Paremiološko gradivo iz Zgornjega Posočja v dveh rokopisnih zbirkah. Elementi lokalnosti s poudarkom na kulturnospecifičnih folklornih obrazcih z lokalnimi antroponimi

Sodobne raziskave v paremiologiji

Avtorji

  • Barbara Ivančič Kutin ZRC SAZU, Inštitut za slovensko narodopisje

DOI:

https://doi.org/10.57589/srl.v70i3.4035

Ključne besede:

lingvokulturologija, kratki folklorni obrazci, kulturnospecifične paremije, kolektivni vzdevki, Janez Dolenc, bovško narečje

Povzetek

prispevku je najprej podana kratka predstavitev dveh rokopisnih zbirk folklornega gradiva iz Zgornjega Posočja, s poudarkom na paremioloških enotah, kot so pregovori, primerjalni folklorni obrazci in druge stalne stavčne besedne zveze. Lokalnost je najpogosteje izražena z (mikro)toponimi in antroponimi, ki so zaradi specifičnega kulturnega konteksta lahko razumljivi le govorcem lokalnega narečja oz. lokalnim prebivalcem. Še posebej antroponimi, kot so uradna imena prebivalcev ali njihovi kolektivni (skupinski) vzdevki ter posameznikov, so v tem gradivu povezani s folklornimi pripovedmi in drugimi oblikami kulturnega spomina, toda s časovnim oddaljevanjem peša njihova raba in so na poti v pozabo, čeprav so za neko obdobje (bili) del pojmovnega jezikovnega sistema.

Literatura

Saša Babič, 2015: Beseda ni konj. Estetska struktura slovenskih folklornih obrazcev. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU.

Etbin Bojc, 1974: Pregovori in reki na Slovenskem. Ljubljana: DZS.

Janez Dolenc, 1989: Inštitut Janeza Dolenca. Glasnik Slovenskega etnološkega društva 29/3–4. 226.

Alan Dundes, 1980: Texture, Text, and Context. Interpreting Folklore. Indiana: University Press. 20–32.

Fran Erjavec, 1880: Iz potne torbe. Letopis Matice slovenske za leto 1885. 218–28.

Fran Erjavec, 1880: Iz potne torbe. Letopis Matice slovenske za leto 1880. 156–223.

Fran Erjavec, 1882–83: Iz potne torbe. Letopis Matice slovenske za leto 1880. 195–351.

Barbara Ivančič, 1998: Bovški govor. Fonetični zapis besedil. A – diplomska naloga, mentorica Vera Smole. Ljubljana: Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani [tipkopis].

Barbara Ivančič Kutin, 2007: Slovar bovškega govora. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU.

Barbara Ivančič Kutin, 2018: Pomen dijaškega arhiva Janeza Dolenca za folkloristične in druge domoznanske raziskave. Goriški letnik 42. 303–10.

Vida Jesenšek, 2013: Frazeologija nemškega jezika: slovensko-nemški kontrastivni in medkulturni vidiki. Predstavitev projekta. Več glav več ve. Frazeologija in paremiologija v slovarju in vsakdanji rabi. Ur. Vida Jesenšek, Saša Babič. Maribor – Ljubljana: Oddelek za germanistiko, Filozofska fakulteta univerze v Mariboru in Inštitut za slovensko narodopisje ZRC SAZU. 10–25.

Mihaela Koletnik, Nikolovski, Gjoko, 2020: Primerjalni frazemi z zoonimnimi sestavinami v prekmurskem narečju in makedonščini. Slavia Centralis 13/2. 83–99. Na spletu.

Vlasta Terezija, Komac, 1995: Čez Boko gre čeča. Nova Gorica: Branko.

Domen Krvina (ur.), 2014–: Sprotni slovar slovenskega jezika. Na spletu.

Erika Kržišnik, 2005: Frazeologija v luči kulture. Večkulturnost v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi. 41. SSJLK. Ur. Marko Stabej. Ljubljana: Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik pri Oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete. 67–81.

Erika Kržišnik, 2008: Viri za kulturološko interpretacijo frazeoloških enot. Jezik in

slovstvo 53/1. 33–47.

Matej Meterc, 2017: Paremiološki optimum: Najbolj poznani in pogosti pregovori ter sorodne paremije v slovenščini. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU.

Mira Menac-Mihalić, 2003–04: Hrvatski dijalektni frazemi s antroponimom kao sastavnicom. Folia onomastica croatica 12–13. 361–85.

Maks Pleteršnik, 1894–95: čl. Ljubljana: Knezoškofijstvo.

Renato Podbersič, 2007: Čičke prekvantice z Goca: folklorni obrazci z Golca v Slovenski Čičariji. Koper: Libris.

Saša POKLAČ, 2004: Nekaj teoretičnih izhodišč o narečni frazeologiji. Jezikoslovni zapiski 10/1. 137–45.

Rikard Simeon, 1969: Enciklopedijski rječnik lingvističkih naziva na 8 jezika: hrvatsko-srpski, latinski, ruski, njemački, engleski, francuski, talijanski, španjolski. Zagreb: Matica hrvatska.

Marija Stanonik, 1999a: Pregovori pri Antonu Murku. Murkov zbornik. Referati s simpozija Anton Murko in njegov čas. Ur. Marko Jesenšek. Maribor: Slavistično društvo. 49–63.

Marija Stanonik, 1999b: Slovenska slovstvena folklora. Ljubljana: DZS (Klasje).

Marija Stanonik, 2001: Teoretični oris slovstvene folklore. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU.

Юлия Б. Воронцова, 2011: Словарь коллективных прозвищ. Who is who по-русски. Москва: АСТ-Пресс. [Julija B. Voroncova, 2011: Slovarʼ kollektivnyh prozvišč. Who is who po-russki. Moskva: AST-Press.]

Alenka Vrbinc, Marjeta Vrbinc, 2019: Prepletenost kulture in jezika na zgledih angleških in slovenskih izlastnoimenskih frazemov. Slavistična revija 67/1. 69–85.

Prenosi

Objavljeno

2022-11-20

Kako citirati

Ivančič Kutin, B. (2022) „Paremiološko gradivo iz Zgornjega Posočja v dveh rokopisnih zbirkah. Elementi lokalnosti s poudarkom na kulturnospecifičnih folklornih obrazcih z lokalnimi antroponimi: Sodobne raziskave v paremiologiji“, Slavistična revija, 70(3), str. 333–348. doi: 10.57589/srl.v70i3.4035.

Številka

Rubrike

RAZPRAVE