Vpliv družbenih omrežij na rabo paremioloških enot: na primeru enot s sestavino kruh

Sodobne raziskave v paremiologiji

Avtorji

DOI:

https://doi.org/10.57589/srl.v70i3.4042

Ključne besede:

frazeološka sestavina kruh, paremiološki žanr, korpus Janes, korpus Pregovori, paremiološka variantnost

Povzetek

Paremiološke enote (paremije) se v sodobni slovenščini uporabljajo v različnih tipih besedil družbenih omrežij. V prispevku analiziramo, kateri dejavniki vplivajo na njihovo rabo na družbenih omrežjih. V empirični analizi se omejimo na paremiološke enote s sestavino kruh. Parametri, ki jih v analizi upoštevamo, so: vrsta in specifika družbenega omrežja, splošna poznanost oz. pogostnost rabe paremiološke enote v sodobni slovenščini ter lastnosti, povezane s kontekstualno umeščenostjo paremiološkega žanra v besedila družbenih omrežij.

Literatura

Amaia Arranz-Otaegui, Lara Gonzalez Carretero, Monica. N. Ramsey, Tobias Richter, 2018. Archaeobotanical evidence reveals the origins of bread 14,400 years ago in northeastern Jordan. Proceedings of the National Academy of Sciences 115/31. 7925–30. Tudi na spletu.

Saša Babič, 2010: Sodobne modifikacije pregovorov, frazemov in drugih folklornih obrazcev. Slavica Slovaca 45/1. 154–61.

Saša Babič, 2011: Paremiologija – na križišču jezikoslovja in slovstvene folkloristike.

Ur. Simona Kranjc: Meddisciplinarnost v slovenistiki. Simpozij 30. Ljubljana. 27–31.

Saša Babič idr., 2022: Collection of Slovenian paremiological units Pregovori 1.0, Slovenian language resource repository CLARIN.SI, ISSN 2820-4042. Na spletu.

František Čermák, 2004: Besedilna uvajalna sredstva rečenic in drugih stalnih besednih zvez. Slavistična revija 52/1. 71–88. Tudi na spletu.

Željka Fink Arsovski, 2006: Hrvatsko-slavensko rječnik poredbenih frazema. Zagreb: Knjigra.

Darja Fišer, Tomaž Erjavec, Nikola Ljubešić, 2016: JANES v0.4: Korpus slovenskih uporabniških vsebin. Slovenščina 2.0 4/2. 67–99. Tudi na spletu.

Polona Gantar, 2007: Stalne besedne zveze v slovenščini: korpusni pristop. Ljubljana: Založba ZRC.

Gigafida = Gigafida 2.0: Korpus pisne standardne slovenščine. Na spletu.

Kelli R. Gill, 2021: White Bread as a Working-Class Symbol. Jennifer Beech, Matthew Wayne Guy (ur): Working-Class Rhetorics. Leiden: Brill. 148–58.

Janes = Korpus besedil s slovenskih družbenih omrežij Janes v1.0. Na spletu.

Martin Justin, Nejc Hirci, Polona Gantar, 2015: Rana ura, slovenskih fantov grob: analiza frazeoloških prenovitev v spletni slovenščini. Ur. Darja Fišer: Zbornik konference Slovenščina na spletu in v novih medijih. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. 33–37. Tudi na spletu.

Urša Kac, 2018: Leksem kruh in njegove tvorjenke v specializiranih in splošnih slovarskih ter korpusnih virih. Jezikoslovni zapiski 24/1. 103–15. Tudi na spletu.

Erika Kržišnik, 1987: Prenovitev kot inovacijski postopek. Slava 1/1. 49–56.

Erika Kržišnik, 2018: Vinjete in Podobe iz sanj – mejnika v stilistični izrabi frazeologije. 1918 v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi. 11–19. Tudi na spletu.

Matej Meterc, 2016a: The Slovene paremiological optimum: new empirical research tools and the augmentation of the field of minimum-oriented research. Proverbium: yearbook of International Proverb Scholarship 33. 319–38. Tudi na spletu.

