Paremiološke enote – variante, variacije in novi frazemi

Sodobne raziskave v paremiologiji

Avtorji

  • Erika Kržišnik Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

DOI:

https://doi.org/10.57589/srl.v70i3.4038

Ključne besede:

frazeologija, paremiologija, oblike rabe/frazemske oblike

Povzetek

Prispevek povzame razumevanje paremioloških enot v frazeologiji in predstavi vpliv teorije češkega jezikoslovca F. Čermáka v slovenskem prostoru. Prizadeva si odgovoriti na vprašanje, zakaj paremije sodijo v frazeologijo, in argumentira razliko med frazemskimi variantami in t. i. oblikami rabe oz. frazemskimi oblikami. Obstoj besednozveznih frazemov, ki nastajajo iz paremioloških enot, opazuje s sinhronega vidika, soobstajanje enih in drugih predstavlja skrajni točki, ki ju povezujejo vmesne strukturne variacije.

Literatura

Saša Babič, 2013: Classification of Slovenian weather proverbs. Parémiologie: proverbes et formes voisines. Ur. Jean-Michel Benayoun. Sainte Gemme: Presses Universitaires de Sainte Gemme (Collection Métaphrastique, 1). 133–51.

Saša Babič, 2016: Prostor in čas v slovenskih kmetijskih napotilih. Prostor in čas v frazeologiji. Ur. Erika Kržišnik, Nataša Jakop, Mateja Jemec. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete. 345–55.

Etbin Bojc, 1974: Pregovori in reki na Slovenskem. Ljubljana: Državna založba Slovenije.

Fran, slovarji Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU. Različica 9.0. 2014–. Na spletu.

František Čermák, 1998: Usage of Proverbs. What the Czech Nationa Corpus Shows. Europhras’97. Phraseology and Paremiology. Ur. Peter Ďurčo. Bratislava: Akadémia PZ. 37–49.

František Čermák, 2004: Besedilna uvajalna sredstva rečenic in drugih stalnih besednih zvez. Slavistična revija 52/1. 71–88.

František Čermák, 2007: Frazeologie a idiomatika česká a obecná / Czech and general Phraseology. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum.

Jozef Filipec, 1979: K vystavbě lexikologie jako lingvistického úseku. Съпоставително изучаване на частните лексикални системи на славянските езици в синхрония и диахрония. Рeд. Кристалина Чолакова. София: Издателство на Българската академия на науките. 7–22. [Săpostavitelno izučavane na častnite leksikalni sistemi na slavjanskite ezici v sinhronija i diahronija. Ur. Kristalina Čolakova. Sofija: Izdatelstvo Bălgarskata akademija na naukite. 7–22.]

Jozef Filipec, František Čermák, 1985: Česká lexikologie. Praha: ACADEMIA, nakladatelství Československé akademie věd (Studie a práce lingvistické, 20).

Polona Gantar, 2004: Frazem in njegovo besedilno okolje. Doktorska disertacija. Ljubljana.

Polona Gantar, 2007: Stalne besedne zveze v slovenščini. Korpusni pristop. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU (Lingua Slovenica, 3).

Nataša Jakop, 2006: Pragmatična frazeologija. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU (Linguistica et philologica, 14).

Erika Kržišnik, 1990a: Teoretično zanimiva knjiga iz frazeologije. Slavistična revija 38/1. 59–64.

Erika Kržišnik, 1990b: Tipologija frazeoloških prenovitev v Cankarjevih proznih besedilih. Slavistična revija 38/4. 399–420.

Erika Kržišnik, 1994: Frazeologija v kratki pripovedni prozi druge polovice 19. stoletja. 30. Seminar slovenskega jezika, literature in kulture. Zbornik predavanj. Ur. Martina Orožen. Ljubljana: Seminar slovenskega jezika, literature in kulture pri Oddelku za slovanske jezike in književnosti Filozofske fakultete. 53–67.

Erika Kržišnik Kolšek, 1988: Frazeologija v moderni. Magistrska naloga. Ljubljana.

mF = Slovenski združeni korpus metaFida, v. 0.1. Na spletu.

Matej Meterc, 2017: Paremiološki optimum: najbolj poznani in pogosti pregovori ter sorodne paremije v slovenščini. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU (Zbirka Lingua Slovenica, 10).

Dragana Mršević–Radović, 1987: Frazeološke glagolsko-imeničke sintagme u savremenom srpskohrvatsko jeziku. Beograd: Filološki fakultet Beogradskog univerziteta (Monografije, 60).

Jürgen Petermann, 1988: Frazeologija v Slovarju slovenskega knjižnega jezika (I–IV). Sodobni slovenski jezik, književnost in kultura. Ur. Boris Paternu, Franc Jakopin, Peter Weiss. Ljubljana: Filozofska fakulteta (Obdobja, 8). 301–10.

Pregovori = Matej Meterc, 2020–: Slovar pregovorov in sorodnih paremioloških izrazov. Na spletu.

SSF = Janez Keber, 2015: Slovar slovenskih frazemov. Na spletu.

SSKJ2 = Slovar slovenskega knjižnega jezika. Druga, dopolnjena in deloma prenovljena izdaja. 2014. Na spletu.

Jože Toporišič, 1973/74: K izrazju in tipologiji slovenske frazeologije. Jezik in slovstvo 19/8. 273–79.

Béla Tatár, 1998: Main Types of Phraseological Units in Russsian, Derived from Proverbs and Sayings. Europhras '97. Phraseology and Paremiology. Ur. Peter Ďurčo. Bratislava: Akadémia PZ. 342–45.

Natalija Ulčnik, 2011: Pregovori v procesu spreminjanja. Slavistika v regijah – Maribor. Ur. Boža Krakar Vogel. Ljubljana: Zveza društev Slavistično društvo Slovenije (Zbornik Slavističnega društva Slovenije, 22). 63–68.

Ada Vidovič Muha, 2000: Slovensko leksikalno pomenoslovje. Govorica slovarja. Ljubljana: Znanstveni inštitut Filozofske fakultete (Razprave Filozofske fakultete).

Ada Vidovič Muha, 2013: Slovensko leksikalno pomenoslovje. Druga, dopolnjena izdaja. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani.

Prenosi

Objavljeno

2022-11-20

Kako citirati

Kržišnik, E. (2022) „Paremiološke enote – variante, variacije in novi frazemi: Sodobne raziskave v paremiologiji“, Slavistična revija, 70(3), str. 301–314. doi: 10.57589/srl.v70i3.4038.

Številka

Rubrike

RAZPRAVE