Izgovarjava v Slovarju slovenskega knjižnega jezika

Avtorji

DOI:

https://doi.org/10.57589/srl.v70i4.4079

Ključne besede:

slovenščina, fonetika, fonologija, fonetična transkripcija

Povzetek

SSKJ je temeljno slovarsko delo, ki vsebuje tudi podatke o izgovarjavi. Na zapisovanje izgovarjave v SSKJ je preko Slovensko-nemškega slovarja Maksa Pleteršnika vplival Stanislav Škrabec. Prispevek predstavi obravnavo izgovora v SSKJ, zlasti prispevek Jakoba Riglerja, ki je z metodo anketiranja normiral tonemski način naglaševanja. Izpostavljene so glavne kritike pravorečnega dela SSKJ, ki so jih napisali Golias, Toporišič in Pirnat. Na kratko sta obravnavana razširitev označevanje izgovora v SSKJ2 in aktualno stanje označevanja izgovora v rastočem eSSKJ, ki ne prinaša bistvenega teoretičnega in metodološkega napredka od prve izdaje SSKJ.

Literatura

Anton Bajec, Mile Klopčič, France Tomšič (ur.), 1964: Slovar slovenskega knjižnega jezika: poskusni snopič. Ljubljana: SAZU.

Atlas zur Aussprache des deutschen Gebrauchsstandards. Na spletu.

Datenbank für Gesprochenes Deutsch. Na spletu.

Helena Dobrovoljc, 2018: O rafinirani izreki kot sredstvu družbenega razslojevanja v Bleiweisovih Novicah in Slovenskem narodu. Teorija in praksa 55/4. 906–27. Tudi na spletu.

eSSKJ. Slovar slovenskega knjižnega jezika 2016–. Na spletu.

Helmut Glück, Michael Rödel (ur.), 2016: Metzler Lexikon Sprache. Stuttgart: Metzler.

Janko Golias, 1970: Naše slovarske tegobe. Mostovi 7. 1–8.

Peter Jurgec, 2004. Fonologija v slovarju novejšega besedja. Jezikoslovni zapiski 10/2. 89–101. Tudi na spletu.

Peter Jurgec, 2010: H K Posvetu o novem slovarju slovenskega jezika. Slavistična revija 57/3. 293–94. Tudi na spletu.

Peter Jurgec, 2015: Izgovor v Slovarju sodobnega slovenskega jezika. Slovar sodobne slovenščine: Problemi in rešitve. Ur. Vojko Gorjanc idr. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete. 382–92. Tudi na spletu.

Karmen Kenda-Jež, 2011: Fonetična transkripcija. Slovenski lingvistični atlas 1. Ur. Jožica Škofic. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU. 27–30. Tudi na spletu.

Stefan Kleiner, Ralf Knöbl (ur.), 2015: Das Aussprachewörterbuch. Berlin: Duden.

Koncept eSSKJ = Nataša Gliha Komac idr. (ur), 2015: Koncept novega razlagalnega slovarja slovenskega knjižnega jezika (2015). Ljubljana: ZRC SAZU. Na spletu.

Korpus Gos. Na spletu.

Tanja Mirtič, 2019: Glasoslovne raziskave pri pripravi splošnega razlagalnega slovarja. Slovenski javni govor in jezikovno-kulturna (samo)zavest. Ur. Hotimir Tivadar. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete. 81–90. Tudi na spletu.

Tanja Mirtič, 2021: Odpiranje pravorečnih vprašanj pri pripravi rastočega slovarja eSSKJ. 1. slovenski pravorečni posvet. Ur. Tanja Mirtič, Marko Snoj. Ljubljana: SAZU. 53–64. Tudi na spletu.

Tanja, Mirtič, 2022: Odnos jezikovnih uporabnikov do naglasnomestne problematike. Pravopis na zrnu graha. Ur. Tina Lengar Verovnik, Urška Vranjek Ošlak. Ljubljana: Založba ZRC. 271–85. Tudi na spletu.

Marta Pirnat, 1979: Izgovor črke l (u, w ali v) kot u. Slavistična revija 27/2. 215–29. Tudi na spletu.

PKSSKJ 1971 = Pravorečna komisija Slovarja slovenskega knjižnega jezika, 1971: Naše slovarske tegobe II. Mostovi 8–10. 14–16.

Maks Pleteršnik, 2006: Slovensko-nemški slovar I–II. Ur. Metka Furlan. Ljubljana: ZRC SAZU. Tudi na spletu.