Matej Meterc, 2016b: Empirični pristopi k razločevanju med neparemiološkimi in paremiološkimi stavčnimi frazemi. Jezikoslovni zapiski: zbornik Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša 22/1. 39–49. Tudi na spletu.

Matej Meterc, 2016c: Izrazi za stavčne frazeme v slovenskem govornem in raziskovalnem prostoru skozi čas. Ur. Erika Kržišnik idr.: Prostor in čas v frazeologiji. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete. 181–90, 503–04.

Matej Meterc, 2016d: Toporišičev termin rečenica in širina polja stavčne frazeologije v sodobnih raziskavah. Ur. Erika Kržišnik idr.: Toporišičeva obdobja. Simpozij 35. Ljubljana. 125–31.

Matej Meterc, 2017: Paremiološki optimum: najbolj poznani in pogosti pregovori ter sorodne paremije v slovenščini. Ljubljana: Založba ZRC.

Matej Meterc, 2019: Analiza rabe paremioloških uvajalnih sredstev v parlamentarnih razpravah iz korpusa SiParl. Ur. Hotimir Tivadar: Slovenski javni govor in jezikovno-kulturna (samo) zavest. Obdobja 38. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete. 135–41. Tudi na spletu.

Matej Meterc, 2020–: Slovar pregovorov in sorodnih paremioloških izrazov. Na spletu.

Matej Meterc, 2021: Paremiologija v bazi znanja: o pregovorih in sorodnih izrazih. Ur. Natalija Ulčnik: Slovenščina na dlani 3. Univerza v Mariboru: Univerzitetna založba. 57–62. Tudi na spletu.

Predrag Mutavdžić, Merima Krijezi, 2022: The Lexeme bukë (’Bread’) Observed through the Prism of Albanian Phraseology and Culture (with Reference to Serbian). Гласник Етнографског института САНУ [Glasnik Etnografskog instituta SANU] 70/1. 249–64. Na spletu.

Josip Pavlica, 1960: Frazeološki slovar v petih jezikih: rječnik slovenačkih, hrvatskosrpskih, latinskih, njemačkih, francuskih i engleskih fraza. Ljubljana: Državna založba Slovenije.

Pregovori = Pregovori (zbirka slovenskih pregovorov). Na spletu.

Petronela Savin, 2012: Bread. From Culture to Phraseological Imaginary. Philologica Jassyensia 8.2/16. 185–91.

Jerica Snoj, 2011: Metaforična pomenotvornost z vidika sintagmatike. Jezikoslovni zapiski 17/2, 93–105. Tudi na spletu.

SPP = Meterc 2020–. Na spletu.

SSF = Keber, Janez 2011, 2015: Slovar slovenski frazemov. Na spletu.

SSKJ = Slovar slovenskega knjižnega jezika, druga, dopolnjena in deloma prenovljena izdaja. Na spletu.

Natalija Ulčnik, 2015: Razvoj slovenske paremiologije in paremiološke terminologije. Slavia Centralis 1. 105–18. Tudi na spletu.

Natalija Ulčnik, Matej Meterc, 2019: Izbor pregovorov za bazo FRIDA. Slovenščina na dlani 2. Maribor. 47–55. Tudi na spletu.

Natalija Ulčnik, 2020. Uvajalna sredstva pregovorov z južnoslovansko nacionalno oznako v korpusu starejše in sodobne slovenščine. Slavia Centralis 13/1. 22–39.

Ada Vidovič Muha, 2000: Slovensko leksikalno pomenoslovje: Govorica slovarja. Ljubljana: Znanstveni inštitut Filozofske fakultete.

E. A.Yurina, Giorgia Pomarolli, 2017: The Biblical symbolism of bread in figurative means of Russian and Italian languages. Yazyk i kultura-language and culture 39. 84–106.

Prenosi

Objavljeno

2022-11-20

Kako citirati

Jakop, N. (2022) „Vpliv družbenih omrežij na rabo paremioloških enot: na primeru enot s sestavino kruh: Sodobne raziskave v paremiologiji“, Slavistična revija, 70(3), str. 349–360. doi: 10.57589/srl.v70i3.4042.

Številka

Rubrike

RAZPRAVE