Prosti verz, ki ga ni, a lepo zveni

Avtorji

  • Boris A. Novak Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

DOI:

https://doi.org/10.57589/srl.v70i2.4036

Ključne besede:

paralelizem členov, metrika, verzni ritem, prosti verz, Whitman, Rimbaud, Udovič

Povzetek

Analiza je posvečena zgodovini in značilnostim prostega verza, najbolj značilnega izraznega sredstva moderne poezije. Avtor poudarja, da pri prostem verzu ne gre za odsotnost oblike, temveč za radikalno spremenjeno razmerje med obliko in pesniškim besedilom: v nasprotju s tradicionalnimi pesniškimi oblikami, zgrajenih na vnarej danih metričnih pravilih, prosti verz omogoča in zahteva enkratno obliko za sleherno pesem v prostem verzu. V tradicionalnih oblikah se mora sintaksa podrejati metričnim omejitvam – v prostem verzu pa sama sintaksa prevzame ritmično vlogo. V tem smislu je prosti verz paradoksalno podoben najstarejšemu znanemu načinu organizacije verza – t. i. paralelizmu členov (značilnem za svetopisemske psalme). Verz, ki bi bil povsem prost ritma, ne obstaja. Termin prosti (svobodni) verz je torej zavajajoč. Natančna oznaka bi se torej morala glasiti nemetrični verz. A prosti verz zveni lepše.

Literatura

Aristotel, 2005: Poetika / O pesniški umetnosti. Prev. Kajetan Gantar, terminološka slovarčka in slovarček imen, stvarno in imensko kazalo pripr. Matej Hriberšek. Ljubljana: Študentska založba (Claritas, 39).

Erwin Arndt, 1981: Deutsche Verslehre: ein Abriss. Berlin: Volkseigener Verlag.

Derek Attridge, 1995: Poetic Rhythm: An Introduction. Cambridge: Cambridge University Press.

Aleš Bjelčevič, 1998–1999: Svobodni verz II: Lastnosti sistema. Jezik in slovstvo 44/1–2. 29–44.

Geoffrey Chaucer, 2012: Canterburyjske povesti. Prev. Marjan Strojan. Ljubljana: Cankarjeva založba.

Bernard Delvaille, 1971: Introduction. La Poésie Symboliste: Anthologie, choix et présentation de Bernard Delvaille. Paris: Édition Seghers (Collection P. S.).

Costanzo di Girolamo, 1976: Teoria e prassi della versificazione. Bologna: Società editrice il Mulino (Serie di linguistica e di critica letteraria).

Harvey Gross, Robert McDowell, 1996: Sound and Form in Modern Poetry. Ann Arbor: University of Michigan Press.

Ted Hughes, 1988: Crow: From the Life and Songs of the Crow. London: Faber and Faber.

Ted Hughes, 1999: Vran. Prev. Veno Taufer. Ljubljana: Študentska založba (Beletrina).

Aleksander V. Isačenko, 1975: Slovenski verz. Ljubljana: Partizanska knjiga.

Leon Kojen, 1996: Studije o srpskom stihu. Sremski Karlovci, Novi Sad: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića (Biblioteka Theoria, 36).

Zoran Kravar, 1992: Prolegomena teoriji slobodnoga stiha. Umjetnost riječi 36/3. 203–18. Zagreb: Hrvatsko filološko društvo.

Henri Morier, 1975: Dictionnaire de Poétique et de Rhétorique. Deuxième édition augmentée et entièrement refondue. Paris: Presses universitaires de France.

Boris A. Novak, 1997: Po-etika forme. Ljubljana: Cankarjeva založba.

Boris A. Novak, 2001: Moderna francoska poezija. Ur. Boris A. Novak, prev. Aleš Berger, Boris A. Novak idr. Ljubljana: Cankarjeva založba.

Boris A. Novak, 2005: Zven in pomen: Študije o slovenskem pesniškem jeziku. Ljubljana: Znanstvenoraziskovalni inštitut Filozofske fakultete (Razprave Filozofske fakultete).

Boris A. Novak, 2007: Pogledi na francoski simbolizem. Ljubljana: Študentska založba (Scripta).

Boris A. Novak, 2008: Ocvirkova teorija verza ali Kje so časi, ko se je literarna zgodovina prevažala s črnim mercedesom? Primerjalna književnost v 20. stoletju in Anton Ocvirk. Ur. Darko Dolinar, Marko Juvan. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU (Studia litteraria). 173–81.

Boris A. Novak, 2011: Salto immortale: študije o prevajanju poezije. Prva in druga knjiga. Ljubljana: Društvo slovenskih književnih prevajalcev in Znanstvenoraziskovalni inštitut Slovenske akademije znanosti in umetnosti (Studia translatoria, 3).

Boris A. Novak, 2016, 2017: Oblike duha: zakladnica pesniških oblik. Ljubljana: Mladinska knjiga.

Anton Ocvirk, 1980: Evropski verzni sistemi in slovenski verz: Prvi in drugi del. Ljubljana: SAZU, DZS (Literarni leksikon, 9–10).

Martin Opitz, 1995: Buch von der Deutschen Poeterey (1624). Herausgegeben von Cornelius

Sommer. Stuttgart: Philipp Reclam Jun (Universal-Bibliothek, 8397).

Pavao Pavličić, 1992: Slobodni stih u vezanoj formi. Umjetnost riječi 26/2. 105–29.

Alex Preminger, Terry V. F. Brogan (ur.), 1993: The New Princeton Encyclopedia of Poetry and Poetics. Princeton, New Jersey: Princeton University Press.

Jurij Tinjanov, 1970: Problemi jezika stiha. Poetika ruskog formalizma. Ur. Aleksandar Petrov, prev. Andrej Tarasjev. Beograd: Prosveta (Književni pogledi). 194–220.

Boris Tomaševski, 1984: Ritem proze. Ruski formalisti: izbor teoretičnih besedil. Ur. Drago Bajt, Aleksander Skaza, prev. Drago Bajt. Ljubljana: Mladinska knjiga. 214–34.

Jože Udovič, 1999: Zbrano delo. Prva knjiga: Ogledalo sanj / Darovi. Ur. France Pibernik. Ljubljana: DZS (Zbrana dela slovenskih pesnikov in pisateljev).

Jože Udovič, 1982: Oko in senca. Ljubljana: Cankarjeva založba.

Walt Whitman, 1962: Travne bilke. Ur. in prev. Peter Levec. Ljubljana: Mladinska knjiga (Kondor).

Walt Whitman, 1965: Leaves of Grass: Comprehensive Reader’s Edition. Ur. Harold W. Blodgett, Sculley Bradley. New York: W. W. Norton & Company, New York University Press.

Dane Zajc, 1990: Dane Zajc v petih knjigah. Prva knjiga: Pesmi. Ur. Dane Zajc, Boris A. Novak. Ljubljana: Založba Emonica.

Oton Župančič, 1978: Zbrano delo 7: Leposlovna proza / Članki o upodabljajoči umetnosti / Slovstvene ocene, članki in govori / Neobjavljeni spisi. Ur. Joža Mahnič. Ljubljana: DZS (Zbrana dela slovenskih pesnikov in pisateljev).

Prenosi

Objavljeno

2022-07-16

Kako citirati

Novak, B. A. (2022) „Prosti verz, ki ga ni, a lepo zveni“, Slavistična revija, 70(2), str. 97–112. doi: 10.57589/srl.v70i2.4036.

Številka

Rubrike

RAZPRAVE