gerold Hilty, Heinrich Löffler, Hugo Steger, Ladislav Zgusta. Berlin, New York: Walter de Gruyter. 1539–47.

Karl Vocelka, 2000: Geschichte Österreichs. Kultur – Gesellschaft – Politik. München: Wilhelm Heyne Verlag.

Peter Wiesinger, 1995: 167. Die Ortsnamen in Österreich. Namenforschung. Ein internationales Handbuch zur Onomastik / Name Studies. An International Handbook of Onomastics / Les noms propres. Manuel international d’onomastique 1–3. Ur. Ernst Eichler, Gerold Hilty, Heinrich Löffler, Hugo Steger, Ladislav Zgusta. Berlin, New York: Walter de Gruyter. 1081–90.

Herwig Wolfram, 2012: Conversio Bagoariorum et Carantanorum. Das Weißbuch der Salzburger Kirche über die erfolgreiche Mission in Karantanien und Pannonien mit Zusätzen und Ergänzungen. Ljubljana, Klagenfurt: SAZU, Zveza zgodovinskih društev Slovenije; Hermagoras.

Paul Zdovc, 1972: Die Mundart des südöstlichen Jauntales in Kärnten. Lautlehre und Akzent der Mundart der „Poljanci“. (Österreichische Akademie der Wissenschaften, Philologisch-historische Klasse, Schriften der Balkankommission, Linguistische Abteilung XX.) Wien, Köln, Graz: Hermann Böhlaus Nachf., Kommisionsverlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften.

Pavel Zdovc, 2010: Slovenska krajevna imena na avstrijskem Koroškem / Die slowenischen Ortsnamen in Kärnten. Ljubljana: SAZU, Razred za filološke in literarne vede (Razprave, 21).

Prenosi

Objavljeno

2022-04-08

Kako citirati

Šekli, M. (2022) „Zgodnjeslovenski števniki od 1 do 10 V Heiligenkreuškem rokopisu iz tretje četrtine 12. stoletja (Heiligenkreuz OCist., Cod. 250)“, Slavistična revija, 70(1), str. 13–32. doi: 10.57589/srl.v70i1.3999.

Številka

Rubrike

RAZPRAVE