Nove najdbe slovenskih protestantik 16. stoletja in pregled trenutnega stanja (1550–1575)

Avtorji

DOI:

https://doi.org/10.57589/srl.v70i1.4002

Ključne besede:

slovenski jezik, bibliografija, 16. stoletje, Primož Trubar, Jurij Dalmatin, Adam Bohorič, Sebastijan Krelj

Povzetek

Prispevek kot prvi v vrsti dveh prinaša pregled že znanih in nedavno na novo evidentiranih nahajališč posameznih del slovenskih protestantskih piscev iz časovnega obdobja od 1550 do 1575. Temu je dodan povzemalni pregled faksimilov, reprintov in drugih izdaj teh del skupaj z informacijo o njihovi digitalni dostopnosti. Temeljni namen prispevka je vzpodbuditi nadaljnje evidentiranje izvodov že znanih del, morda pa tudi odkritje kakega od treh zaenkrat izgubljenih del slovenskih protestantskih piscev.

 

Literatura

Kozma Ahačič, 2007: Zgodovina misli o jeziku in književnosti: protestantizem. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU.

Kozma Ahačič, 2013: Nova odkritja o slovenski protestantiki. Slavistična revija 61/4. 543–55.

Kozma Ahačič, 2021: Stati inu obstati: Prvih petdeset slovenskih knjig. Ljubljana: Cankarjeva založba.

Josip Badalić, 1959: Jugoslavica usque ad annum MDC. Bibliographie der südslawischen Frühdrucke. Baden-Baden.

Branko Berčič, 1968: Das slowenische Wort in den Drucken des 16. Jahrhunderts. Abhandlungen über die slowenische Reformation. München: Rudolf Trofenik. 152–268.

Anja Dular, 2002: Živeti od knjig: zgodovina knjigotrštva na Kranjskem do začetka 19. stoletja. Ljubljana: Zveza zgodovinskih društev Slovenije (Knjižnica Kronike, časopisa za slovensko krajevno zgodovino, 7).

Theodor Elze, 1894b: Die slowenischen protestantischen Ritual-, Streit-, Lehr- und Bekenntnisschriften des XVI. Jahrhunderts. Venedig.

Theodor Elze, 1896: Die slowenischen protestantischen Druckschriften des XVI. Jahrhunderts. Venedig.

Mihael Glavan, 1999: Vergerijeva dela v zbirki protestantik v NUK in drugih evropskih knjižnicah. Acta Histriae VIII/2. 173–90.

Mihael Glavan, 2008. Reprinti in faksimili Trubarjevih del. Kraji in ljudje v Trubarjevi fari: zbornik ob 500 letnici rojstva Primoža Trubarja. Škocjan pri Turjaku: Kulturno društvo Škocjan. 119–36.

France Kidrič, 1924: Bohoričev Elementale Labacense cum Nomenclatura. Časopis za jezik, književnost in zgodovino IV. 128–30.

Korpus 16 = Korpus 16: Korpus besedil slovenskih protestantskih piscev 16. stoletja, različica 1.0. Ljubljana, 2019. Na spletu.

Janez Logar, 1932: Krelj, Sebastijan (1538–1567). Slovenska biografija. Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. Na spletu. Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 4. zv. Kocen–Lužar. Ljubljana: Zadružna gospodarska banka.

Vatroslav Oblak, 1894: Protestantske postile v slovenskem prevodu. Letopis Matice slovenske za leto 1894. Ljubljana: Slovenska matica. 202–19.

Branko Reisp, 1974: Prva v Ljubljani natisnjena slovenska knjiga. Jurij Dalmatin: Jezus Sirah. Ljubljana: Mladinska knjiga. III–XVIII.

Mirko Rupel, 1962: Primož Trubar: življenje in delo. Ljubljana: Mladinska knjiga.

Walter Šmid, 1904: Über Entstehung und Herausgabe der Bibel Dalmatins. Ljubljana: Buchdruckerei Kleinmayr & Bamberg.

Jonatan Vinkler, 2006: Trden grad je naš Gospod. Zbrana dela Primoža Trubarja IV. Ljubljana: Rokus. 501–84.

Rolf Vorndran, 1977: Südslawische Reformationsdrucke in der Universitätsbibliothek Tübingen. Tübingen: Mohr.

Edvard Vrečko (ur. in prev.), 2011: Primož Trubar: Nemški spisi 1550–1581. Ljubljana: Pedagoški inštitut (Zbrana dela Primoža Trubarja, XI).

Christoph Weismann, 1972: Die Slowenische Kirchenordnung Primus Trubers von 1564: ein Beitrag zur Bibliographie der südslawischen Reformationsdrucke. Gutenberg- Jahrbuch 47. Wiesbaden: Harrasowitz. 197–210.

Christoph Weismann, Ulrich-Dieter Oppitz, 2014: Die Slowenische Kirchenordnung von 1564 – ein neu gefundenes Exemplar. Gutenberg-Jahrbuch 89. 185–88.

Zbrana dela = Primož Trubar, 2002–[2018]: Zbrana dela Primoža Trubarja I–[XIV]. (Ur. Igor Grdina, Jonatan Vinkler, Fanika Vrečko Krajnc, Edvard Vrečko, Maja Šetinc, Blaž Javornik). Ljubljana: Rokus, Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (do 2009); Pedagoški inštitut (od 2011).

Prenosi

Objavljeno

2022-04-08

Kako citirati

Ahačič, K. (2022) „Nove najdbe slovenskih protestantik 16. stoletja in pregled trenutnega stanja (1550–1575)“, Slavistična revija, 70(1), str. 33–49. doi: 10.57589/srl.v70i1.4002.

Številka

Rubrike

RAZPRAVE