Merila za razlikovanje med dvojnicami in sinonimi v eSSKJ

Avtorji

DOI:

https://doi.org/10.57589/srl.v70i4.4073

Ključne besede:

splošni razlagalni slovar, dvojničnost, sinonimija, frekvenčni prag

Povzetek

V prispevku so predstavljena merila za razlikovanje med dvojnicami in sinonimi v novem splošnem razlagalnem slovarju eSSKJ, ki nastaja v Leksikološki sekciji Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU. Merilom so na koncu dodani tudi pogoji za uvrstitev dvojnic in sinonimov v eSSKJ.

Literatura

eSSKJ: Slovar slovenskega knjižnega jezika 2016–. Na spletu.

Josef Filipec, František Čermák, 1985: Česká lexikologie. Praga: Academia.

Gigafida: Gigafida 1.0. Na spletu.

Pavla Kochová, Jiří Rejzek, 2016: Kapitoly z koncepce akademického slovníku současné češtiny. Ur. Pavla Kochová, Zdeňka Opavská. Praga: Ústav pro jazyk český AV ČR

Koncept 2016: Koncept novega razlagalnega slovarja slovenskega knjižnega jezika. Na spletu.

Domen Krvina, Tanja Mirtič, Urška Vranjek Ošlak, 2020: Kdor objavlja na portal YouTube je: “youtuber” ali “jutjuber”? Jezikovna svetovalnica Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU. Na spletu.

Tanja Mirtič, 2022: Naglasne značilnosti samostalnikov s končajem -ar v sodobni knjižni slovenščini. Slavistična prepletanja 1. Ur. Gjoko Nikolovski, Natalija Ulčnik. Univerza v Mariboru, Univerzitetna založba.

Napotki 1981: Napotki za redakcijo samostalnika, pridevnika in glagola v SSKJ. Ljubljana: Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša.

Pravorečni posvet 2021: 1. Slovenski pravorečni posvet. Zbornik. Ljubljana: SAZU.

SES: Marko Snoj: Slovenski etimološki slovar. Na spletu.

Sprotni: Domen Krvina: Sprotni slovar slovenskega jezika. Na spletu.

SP 2001: Slovenski pravopis 2001. Na spletu.

SSKJ16: Slovar slovenskega jezika 16. stoletja, 2021. A–D. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU.

SSKJ: Slovar slovenskega knjižnega jezika. Na spletu.

SSKJ2: Slovar slovenskega knjižnega jezika. Na spletu.

SSSJ: Sinonimni slovar slovenskega jezika, 2016. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU.

Ada Vidovič Muha 2013: Slovensko leksikalno pomenoslovje. Ljubljana: Filozofska fakulteta.

Prenosi

Objavljeno

2022-12-31

Kako citirati

Mirtič, T. in Snoj, M. (2022) „Merila za razlikovanje med dvojnicami in sinonimi v eSSKJ“, Slavistična revija, 70(4), str. 459–473. doi: 10.57589/srl.v70i4.4073.

Številka

Rubrike

RAZPRAVE