Prosvjetiteljski elementi dviju anonimnih kajkavskih drama s početka 19. stoljeća: Čini barona Tamburlana (1801) i Mislibolesnik iliti Hipokondrijakuš (1803)

Avtorji

  • Goranka Šutalo Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

DOI:

https://doi.org/10.57589/srl.v70i2.4024

Ključne besede:

katoličko prosvjetiteljstvo, kameralizam, sjemenišno kazalište u Zagrebu, Maksimilijan Vrhovac, Nikola Škrlec Lomnički

Povzetek

U radu se nastoje preciznije opisati prosvjetiteljski elementi dviju anonimnih kajkavskih drama (Čini barona Tamburlana, Mislibolesnik iliti Hipokondrijakuš) koji se promatraju u kontekstu katoličko-prosvjetiteljskog rada zagrebačkog biskupa MaksimilijanaVrhovca i ekonomskih ideja Nikole Škrlca Lomničkog. Pritom se uzimaju u obzir specifičnosti žanrovskog određenja i poetike sjemenišnih kajkavskih drama kao i politički kontekst francusko-austrijskih ratova te prodiranja ideja Francuske revolucije (jakobinci) na prostor središnje (Banske) Hrvatske.

Literatura

Nikola Andrić, 1901: Izvori starih kajkavskih drama. Rad JAZU (Knjiga 146). 1‒77.

Nikola Batušić, 2001: Mislibolesnik iliti Hipokondrijakuš. Zagreb: Disput.

Nikola Batušić, 2002: Starija kajkavska drama. Zagreb: Disput.

Slavko Batušić, 1951: Komediografija Tita Brezovačkoga. Djela Tituša Brezovačkoga. Ur.

Josip Badalić. SPH knjiga 29. Zagreb: JAZU. 9‒44.

Teodora Shek Brnardić, 2009: Svijet Baltazara Adama Krčelića. Zagreb: Hrvatski institut za povijest Zagreb.

Teodora Shek Brnardić, 2013: Intelektualni razvoj. U potrazi za mirom i blagostanjem. Hrvatske zemlje u 18. stoljeću. Ur. Lovorka Čoralić. Zagreb: MH. 195‒218.

Marvin Carlson, 1997: Njemačka do Hegela. Kazališne teorije 2. Zagreb: Hrvatski centar ITI. 7‒52.

Ivan Cesarec, 2006: Maksimilijan Vrhovac i sjemenišno kazalište u Zagrebu. Biskup Maksimilijan Vrhovac i njegovo djelo. Ur. Alojz Jembrih. Donja Stubica, Zagreb. 91‒115.

Velimir Deželić, 1904: Maksimilijan Vrhovac (1752-1827). Zagreb: Tisak C. Albrechta (Jos. Wittasek).

Dunja Fališevac, 1989: Čini barona Tamburlana ‒ klasicistička i prosvjetiteljska građanska komedija. Stari pisci hrvatski i njihove poetike. Ur. Viktor Žmegač. Zagreb: SNL. 329‒43.

Franjo Fancev, 1932: O drami i teatru kaptolskoga Zagreba. Hrvatsko kolo (Knjiga 13). 134‒49.

Franjo Fancev, 1940: Dva igrokaza hrvatske kajkavske dramatike iz početka 19. vijeka. Građa za povijest književnosti hrvatske (Knjiga 15). 201‒310. Na mreži.

Marko Fotez (prir.), 1967: Čini barona Tamburlana. Igrokaz. Zagreb: Zora Matica hrvatska. 337‒81.

Ivana Horbec, 2018: Prema modernoj državi. Uprava i politika u Banskoj Hrvatskoj 18. stoljeća. Zagreb: Hrvatski institut za povijest.

Franjo Emanuel Hoško, 2007: Biskup Vrhovac između baroka i liberalizma. Zagreb: Kršćanska sadašnjost.

Kristina Jug, 2018: Anonimne kajkavske dramske adaptacije s kraja 18. i početka 19. stoljeća u hrvatskoj književnosti i kulturi. Doktorska disertacija. Zagreb. Na mreži.

Matija Petar Katančić, 1984: Knjižica o ilirskom pjesništvu izvedena po zakonima estetike. Ur. Josip Cvenić, prev. Stjepan Sršan. Zagreb, Samobor: Izdavački centar »Revija«, Radničko sveučilište »Božidar Maslarić« Osijek. 107‒202.

Harm Klueting, 2010: The Catholic Enlightenment in Austria or the Habsburg Lands. A Companion to the Catholic Enlightenment in Europe. Ur. Ulrich L. Lehner i dr. Leiden, Boston: Brill. 127‒60.

Josip Kolanović, 1981: Jedna sporna epizoda iz života Maksimilijana Vrhovca. Croatica Christiana Periodica 5/7. 1‒28. Na mreži.

Josip Kolanović, 2000: Dopisivanje Nikola Škrlec ‒ Maksimilijan Vrhovec. Nikola Škrlec Lomnički 1729‒1799. Sv. 2. Ur. Eugen Pusić i dr. Zagreb: HAZU, HDA, Pravni fakultet u Zagrebu. 171‒80.

Juraj Kolarić, 1995a: Prosvjetiteljstvo i jozefinizam u Zagrebačkoj biskupiji. Zagrebačka biskupija i Zagreb 1094‒1994. Zbornik u čast kardinala Franje Kuharića. Ur. Antun Škvorčević. Zagreb: Nadbiskupija zagrebačka. 309‒16.