Jakob Rigler, 1957: K našemu pravorečju. Jezik in slovstvo 2/7. 305–08. Tudi na spletu.

Jakob Rigler, 1966: Premene tonemov v oblikoslovnih vzorcih slovenskega knjižnega jezika. Jezik in slovstvo 11/1–2. 24–35. Tudi na spletu.

Jakob Rigler, 1970: Akcentske variante I. Slavistična revija 18/1–2. 5–15. Tudi na spletu.

Jakob Rigler, 1971a: Akcentske variante II. Slavistična revija 19/1. 1–12. Tudi na spletu.

Jakob Rigler, 1971b: H kritikam pravopisa, pravorečja in oblikoslovja v SSKJ. Slavistična revija 19/4. 433–62. Tudi na spletu.

Jakob Rigler, 1972: H kritikam pravopisa, pravorečja in oblikoslovja v SSKJ. Slavistična revija 20/2. 244–51. Tudi na spletu.

Jakob Rigler, 1978: Akcentske variante III. Slavistična revija 26/4. 365–74. Tudi na spletu.

Jakob Rigler, 1980: O izgovoru črke l v SSKJ. Slavistična revija 28/1. 114–20. Tudi na spletu.

Mirko Rupel, 1946: Slovensko pravorečje: Navodila za zborno ali knjižno izreko. Ljubljana: DZS.

Ruben Schachtenhaufen, 2020: Udtaleordbog.dk. Na spletu.

SNB. Slovar novejšega besedja slovenskega jezika. Na spletu.

Jerica Snoj, 1997: Škrabčevo zapisovanje glasovja v jezikoslovju. Škrabčeva misel II. Ur. Jože Toporišič. Nova Gorica: Frančiškanski samostan Kostanjevica. 43–51. Tudi na spletu.

SSKJ. Slovar slovenskega knjižnega jezika, 1970–1991. Na spletu.

SSKJ2. Slovar slovenskega knjižnega jezika, 2014, druga, dopolnjena in deloma prenovljena izdaja. Na spletu.

Jožica Škofic, 2009: Oznake za izgovarjavo v novem slovarju slovenskega jezika. Strokovni posvet o novem slovarju slovenskega jezika. Ur. Andrej Perdih. Ljubljana: ZRC SAZU. Tudi na spletu.

Stanislav Škrabec, 1994a: Jezikoslovna dela 1. Ur. Jože Toporišič. Nova Gorica: Frančiškanski samostan Kostanjevica. Tudi na spletu.

Stanislav Škrabec, 1994b: Jezikoslovna dela 2. Ur. Jože Toporišič. Nova Gorica: Frančiškanski samostan Kostanjevica. Tudi na spletu.

Stanislav Škrabec, 1995: Jezikoslovna dela 3. Ur. Jože Toporišič. Nova Gorica: Frančiškanski samostan Kostanjevica. Tudi na spletu.

Stanislav Škrabec, 1998: Jezikoslovna dela 4. Ur. Jože Toporišič. Nova Gorica: Frančiškanski samostan Kostanjevica. Tudi na spletu.

Rastislav Šuštaršič, Smiljana Komar, Bojan Petek, 1995: Slovene: illustrations of the IPA. Journal of the International Phonetic Association 25/2. 86–90. Tudi na spletu.

Hotimir Tivadar, Luka Horjak, 2021: Smiselna kodifikacija slovenskega pravorečja. 1. slovenski pravorečni posvet. Ur. Tanja Mirtič, Marko Snoj. Ljubljana: SAZU. 17–34. Tudi na spletu.

Jože Toporišič, 1961: Slovenski jezik na pločama: izgovor i intonacija s recitacijama. Zagreb: Jugoton.

Jože Toporišič, 1971a: Pravopis, pravorečje in oblikoslovje v Slovarju slovenskega knjižnega jezika I. Slavistična revija 19/1. 55–75. Tudi na spletu.

Jože Toporišič, 1971b: Pravopis, pravorečje in oblikoslovje v Slovarju slovenskega knjižnega jezika I. Slavistična revija 19/2. 222–29. Tudi na spletu.

Prenosi

Objavljeno

2022-12-31

Kako citirati

Horjak, L. (2022) „Izgovarjava v Slovarju slovenskega knjižnega jezika“, Slavistična revija, 70(4), str. 513–524. doi: 10.57589/srl.v70i4.4079.

Številka

Rubrike

RAZPRAVE