Cerkvenoslovanska ostalina na Slovenskem – Povest o vojščaku v Supraseljskem zborniku in Izmaragdu

Avtorji

  • Vanda Babič Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

DOI:

https://doi.org/10.57589/srl.v70i1.4003

Ključne besede:

Supraseljski ali Retkov zbornik, menologij, panegirik, žitja pravoslavnih svetnikov, pridige Janeza Zlatousta, Izmaragd, ruski nravstveno-poučni zbornik (14.–17. stol.)

Povzetek

Avtorica se v članku osredotoča na predstavitev besedila Povest o vojščaku iz ljubljanskega dela Supraseljskega zbornika, najobsežnejšega starocerkvenoslovanskega cirilskega spomenika iz 10.–11. stoletja. Besedilo je nepopolno, ohranjeni sta zgolj zadnji dve strani, zato je celotna vsebina, sicer kulturološko bogate in domišljijsko pestre zgodbe, predstavljena vzporedno v besedilu, zapisanem v ruskem nravstveno-poučnem zborniku Izmaragd iz začetka 16. stoletja.

Literatura

A

[Supr] Supraseljski kodeks-čti-minej za marec, starocerkvenoslovanska redakcija, XI. stoletje. Rokopisna zbirka NUK v Ljubljani. Kopitarjeva zbirka slovanskih kodeksov. 118 listov oz. 236 str. NUK: sign. Cod. Kop. 2. Na spletu.

[Kop] Kopitarjev prepis celotnega Supraseljskega kodeksa, 1838–1840. Rokopisna zbirka NUK v Ljubljani. Kopitarjeva zbirka slovanskih kodeksov. 599 str. NUK: sign. Cod. Kop. 1. Na spletu.

[Izm] Книгы измарагдъ рекомыя съ б(о)г(о)мъ починаем бл(а)г(о)с(ло)ви отч(е). Нач. XVI в., 203–05. Главное собрание рукописей библиотеки Троице-Сергиевой Лавры / Ф. 304/I No 203. 268 st. Na spletu.

[Izm] [Knigy izmaragdʼʼ rekomyja sʼʼ b(o)g(o)mʼʼ počinaem bl(a)g(o)s(lo)vi otč(e). Nač. XVI v., 203–05. Glavnoe sobranie rukopisej biblioteki Troice-Sergievoj Lavry / F. 304/I No 203. 268 st. Na spletu.]

B

[Mikl] Fran Miklošič, 1851: Monumenta linguae palaeslovenicae e Codice Suprasliensi. Vindobonae. G. Braumüller. NUK: sign. 20815 II in 20915 II.

[Sev] Сергей Северьянов, 1904: Супрасльская рукопись. Том I. Памятники старославянского языка 1/II. Санктпетербург. 236 str. Ponatis iz 1956. (Editiones monumentorum slavicorum veteris dialecti).

[Sev] [Sergey Severʼjanov, 1904: Supraslʼskaja rukopisʼ. Tom I. Pamjatniki staroslavjanskogo jazyka 1/II. Sanktpeterburg. 236 str. Ponatis iz 1956 (Editiones monumentorum slavicorum veteris dialecti).] Herausgegeben vom Seminar für slavische Philologie der Universität Graz. Vol. 1. Graz: Akademischen druck- u. Verlagsanstalt. 1–272 (1. knjiga) in 272–570 (2. knjiga).

[Blg] сyпрасълски или ретков сборник в два тома. Йордан Заимов (увод и коментар на старобългарския текст), Марио Капалдо (подбор и коментар на гръцкия текст). София: Издателство на Българската академия на науките. 1982 in 1983. 564 str. (1. knjiga), 602 str. (2. knjiga).

[Blg] suprasʼʼlski ili retkov sbornik v dva toma. Jordan Zaimov (uvod i komentar na starobʼʼlgarskija tekst), Mario Capaldo (podbor i komentar na grʼʼckija tekst). Sofija: Izdatelstvo na Bʼʼlgarskata akademija na naukite. 1982 in 1983. 564 str. (1. knjiga), 602 str. (2. knjiga).]

C

Vanda Babič, 2011a: Cerkvenoslovanska ostalina na Slovenskem – zgodbe, kraji in osebnosti ljubljanskega dela Supraseljskega zbornika (prvi del besedil – do Mučenja sv. Sabina). Slavistična revija 59/2. 161–78.