Juraj Kolarić, 1995b: Maksimilijan Vrhovac. Zagrebački biskupi i nadbiskupi. Ur. Franko Mirošević. Zagreb: ŠK. 427‒43.

Nikica Kolumbić, 1978: Didaktičnost kao dramaturška komponenta hrvatskeprosvjetiteljske drame. Dani hvarskog kazališta 18 stoljeće. Eseji i građa o hrvatskoj drami i teatru. Ur. Marin Franičević i dr. Split: Čakavski sabor. 98‒120. Na mreži.

Mihovil Kombol, 1961: Sjeverna Hrvatska uoči preporoda. Povijest hrvatske književnosti do preporoda. Ur. Jakša Ravlić. Zagreb: MH. 397‒418.

Ulrich. L. Lehner, 2010: The many faces of the Catholic Enlightenment. A Companion to the Catholic Enlightenment in Europe. Ur. Ulrich L. Lehner i dr. Leiden, Boston: Brill. 1‒61.

Ulrich. L. Lehner, 2016: The Catholic Enlightenment. The Forgotten History of a Global Movement. New York: Oxford University Press.

Josip Matasović, 2008: Iz galantnog stoljeća (kulturnohistorijski fragmenti). Knjiga prva. Zagreb: Dora Krupićeva.

Adam grof Oršić Slavetićki, 1943: Uspomene Adama grofa Oršića Slavetićkoga od godine 1725. do godine 1814. Rod Oršića. Zagreb: Izdanje hrvatskog izdavalačkog bibliografskog zavoda. 55‒113.

Dragutin Pavličević, 1987: Maksimilijan Vrhovac. Život i djelo (1752‒1827). Dnevnik/Diarium. Svezak 1. (1801‒1809). Ur. Dragutin Pavličević, prir. i prev. Metod Hrg, Josip Kolanović. Zagreb: Kršćanska sadašnjost, Sveučilišna naklada Liber, ČGP Delo, OOUR Globus, Zavod za hrvatsku povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu. 52‒79.

Saša Potočnjak, 2011: Anonimna kajkavska adaptacija Poszlenovich y nyegovi szini. Kaj 44/1‒2. 21‒33. Na mreži.

Dragutin Prohaska, 1916: Komedija staroga Zagreba. Zagreb: Tisak kraljevske zemaljske tiskare. 3‒20.

Joanna Rapacka, 1996: Zamiranje plemićke ideologije u kontekstu oblikovanja nacionalne ideologije. Dani hvarskog kazališta. Hrvatska književnost 18. stoljeća: tematski i žanrovski aspekti (Knjiga 22). Ur. Nikola Batušić i dr. Split: Književni krug. 20‒8. Na mreži.

Ljerka Sekulić, 2003: Prvo razdoblje prosvjetiteljstva i građanska kultura osjećajnosti. Povijest njemačke književnosti. Ur. Viktor Žmegač. Zagreb: HSN. 73‒90.

David Sorkin, 1999: Reform Catholicism and Religious Enlightenment. Austrian History Yearbook 30/20. 187‒219.

Vladimir Stipetić, 2000: Agrarno-ekonomski pogledi Nikole Škrlca Lomničkog. Nikola Škrlec Lomnički 1729‒1799. Sv. 2. Ur. Eugen Pusić i dr. Zagreb: HAZU, HDA, Pravni fakultet u Zagrebu. 151‒68.

Ivan Škreblin, 1944: Pastorizacija u gradu Zagrebu kroz 18. i 19. stoljeće. Kulturno poviestni zbornik Zagrebačke nadbiskupije. Prvi dio. Zagreb: Izdanje hrvatskog izdavalačkog bibliografskog zavoda. 727‒808.

Olga Šojat, 1962: Kajkavska drama i razvitak hrvatskoga kazališta. RAD JAZU (Knjiga 5). 175‒84.

Olga Šojat, 1969: Starija hrvatska kajkavska drama. Kaj 2/11. 44‒52.

Olga Šojat, 1970: O dvjema kajkavskim revolucionarnim pjesmama s kraja osamnaestog stoljeća. Croatica 1/1. 211‒36. Na mreži.

Olga Šojat, 1975: Pregled starije hrvatskokajkavske književnosti. Kaj 8/9‒10. 5‒56.

Olga Šojat, 1991: Nikola Neralić ‒ novo ime hrvatskokajkavske dramske književnosti. Kaj 24/2‒3, 4. 23‒42. 19‒34.

Milivoj Šrepel, 1897: Baron Tamburlanovič. Građa za povijest književnosti hrvatske. Knjiga 1. 68‒84. Na mreži.

Maksimilijan Vrhovac, 1987: Dnevnik/Diarium. Svezak 1. (1801‒1809). Ur. Dragutin Pavličević, prir. i prev. Metoda Hrg, Josip Kolanović. Zagreb: Kršćanska sadašnjost, Sveučilišna naklada Liber, ČGP Delo, OOUR Globus, Zavod za hrvatsku povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu.

Objavljeno

2022-07-16

Kako citirati

Šutalo, G. (2022) „Prosvjetiteljski elementi dviju anonimnih kajkavskih drama s početka 19. stoljeća: Čini barona Tamburlana (1801) i Mislibolesnik iliti Hipokondrijakuš (1803)“, Slavistična revija, 70(2), str. 113–125. doi: 10.57589/srl.v70i2.4024.

Številka

Rubrike

RAZPRAVE