Besedotvorje v Slovarju slovenskega knjižnega jezika

Avtorji

DOI:

https://doi.org/10.57589/srl.v70i4.4078

Ključne besede:

sestavljanje, zlaganje, zapis skupaj in narazen, razlage, pravopis

Povzetek

Rezultat besedotvorja so tvorjene besede, zato je besedotvorje tudi del slovarskega opisa. Pri oblikovanju koncepta Slovarja slovenskega knjižnega jezika so bili izdelani kriteriji za izbor tvorjenih besed, s čimer je bilo doseženo, da so slovarske predstavitve prostorsko obvladljive. Besedotvorni opisi slovarju omogočajo predstavitev produktivnih besedotvornih vzorcev in pomenov tudi pri zahtevnejših primerih tvorjenk.

Literatura

Anton Bajec, 1950, 1952, 1952, 1959: Besedotvorje slovenskega jezika: I. Izpeljava samostalnikov, II. Izpeljava slovenskih pridevnikov, III. Zloženke, IV. Predlogi in predpone. Ljubljana: SAZU, Razred za filološke in literarne vede, DZS.

Anton Bajec idr., 2014: Slovar slovenskega knjižnega jezika. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU.

Hilke Elsen, 2013: Problemzonen der Wortbildung und der Eintrag im Wörterbuch. Wortbildung im elektronischen Wörterbuch. Ur. Annette Klosa. Tübingen: Narr. 87−103.

Alan Kirkness, 2001: Europäismen/Internationalismen im heutigen deutschen Wortschatz. Eine lexikographische Pilotstudie. Neues und Fremdes im deutschen Wortschatz: aktueller lexikalischer Wandel. Ur. Gerhard Stickel. Berlin, New York: de Gruyter, Institut für Deutsche Sprache (Jahrbuch 2000). 105–30.

Slovenski pravopis. 1962. Ljubljana: DZS.

Slovenski pravopis. 2001. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU.

Irena Stramljič Breznik, 2010: Tvorjenke slovenskega jezika med slovarjem in besedilom. Maribor: Filozofska fakulteta, Mednarodna založba Oddelka za slovanske jezike in književnosti (Zora, 71).

Matej Šekli, 2013: Zgodovina obravnave zloženk v slovenščini. Novi pogledi na filološko delo o. Marka Pohlina in njegov čas: ob 80-letnici prof. dr. Martine Orožen in 85-letnici akad. prof. dr. Jožeta Toporišiča. 236–63.

Saška Štumberger, 2015: Priredne zloženke v slovaropisju. Slovnica in slovar – aktualni jezikovni opis. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete. 759–66. Tudi na spletu.

Jože Toporišič, 1992: Enciklopedija slovenskega jezika. Ljubljana: Cankarjeva založba.

Jože Toporišič, 42004: Slovenska slovnica. Maribor: Založba Obzorja.

Jože Toporišič, 2006: Pravopisje Slovarja slovenskega knjižnega jezika I. Besedjeslovne razprave. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU (Linguistica et philologica, 13). 560–78. [Prvotni naslov: Pravopis, pravorečje in oblikoslovje v Slovarju slovenskega

knjižnega jezika I. Slavistična revija 19, 1971. 55–75.]

Ada Vidovič Muha, 1997: Prvine družbene prepoznavnosti ženske prek poimenovalne tipologije njenih dejavnosti, lastnosti. 33. seminar slovenskega jezika, literature in kulture. Ur. Aleksandra Derganc. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti.

Ada Vidovič Muha, 2000: Slovensko leksikalno pomenoslovje: govorica slovarja. Ljubljana: Znanstveni inštitut Filozofske fakultete. (Razprave Filozofske fakultete).

Ada Vidovič Muha, 22011: Slovensko skladenjsko besedotvorje. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete (Razprave FF).

Ada Vidovič Muha, 2019: Spol − jezikovni sistem in ideologija. Slavistična revija 67/2. 127−37.

Andreja Žele, 1997: Slovenski razvoj besedotvornih pomenov pri izglagolskih samostalnikih, posebno pri glagolniku. Slovenski jezik − Slovene Linguistic Studies 1. 69−90.

Prenosi

Objavljeno

2022-12-31

Kako citirati

Štumberger, S. (2022) „Besedotvorje v Slovarju slovenskega knjižnega jezika“, Slavistična revija, 70(4), str. 503–512. doi: 10.57589/srl.v70i4.4078.

Številka

Rubrike

RAZPRAVE