Prispevki k slovnici slovenskih medmetov

Avtorji

DOI:

https://doi.org/10.57589/srl.v70i3.4047

Ključne besede:

medmet, besedna vrsta, kategorialne lastnosti, konverzija

Povzetek

Članek skuša odgovoriti na tri sklope vprašanj. (1) Kaj je medmet, kakšne podvrste medmetov poznamo in kako jih uslovariti v eSSKJ? (2) Kakšni so medmeti in v katerih segmentnih in nadsegmentnih lastnostih se razlikujejo od preostalega besedja? Kakšna sta njihova pregibnost in besedotvorje? (3) Kaj so medmeti po izvoru?

Literatura

Oszkár Asbóth, 1910: A vashidegkúti szlovén nyelvjárás hangtana (Lautlehre der vashidegkúter slovenischen Mundart von August Pável). Rocznik slawistyczny, Revue slavistique. Kraków. 177–203.

France Bezlaj, 1977: Etimološki slovar slovenskega jezika A–J. Ljubljana: Mladinska knjiga.

France Bezlaj, 2005: Etimološki slovar slovenskega jezika Š–Ž. Ljubljana: Mladinska knjiga.

Đuro Blažeka, Istvan Nyomárkay, Erika Rácz, 2009: Mura menti horvát tájszotár = Rječnik pomurskih Hrvata. Budapest: Tinta Könyvkiadó.

Jože Ftičar, 1995: Jezik v Kleklovih delih. Kleklov simpozij v Rimu. Ur. Edo Škulj. Celje: Mohorjeva družba. 147–60.

Gradišćanskohrvatski rječnik. Na spletu.

Marc L. Greenberg, 1993: Glasoslovni opis treh prekmurskih govorov in komentar k zgodovinskemu glasoslovju in oblikoglasju prekmurskega narečja. Slavistična revija 41/4. 465–87.

Marc L. Greenberg, 2002: Zgodovinsko glasoslovje slovenskega jezika. Maribor: Aristej.

Mojca Horvat, 2008: Narečna podoba Prekmurja. Življenje in delo Jožefa Borovnjaka. Ur. Marko Jesenšek. Maribor: Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru, Oddelek za slovanske jezike in književnosti. (Zora, 55). 235–56.

Mojca Horvat, 2010: Izoglose v prekmurskem narečju – regionalna geolingvistika. Slavia Centralis III/1. 87–108.

Nina Horvat, 2020: Predstavitev prekmurskih rokopisnih pridig iz 1. polovice 20. stoletja. Slavia Centralis XIII/2. 50–63. Nina Horvat, 2021: Pomen Jožefa Horvata za Prekmurje. Stopinje 2022. Ur. Lojze Kozar ml. 99–102.

Ivan Jerič, 2001: Zgodovina madžarizacije v Prekmurju. Murska Sobota: Stopinje.

Marko Jesenšek, 2013: Poglavja iz zgodovine prekmurskega knjižnega jezika. Maribor: Mednarodna založba Oddelka za slovanske jezike in književnosti, Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru. (Zora, 90).

Marko Jesenšek, 2018: Prekmurski jezik med knjižno normo in narečjem. Maribor: Univerzitetna založba Univerze (Zora, 129).

Marko Jesenšek, 2020: Prekmurski knjižni jezik in narečje. »Mi vsi živeti ščemo«: Prekmurje 1919: okoliščine, dogajanje, posledice: zbornik prispevkov mednarodnega in interdisciplinarnega posveta na Slovenski akademiji znanosti in umetnosti. Ur. Peter Štih, Kornelija Ajlec, Attila Kovács. Ljubljana: SAZU. 524–64.

Damir Josipovič, 2012: Prekmurje in prekmurščina. Anali PAZU 2/2. 92–102.

Mihaela Koletnik, 2008: Narečna podoba Prekmurja. Panonsko lončarsko in kmetijsko izrazje ter druge dialektološke razprave (Zora, 60). 9–16.

Ranko Matasović, Dubravka Ivšić Majić, Tijmen Pronk, 2021: Etimološki rječnik hrvatskoga jezika. 2. svezak: O–Ž. Zagreb: Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje.

Francek Mukič, 2005: Porabsko-knjižnoslovensko-madžarski slovar. Sombotel: Zveza Slovencev na Madžarskem.

Vilko Novak, 1989: Prekmurske rokopisne pesmarice od 16. do sredine 18. stoletja. V: Obdobje baroka v slovenskem jeziku, književnosti in kulturi (Obdobja, 9). 109–19.

Martina Orožen, 1996: Poglavja iz zgodovine slovenskega knjižnega jezika: od Brižinskih spomenikov do Kopitarja. Ljubljana: Filozofska fakulteta.

Avgust Pavel (Pável Ágost), 1909: A vashidegkuti szlovén nyelvjárás hangtana. Na spletu.

Avgust Pavel (Pável Ágost), 1916: A legújabb vend irodalom nyelve. Nyelvtudomány, 1, 102. Na spletu.

Avgust Pavel, 2013: Prekmurska slovenska slovnica = Vend nyelvtan. Prev. Marija Bajzek Lukač, ur. Marko Jesenšek. Maribor: Mednarodna založba Oddelka za slovanske jezike in književnosti, Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru (Zora, 100).

Fran Ramovš, 1924: Konzonantizem (Historična gramatika slovenskega jezika II). Ljubljana: Učiteljska tiskarna.

Fran Ramovš, 1935: Historična gramatika slovenskega jezika. VII. Dialekti. Ljubljana: Učiteljska tiskarna.

SES = Slovenski etimološki slovar. Na spletu.

SLA = Slovenski lingvistični atlas 1. Na spletu.

Jože Smej, 1975: Pastoralna dejavnost Ivanocyjevega kroga. Inavguralna disertacija (delni natis). Maribor: Škofijski ordinariat v Mariboru.

Vera Smole, 2019: Osnovni pojmi kot jih definira sodobno slovensko narečjeslovje. Študijsko gradivo za predmet Socialne zvrsti slovenskega jezika. Ljubljana: Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani.

SSKP = Slovar stare knjižne prekmurščine. Na spletu.

Hildegard Striedt er-Temps, 1963: Deutsche Lehnwörter im Slovenischen. Wiesbaden: Otto Harrssowitz.

Zinka Zorko, 1998: Morfološke značilnosti vzhodnokoroških, štajerskih in panonskih narečij v primerjavi s slovenskim knjižnim jezikom. Haloško narečje in druge dialektološke študije. Maribor: Slavistično društvo. (Zora, 6). 209–24.

Zinka Zorko, 2003: Besedje v porabskem andovskem govoru. V: Družbenogeografska in narodnostna problematika slovenske manjšine v Porabju na Madžarskem. Ur. Lučka Lorber. Maribor: Znanstveni inštitut za regionalni razvoj pri Univerzi v Mariboru. 35–43.

Zinka Zorko, 2009: Oblikoslovje in leksika v cankovskem govoru. Narečjeslovne razprave o koroških, štajerskih in panonskih govorih. Maribor: Filozofska fakulteta (Mednarodna knjižna zbirka Zora, 64).

Prenosi

Objavljeno

2022-11-20

Kako citirati

Snoj, M. (2022) „Prispevki k slovnici slovenskih medmetov“, Slavistična revija, 70(3), str. 237–253. doi: 10.57589/srl.v70i3.4047.

Številka

Rubrike

RAZPRAVE