Vanda Babič, 2011b: Cerkvenoslovanska ostalina na Slovenskem – Žitja svetnikov v ljubljanskem delu Supraseljskega zbornika (drugi del besedil – od Mučenja sv. Sabina do konca). Globinska moč besede: red. prof. dr. Martini Orožen ob 80-letnici. Ur. Marko Jesenšek. Maribor: Mednarodna založba Oddelka za slovanske jezike in književnosti, Filozofska fakulteta (Zora, 80). 57–77.

Vanda Babič, 2011c: Grafično-pravopisna predstavitev Supraseljskega zbornika v luči Kopitarjevega prepisa iz 1838–1840. Philological studies 1. Na spletu.

Vanda Babič, 2012: Cerkvenoslovanska ostalina na Slovenskem: Žitje sv. Gregorija, rimskega papeža iz Supraseljskega zbornika. Slavistična revija 60/1. 41–58.

Vanda Babič, 2013: Prva – Miklošičeva – izdaja Supraseljskega zbornika iz leta 1851. Miklošičeva monografija: ob dvestoletnici rojstva Franca Miklošiča. Ur. Marko Jesenšek. Ljutomer: Gimnazija Franca Miklošiča. 141–55.

Phil Booth, 2017: Crisis of Empire: Doctrine and Dissent at the End of Late Antiquity. University of California Press.

Vatroslav Jagić, 1910: Энциклопедiя славянской филологiи. Санктпетербургъ.

[Vatroslav Jagić, 1910: Ènciklopedija slavjanskoj filologii. Sanktpeterburgʼʼ.]

[Karski] Евфимий Ф. Карский, 1979: Славянская кирилловская палеография. Москва: Наука.

[Karski] [Jevfimij F. Karskij, 1979: Slavjanskaja kirillovskaja paleografija. Moskva: Nauka.]

Andrzej Kaszlej, 1997: Dzieje Kodeksu supraskiego. Supraśl: Współczesna Oficyna Supraska.

[KME I–IV]: Кирило–Методиевска енциклопедия I–IV. София: Българска академия на науките, Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, Академично издателство „Марин Дринов“, 1985–2003.

[Kirilo–Metodievska enciklopedija I–IV. Sofija: Bʼʼlgarska akademija na naukite, Universitetsko izdatelstvo „Sv. Kliment Ohridski“, Akademično izdatelstvo „Marin Drinov“, 1985–2003.]

[Lavrov] Пётр А. Лавров, 1914: Палеографическое обозрение кирилловского письма. Энциклопедия славянской филологии. Ред. И. В. Ягич. Петроград: Типографія императорской Академіи наук. Na spletu.

[Lavrov] [Pëtr A. Lavrov, 1914: Paleografičeskoe obozrenie kirillovskogo pisʼma. Enciklopedija slavjanskoj filologii. Red. I. V. Jagič. Petrograd: Tipografіja imperatorskoj Akademіi nauk. Na spletu.]

Franz Miklosich, 1862–1865: Lexicon Palaeslovenico-graeco-latinum. Vindobonae: Guilelmus Braumueller.

Vladimir Mošin, 1971: Kopitarjeva zbirka slovanskih rokopisov in Zoisov cirilski fragment iz Narodne in univerzitetne knjižnice v Ljubljani. E-izdaja. Ljubljana: NUK. 44–56. Na spletu.

[ODB]: The Oxford Dictionary of Byzantium. I–III. New York: Oxford University Pess. 1991.

[GHR]: Stjepan Senc, 1991: Grčko hrvatski rječnik. Zagreb.

[SJS I–IV]: Slovník jazyka staroslověnského. I–IV. Praha 1966–1997 (I – 1966, II – 1973, III – 1982, IV – 1997).

[SVL I–III]: Slovenski veliki leksikon. I–III. Ljubljana 2003–2005 (I – 2003, II – 2004, III – 2005).

[Uspenski] Борис А. Успенский, 1987: История русского литературного языка (XI–XVII вв.). München: Verlag Otto Sagner.

[Uspenski] [Boris A. Uspenskij, 1987: Istorija russkogo literaturnogo jazyka (XI–XVII vv.). München: Verlag Otto Sagner.]

Prenosi

Objavljeno

2022-04-08

Kako citirati

Babič, V. (2022) „Cerkvenoslovanska ostalina na Slovenskem – Povest o vojščaku v Supraseljskem zborniku in Izmaragdu“, Slavistična revija, 70(1), str. 51–66. doi: 10.57589/srl.v70i1.4003.

Številka

Rubrike

RAZPRAVE